II. ÚS 2411/16

30. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu M. R., t. č. Věznice Příbram, P. O. BOX 1, na zrušení rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 3 To 3/2010 a rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 39 T 9/2008, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 7. 2016 se navrhovatel domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí z důvodu údajného porušení čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podání navrhovatele však nesplňovalo formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Neobsahuje pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů (§ 34 odst. 1), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu.

Navrhovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 22. 8. 2016 vyzván k odstranění vad podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že v případě neodstranění vad bude jeho návrh odmítnut. Protože stěžovatel do dnešního dne vytýkané vady návrhu neodstranil, byla tak splněna podmínka pro odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto návrh dle shora citovaného ustanovení usnesením odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 30. září 2016


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2411/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies