II. ÚS 2861/16

03. 10. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatele Jana Vicherka, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2016 č. j. 3 As 46/2016-114, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 24. 8. 2016 doručena ústavní stížnost stěžovatele směřující proti výše specifikovanému rozsudku Nejvyššího správního soudu.

2. Návrh stěžovatele trpěl závažnou formální vadou, která znemožňovala jeho hmotněprávní posouzení. Nesplnil totiž podmínku § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podle kterého musí být stěžovatel v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem.

3. Jak přitom vyplývá z vícero řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatel v minulosti inicioval, stěžovatel byl opakovaně Ústavním soudem poučen o náležitostech vyžadovaných zákonem pro podání řádné ústavní stížnosti včetně povinnosti být zastoupen advokátem (viz např. řízení o návrzích stěžovatele pod sp. zn. III. ÚS 2212/16, sp. zn. III. ÚS 1824/16, či sp. zn. III. ÚS 2639/15). Přesto se stěžovatel rozhodl ústavní stížnost bez potřebného právního zastoupení opětovně podat.

4. Ústavní soud konstatuje, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení advokátem dostávalo totožnému stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v několika případech předchozích. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat stěžovateli zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového a stále stejného poučení postupem neefektivním a formalistickým. Za dané situace lze tedy považovat za neúčelné, aby soudce zpravodaj i v tomto řízení stěžovatele opětovně vyzýval k odstranění vad podání.

5. Ústavní soud proto - z důvodu nesplnění podmínky povinného právního zastoupení advokátem - vadný návrh stěžovatele mimo ústní jednání podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. října 2016


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2861/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies