I. ÚS 1493/16

21. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti, kterou podal stěžovatel A. K., t. č. Věznice Kynšperk nad Ohří, proti postupu soudů ve věcech stěžovatele vedených Okresním soudem v Chebu a Krajským soudem v Plzni, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 10. května 2016 doručena stížnost stěžovatele, kterou se domáhal vyřízení svých odvolání v řízeních vedených Okresním soudem v Chebu a Krajským soudem v Plzni.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňovala.

3. Dne 8. června 2016 byla stěžovateli doručována výzva Ústavního soudu k odstranění vad návrhu a k předložení plné moci advokáta, který bude stěžovatele před Ústavním soudem zastupovat (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Stěžovatel nejprve podepsal převzetí zásilky, poté i přes poučení, že v případě odepření přijetí nezbytnému k řádnému doručení písemnosti, se považuje písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno, poštovní zásilku odmítl převzít. V souladu s ustanovením § 50c odst. 1 o. s. ř. odepře-li adresát přijmout doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno.

4. Vzhledem k tomu, že k doručení zásilky došlo 8. června 2016, lhůta k odstranění vad uplynula v pátek dne 8. července 2016 a ve stanovené lhůtě nebyly vytýkané vady odstraněny, Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 1493/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies