III. ÚS 2672/16

27. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti společnosti PHARMOS, a. s., sídlem Těšínská 1349/296, Ostrava, zastoupené JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem, sídlem Mojmírovců 41, Ostrava - Mariánské Hory, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2016 č. j. 18 Co 182/2016-114, a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12. února 2016 č. j. 34 C 461/2015-55, za účasti Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 10, jako účastníků řízení, a společnosti EURODOM, spol. s r. o., sídlem Lukášova 184/1, Praha 3 - Žižkov, a Ing. Alexandre Loukinova, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatelka se ústavní stížností, vycházející z ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno její právo na spravedlivý proces, právo na soudní ochranu a právo na zákonného soudce.

2. Z ústavní stížnosti, jakož i z listin k ní přiložených, přitom vyplývá, že v záhlaví citovaný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 (dále jen "obvodní soud") ze dne 12. února 2016 č. j. 34 C 461/2015-55 byl vydán jako rozsudek pro uznání. Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka jako vedlejší účastnice na straně žalovaného odvolání, to však bylo v záhlaví citovaným usnesením Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud") odmítnuto, neboť žalovaný, jehož stěžovatelka jako vedlejší účastnice v řízení podporovala, se práva odvolání vzdal. Proto odvolání podané vedlejší účastnicí - v řízení o ústavní stížnosti stěžovatelkou - nebylo podle § 203 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "o. s. ř."), přípustné.

3. Stěžovatelka pak v ústavní stížnosti uzavírá, že řízení, v němž byl vydán rozsudek pro uznání, bylo vedeno soudcem v rozporu s rozvrhem práce (došlo tak k porušení práva na zákonného soudce), stěžovatelka navíc nebyla vyrozuměna o nařízeném jednání před nalézacím soudem a rozsudek nalézacího soudu jí nebyl v rozporu se zákonem doručen. Nadto se stěžovatelka domnívá, že v dané věci nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, což v ústavní stížnosti podrobně vysvětluje. V závěru ústavní stížnosti stěžovatelka Ústavní soud žádá o odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí.

4. Ústavní soud posoudil ústavní stížnost a dospěl k závěru, že je částečně opožděná [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu] a částečně zjevně neopodstatněná [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

5. Opožděná je ústavní stížnost ve vztahu k rozsudku obvodního soudu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nebylo podle § 203 o. s. ř. ze zákona přípustné - v ústavní stížnosti se ani opak netvrdí - a stěžovatelka proti citovanému rozsudku měla brojit (jestliže byla skutečně přesvědčena o porušení svých ústavně zaručených práv) ústavní stížností bez toho, že se domáhala jeho přezkumu ze strany městského soudu. Protože tak ale neučinila a podala ústavní stížnost teprve poté, co vyčkala rozhodnutí odvolacího soudu o zcela jednoznačně nepřípustně podaném odvolání, je nutno na tuto část ústavní stížnosti nazírat jako na opožděnou, jelikož byla zjevně podána až po marném uplynutí lhůty dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovatelce k ochraně jejích práv poskytoval (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

6. Zjevně neopodstatněnou byla ústavní stížnost shledána v té části, kterou brojí proti v záhlaví citovanému usnesení městského soudu. Ústavní soud je podle čl. 83 Ústavy České republiky soudním orgánem ochrany ústavnosti a tuto svoji pravomoc vykonává mimo jiné tím, že na základě jejího čl. 87 odst. 1 písm. d) rozhoduje o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod [srov. též § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu]. Jestliže ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutí vydanému v soudním řízení, není však samo o sobě významné, je-li namítána jeho věcná nesprávnost; pravomoc Ústavního soudu je založena výlučně k přezkumu z hlediska dodržení ústavnosti, tj. zda v řízení (rozhodnutím v něm vydaným) nebyly dotčeny předpisy ústavního pořádku chráněná práva nebo svobody jeho účastníka, zda řízení bylo vedeno v souladu s ústavními principy, a zda lze řízení jako celek pokládat za spravedlivé.

7. V dané věci přitom odvolací soud uzavřel, že vzhledem k tomu, že žalovaný, jehož stěžovatelka v řízení podporovala, se práva odvolání účinně vzdal, není odvolání stěžovatelky přípustné. Za této procesní situace městskému soudu nezbylo, než odvolání podané stěžovatelkou, jako vedlejší účastnicí na straně žalovaného, odmítnout podle § 218 písm. c) o. s. ř. Takový postup městského soudu nemohl vést k zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelky.

8. Za tohoto stavu Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl ústavní stížnost zčásti podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný a zčásti podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) cit. zákona jako návrh opožděný.

9. Za této situace Ústavní soud samostatně nerozhodoval o návrhu na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, jelikož by to bylo zjevně neúčelné.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. září 2016


Josef Fiala v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 2672/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies