44 A 106/2010 - 58 - Volby do zastupitelstev obcí: předvolební průzkum

16. 11. 2010, Krajský soud v Praze

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Předvolebním průzkumem ve smyslu § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, není otevření ankety na internetové verzi místního periodika s názvem „Koho byste v Poděbradech nejraději viděli jako starostu?“ za situace, kdy k hlasování v anketě nebyla třeba registrace hlasujícího, jeho bydliště ani ověření věku, hlasovat mohl kdokoli, odkudkoli, bez ohledu na hranice města a celé České republiky a kdy navíc byla anketa zaměřena na zjištění, který z lídrů volebních stran by respondentům vyhovoval za starostu, nikoli na to, komu z lídrů volebních stran hodlá hlasující dát ve volbách svůj hlas.

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16.11.2010, čj. 44 A 106/2010 - 58)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudkyň JUDr. Dalily Marečkové a Mgr. Jitky Zavřelové, v právní věci navrhovatele: V. p. m. P., S. p. s. SNK E. d. a n. k. pro v. do zastupitelstva města P., zastoupeného zmocněncem M. H. bytem, proti odpůrci: M. ú m. P., se sídlem, za účasti: 1) J. N., bytem 2) E. T., bytem 3) J. M., bytem 4) J. Ď., bytem, 5) R. H. bytem 6) M. E. bytem , 7) R. M., bytem 8) H. Š. S., bytem, 9) V. M., bytem, 10) P. F., bytem, 11) F. P., bytem , 12) L. Z., bytem 13) M. M., bytem, 14) T. K., bytem, 15) J. V., bytem 16) Z. R., bytem 17). J. K., bytem, 18) T. K., bytem 19) L. L., bytem, 20) P. F., bytem, 20) K. J., bytem, , 21) J. V., bytem, 22) M. H., , 23) O. M., bytem , 24) I. I. U., bytem a 25) I. B., bytem, o návrhu na neplatnost hlasování a neplatnost voleb

takto :

I. Návrh se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatel podal dne 27. 10. 2010 v zákonné desetidenní lhůtě stanovené v § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) ve spojení s § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) návrh na neplatnost hlasování a neplatnost voleb do zastupitelstva m. P..

K neplatnosti hlasování uvádí, že ve volebním okrsku č. 14 ( P.L. ) došlo k porušení § 30 odst. 3 volebního zákona, podle kterého je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Dne 15. 10. 2010 však byl přímo na okně volební místnosti volebního okrsku č. 14 (objekt M.k.v P.L.) umístěn plakát volební strany č. 6 „P. f.“, na kterém byli vyobrazeni všichni kandidáti této volební strany. Po zásahu komise pro kontrolu regulérnosti voleb (dva zaměstnanci obce), byl plakát odstraněn. Ve dnech voleb (a rovněž přímo v průběhu voleb) tak probíhala zakázaná volební propagace volební strany. Navrhovatel má zato, že popsaný způsob porušení volebního zákona mohl rozhodně ovlivnit výsledky hlasování v daném volebním okrsku, protože v něm zvítězila zmíněná volební strana s naprostým náskokem (celkem získala 35,27% hlasů). V dalších volebních okrscích se žádné z volebních stran nepodařilo ani zdaleka dosáhnout hranice 30%, natož tuto hranici překonat. Volební strana, která se v tomto volebním okrsku umístila na druhém místě, získala pouze 15,83% hlasů, tedy o více než polovinu hlasů méně oproti vítězi. Takový rozdíl se v žádném jiném volebním okrsku neopakoval, nikde jinde nepřesáhl rozdíl mezi vítězem v okrsku a v pořadí druhou stranou ani 10%. Volební výsledek v tomto volebním okrsku proto rozhodně neodpovídá volebním výsledkům v ostatních volebních okrscích. Navrhovatel je proto toho názoru, že volebního výsledku v daném volebním okrsku bylo dosaženo vzhledem k zakázané volební propagaci shora označené volební strany. Na podporu svých tvrzení navrhl soudu vyžádat vyjádření odpůrce, resp. členů kontrolní komise, členů okrskové volební komise volebního okrsku č. 14 a porovnat výsledky voleb do zastupitelstva obce P. ve všech volebních okrscích.

Navrhovatel se dále domnívá, že byl porušen také § 30 odst. 2 volebního zákona (zákaz zveřejňovat výsledky předvolebních a volebních průzkumů) tím, že společnost K. a i. c. P. s. r. o (dále jen „ “) ještě v době začátku voleb zveřejňovala předvolební průzkum voleb do zastupitelstva m. P., tzv. „Volby nanečisto“ na internetových stránkách (www.p.n.cz). Navrhovatel je přesvědčen, že zveřejnění předvolebního průzkumu a jeho propagace v době, kdy je toto zveřejňování zákonem zakázáno, mohlo ovlivnit výsledky hlasování ve všech volebních okrscích. Je tak dán důvod k vyslovení neplatnosti hlasování ve všech patnácti volebních okrscích. Navrhovatel si je vědom toho, že návrh na neplatnost hlasování je důvodný při kumulativním splnění tři předpokladů porušení volebního zákona: souvislost mezi tvrzenou protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitou volební stranu nebo její jednotlivé kandidáty a intenzita protizákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno důvodně předpokládat jiné výsledky hlasování a v důsledku toho jiné složení zastupitelstva obce. Podle navrhovatele byly v daném případě splněny všechny tři předpoklady pro vyslovení neplatnosti hlasování. K důkazu navrhl vyžádat zprávu správce internetových stránek ohledně doby zveřejnění předvolebního průzkumu.

K námitce neplatnosti voleb navrhovatel uvedl, že výsledky volebního okrsku č. 1 byly zveřejněny na internetovém servru „volby.cz“ dne 16. 10. 2010 krátce po 16. hodině. Další výsledky následovaly v poměrně krátké době. Nejdéle byly sčítány ve volebním okrsku č. 3 (několikahodinové zpoždění), kde měla údajně komise problémy se sčítáním hlasů. Výsledky se přepočítávaly několikrát a stále neodpovídaly. Výsledek v tomto volebním okrsku je poměrně překvapivý ohledně volební strany č. 8 – a navrhovatele. Volební strana č. 8 získala v tomto okrsku téměř o tisíc hlasů více než navrhovatel. Zároveň získala téměř 16% hlasů, což velmi významně přesahuje celkový procentuelní podíl hlasů získaných touto stranou ve všech okrscích (celkem 11,02% hlasů). Naproti tomu navrhovatel tam získal bezkonkurenčně nejméně hlasů ze všech okrsků (pouze 7,03%). Při součtu hlasů ze všech volebních okrsků získal navrhovatel celkem 11,90% hlasů. Výsledek ve volebním okrsku č. 3 je proto pro navrhovatele velmi podprůměrný. V ostatních volebních okrscích byl výsledek navrhovatele a volební strany č. 8 víceméně vyrovnaný. Navrhovatel se protodomnívá, že ve volebním okrsku č. 3 došlo k chybě při sčítání hlasů okrskovou volební komisí a tím k porušení § 40 volebního zákona. Jde o chybu v procesu zjišťování výsledků hlasování, které mají konečný následek neplatnost výsledku voleb v příslušném volebním obvodu. K důkazu navrhl přepočítání hlasů volebního okrsku č. 3 a porovnání výsledků voleb do zastupitelstva obce Poděbrady ve všech volebních okrscích.

Závěrem navrhovatel konstatoval, že se v celkovém pořadí voleb umístil na čtvrtém místě s celkovým počtem 11,90% hlasů, na pátém místě se umístila volební strana č. 8 s celkovým počtem 11,02 hlasů a na šestém místě volební strana č. 1 s celkovým počtem 9,88% hlasů. Přesto všechny tři strany získaly po třech mandátech. První se umístila volební strana č. 6 (21,85% hlasů, 7 mandátů), na druhém místě volební strana č. 7 (19,22% hlasů, 6 mandátů), na třetím místě volební strana č. 5 (18,65% hlasů, 5 mandátů). Je nutno vzít v potaz, že některé rozdíly ve výsledcích hlasování a tedy celých voleb do obecního zastupitelstva jsou v pouhých desítkách hlasů. K chybě při sčítání hlasů může při počtu 5.951 odevzdaných obálek a počtu 151.010 platných hlasů (samozřejmě i zcela neúmyslně) dojít poměrně jednoduše. Na rozdíl od Parlamentních voleb, u kterých lze hlasování zpětně ověřit „do kříže“ (počet platných odevzdaných obálek a počet hlasů pro strany musí být stejný, jelikož preference se dávají pouze uvnitř jednotlivých kandidátních listin), je u komunálních voleb vzhledem k možným způsobům hlasování zpětnou kontrolou pouze nové spočítání odevzdaných hlasů. Navrhovatel je přesvědčen, že při důvodnosti některého z jeho návrhů by složení zastupitelstva m. P. bylo jiné.

Odpůrce ve vyjádření k návrhu na neplatnost hlasování ve volebním okrsku č. 14 potvrdil skutečnost tvrzenou navrhovatelem s tím, že toto pochybení zjištěné kontrolní skupinou dne 15. 10. 2010 v 16.10 hodin bylo neprodleně napraveno odstraněním ještě jednoho letáku, čímž došlo k nápravě, což vzal úřad na vědomí a žádná další opatření nečinil. Žádná jiná volební strana, kromě navrhovatele, ani žádný volič na toto pochybení úřad neupozornil. Ke zveřejňování textů organizací na webových stránkách se úřad nevyjádřil, protože na tuto skutečnost nebyl při volbách nijak upozorněn, aby se mohl pokusit zjednat nápravu; dověděl se o tom až z podaného návrhu.

K neplatnosti voleb konstatoval, že P. jsou rozděleny do 15 volebních okrsků s různým počtem voličů, nejmenší má v seznamu 264 voliče, několik okrsků téměř 1 000 voličů. Místo pro předávání výsledků je v radnici, mimo místních okrsků tam předává výsledky ještě 20 okrsků z okolních obcí. Doba, kdy komise předá zpracované výsledky, se tak liší počtem hlasujících, složením komise, vzdáleností okrsku od předávacího místa a aktuálním počtem přítomných předávajících okrsků. Úřad nezaznamenal žádné poznatky ohledně problémů se sčítáním v místních okrscích. Časy předaných výsledků jsou součástí předložené volební dokumentace.

K vyjádření připojil volební dokumentaci k patnácti volebním okrskům (zápisy o průběhu a výsledku hlasování), přehled zvolených kandidátů, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky okrskové volební komise č. 3 a č. 14 a seznam členů kontrolní komise a kontakty na ně. Ze zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 14 (dále jen „zápis o hlasování“) vyhotoveném a podepsaném členy volební komise a zapisovatelkou dne 16. 10. 2010 v 16.26 hodin vyplývá, že hlasování nebylo přerušeno a při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly podány stížnosti nebo oznámení. Z toho soud dovozuje, že okrsková volební komise neshledala žádné okolnosti, které by bránily řádnému hlasování.

Dne 4. 11. 2010 vyzval soud (poštou, popř. elektronicky) zbývající zvolené zástupce (podle seznamu připojeného odpůrcem) k zaujetí písemného stanoviska k návrh.

Stanovisko odporující návrhu zaujali:

1) společně M. M., volební lídr a zvolený zastupitel za volební stranu č. 6 L. L. volební lídr a zvolený zastupitel za volební stranu č. 7 a I. U., volební lídr a zvolený zastupitel za volební stranu č.. Jmenovaní přisvědčili tvrzení navrhovatele o porušení § 30 odst. 3 volebního zákona, k němuž došlo vyvěšením plakátu kandidujícího subjektu č. 6 v den voleb na volební místnosti okrsku č. 14. Hlavním viníkem celé nepříjemné kauzy je podle jejich názoru nedbalost předsedy zmíněné okrskové volební komise, který řádně a včas nezabezpečil odstranění volebního plakátu. Závěrem upozornili na to, že ve zmíněném volebním okrsku hlasovalo 127 voličů z celkových 5951 účastníků voleb. I při oprávněném konstatování porušení zákona, nemohl jakýkoliv výsledek z tohoto okrsku fatálně změnit výsledky hlasování v rámci celého m. P.. Jsou toho názoru, že jednoznačně nebyla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek voleb.

2) J. K. - zvolený zastupitel za volební stranu č. 6. Návrh považuje za absurdní a neoprávněný, protože představitel navrhovatele a odpůrce jsou shodné subjekty. Volebním lídrem navrhovatele a současně s. s. m. P. je tatáž osoba J. Ď., který odpovídá za případné nedostatky. Námitku týkající se vyvěšení plakátu je třeba odmítnout jako nepodstatnou a ve skutečnosti dokazující špatnou práci výše jmenovaného. Volební místnost byla umístěna v budově M. k., jejímž vlastníkem je m. P., jehož představitelem je starosta. Volební plakát byl v okně umístěn v předvolebním období, což bylo v souladu se zákonem. Vlastník zařízení měl před zahájením hlasování připravit místnost a její okolí pro volby a tedy i odstranit předvolební plakáty. To, že nesplnil povinnost a snaží se toho využít pro zvrácení výsledků voleb v celém městě, je na pováženou. Jde o malý okrsek (143 voliči), na jehož území dopadla negativní činnost stávajícího vedení radnice, např. s výstavbou veřejné kanalizace, která stále vykazuje závady. P. f. se dlouhodobě snaží o odstranění následků této činnosti, což mimo jiné vedlo k jeho úspěchu. Obdobně je nutno hodnotit druhou výhradu navrhovatele. Výsledky „Voleb nanečisto“ byly zveřejněny pouze na webových stránkách (nepatří k nejnavštěvovanějším) společností , která má jediného společníka m. P., jehož představitelem je s. m. P. J. Ď. a představitel ve volbách ne příliš úspěšného navrhovatele, který se snaží své chyby obrátit proti zájmům voličů. Webové stránky nemohly mít podstatný vliv na výsledek voleb. Jsou spíše proti silnýmuskupením, když někteří voliči poté nejdou volit s tím, že jejich favorit to již má vyhrané. To ale není případ navrhovatele. Jde o lichý argument, protože výsledky „Voleb nanečisto“ byly na tomto webu zveřejněny v souladu se zákonem již více než tři dny před zahájením voleb. Nebyly ale staženy, stejně jako nebyly staženy všechny výtisky novin, které průzkumy obsahovaly, a ani takovéto průzkumy nebyly staženy z dalších webů i celostátního významu. Jde o zástupný problém, který nemá oporu v zákoně a za který odpovídá představitel navrhovatele J. Ď.. Naprostým zmatkem a dokladem neoprávněnosti návrhu je závěr, v němž se tvrdí, že navrhovatel skončil se ziskem 11,90% na čtvrtém místě, aby o odstavec dál bylo uvedeno, že navrhovatel skončil druhý se ziskem 19,22% hlasů. Je zřejmé, že navrhovatel nemá jasno, kolik hlasů získal, neorientuje se ve volebních stranách a v tom, kdo je odpovědný za činnost městských organizací. Návrh je jen způsobem, jak ještě prodloužit ve m. P. působení ve volbách neúspěšného starosty. Navrhl zamítnutí návrhu.

3) T. K., zvolený zastupitel za volební stranu č. 6 Podle jeho názoru je návrh absurdní až komický. Představitel navrhovatele J. Ď. (s. s.) je současně představitelem odpůrce. Nese proto jako nejvyšší statutární zástupce města odpovědnost za regulérní průběh komunálních voleb. Pokud byl plakát vylepen na okně volební místnosti v budově M. k. v P. L., tedy na majetku města, měl být odstraněn pracovníky městského úřadu nebo předsedou okrskové volební komise v místě. Volební výsledek v tomto okrsku téměř kopíruje výsledek předešlých voleb v roce 2006. Není to zásluhou volebního plakátu P. f., ale jeho dlouhodobou snahou občanům P. L. pomoci při jejich problémech vyplývajících z nekvalitně provedené výstavby veřejné kanalizace. Na rozdíl od J. Ď., který jejich situaci marginalizoval a neřešil. Výsledky voleb „nanečisto“ uveřejnilo jehož jediným vlastníkem je m. P.. Představitelem města je opět představitel navrhovatele J. Ď.. To hovoří za vše. V podání navrhovatele se objevuje zásadní, faktická chyba a to, že sám sebe posouvá na druhé místo se ziskem 19,22% hlasů, i když se jedná o volební stranu č. 7, tedy o jiné volební uskupení. To dokazuje zmatečnost a nedůvodnost návrhu. Podání návrhu je důkazem toho, že navrhovatel není schopen vyrovnat se s výsledky voleb a se svým neúspěchem. J. Ď. tím zabraňuje novému zastupitelstvu města v práci. Navrhl zamítnutí návrhu.

4) Z. R., zvolená zastupitelka za volební stranu č. 6 uvedla, že je zastupitelkou m. P. od roku 1990 a ještě nikdy nezažila podobnou obstrukci. Do roku 2006 byla sama aktivní členkou SNK ED a nezná žádného člena SNK ED v P., tj. strany, která nominovala kandidátku v čele s J. Ď. (V. p. m. P.). Návrh navrhovatele vedenéhodosavadním s. m. p. Ď., který zásadním způsobem propadl ve volbách, je vyloženě obstrukční. Navrhla zamítnutí návrhu.

5) J. M., zvolená zastupitelka za volební stranu č. 1 Jmenovaná připustila, že pravděpodobně došlo k porušení § 30 odst. 3 volebního zákona, ale vyvěšení plakátu jedné z volebních stran na okno volební místnosti a předvolební průzkum zveřejněný na internetu neovlivnily voliče v jejich rozhodnutí. S návrhem na neplatnost voleb nesouhlasí, protože udané důvody nejsou objektivní, je zpochybněna nezávislost volební komise. Několikahodinové zpoždění při sčítání hlasů v okrsku č. 3 vůči jiným obvodům není dostačujícím důkazem nepravosti voleb.

6) O. M., zvolený zastupitel za volební stranu č. 8. Jmenovaný uvedl, že se k porušení § 30 odst. 3 volebního zákona nemůže relevantně vyjádřit, protože v předmětné době nebyl u volební místnosti volebního okrsku č. 14. Pokud by k pochybení došlo, není za daných okolností způsobilé ovlivnit výsledky hlasování ve smyslu § 60 volebního zákona v předmětném volebním okrsku, tím méně ve m. P. jako celku. Jde o nejmenší volební okrsek s pouhými 264 registrovanými voliči (z 11.179), z nichž se do volební místnosti dostavilo pouze 127 a jen tento počet lidí mohl případné namítané porušení zákona zaznamenat. Argumentace poměrem získaných procent ve vztahu k jiným volebním okrskům není případná, protože volební výsledky v předmětném okrsku nejsou z celkového pohledu nijak extrémní a nesvědčí o ovlivňování voleb, tím méně pak takovým bagatelním způsobem, jakým je případné ponechání jediného volebního plakátu v blízkosti volební místnosti. P. jsou natolik malou „volební komunitou“, volebním „teritoriem“, kde voliči znají kandidáty z valné většiny osobně a rozhodují se nikoliv na podkladě předkládaných letáků, plakátů, hesel a inzerátů, nýbrž na základě osobní zkušenosti. K porušení § 30 odst. 2 volebního zákona si vyžádal informaci od jednatele vydavatele periodika P. n., podle které byl internetový dotazník „Volby nanečisto“ jednak ukončen (tj. možnost hlasovat deaktivována) minimálně dva dny před zahájením voleb, jednak nemělo jít o volební průzkum v pravém slova smyslu („kterou volební stranu budete volit?“), nýbrž anketu sui genesis, zaměřenou na zjištění, který z lídrů volebních stran by dotazovaným vyhovoval za starostu („koho byste nejraději viděli za starostu?“). Pokud jde o zákaz zveřejňování výsledů předvolebních a volebních průzkumů, pak zákaz vnímá jako zákaz zveřejňování nově pořízených (v daném „chráněném“ období) průzkumů, nikoliv průzkumů z období předchozího. Jinak řečeno, při takto extenzívním výkladu tohoto zákazu, by např. musely být z veřejných knihoven či internetových archivů stahovány v „chráněném“ období všechny výtisky novin se zveřejněnými průzkumy z období předcházejícího tomuto „chráněnému“ období. Je proto otázkou, zda namítané jednání vydavatele P. n. je vůbec protiprávním jednáním ve smyslu volebního zákona. Tak či tak, ani tentodůvod namítané neplatnosti hlasování/voleb rozhodně nedosahuje takové intenzity, aby ve svém důsledku jakkoliv ovlivnil výsledky komunálních voleb v P.. Ve shodě s J. K. upozornil na to, že k namítaným porušením volebního zákona mělo dojít v organizacích, jejichž vedení podléhá kontrolní pravomoci volených orgánů města a potažmo starosty města, kterým až dosud byl právě lídr kandidátky navrhovatele (V. p. m. P.), tj. J. Ď.. Tedy v budově M. k. P., příspěvkové organizace města P., a na internetových stránkách jehož jediným společníkem je město P. a jehož stávající jednatel byl do funkce jmenován po odchodu předchozího jednatele právě po reinstalaci J. Ď. do funkce starosty. Ostatně právě jemu se na stránkách P. n. až dosud dostávalo prostoru několikanásobně více, než kterémukoliv jinému kandidátovi v p. komunálních volbách, včetně častých fotografií, titulní stránku nevyjímaje. Klade si proto řečnickou otázku „cui bono?“. K namítanému porušení § 40 volebního zákona, tj. k nesprávnému zjištění počtu hlasů ve volebním okrsku č. 3 uvedl, že stejně jako u jiných okrsků důvěřuje kolegiu členů volební komise, že svoji práci odvedli v souladu se zákonem. Ani v tomto okrsku nejsou z celkového pohledu volební výsledky nijak extrémně odlišné. To, že v různých částech obce jsou volební zisky různých uskupení různé, a to mnohdy i o vyšší počet procentních bodů, je přirozený jev, zejména v menších městech, kde svou významnou roli hraje znalost kandidátů, včetně jejich oblíbenosti v té části obce, kde mají své bydliště. Vývody navrhovatele, které z tohoto jevu v daném konkrétním případě činí, nepovažuje za správné. Z uvedených důvodů považuje oba návrhy navrhovatele za nedůvodné a vyvěrající pouze z nedostatku sebereflexe tohoto volebního uskupení a jeho lídra, který za daného stavu již nemá šanci obhájit „svůj“ letitý post starosty. Zhrzenost z prohry lze pochopit, ale nikoliv omluvit, projevuje- li se způsobem oddalujícím ustanovení nových legitimních samosprávných orgánů města. V doplňku vyjádření k porušení § 30 odst. 2 volebního zákona uveřejněním výsledků „voleb nanečisto“ na internetových stránkách uvedl, že předmětná anketa byla technicky uzpůsobena tak, že nebyl omezen počet hlasování na jednu každou IP adresu, tedy z jednoho počítače mohl být odeslán libovolný počet hlasů. Na tuto možnost mohl každý z hlasujících snadno přijít. Anketa nebyla ani vázána na jakoukoliv registraci hlasujících, což znamená, že mohli hlasovat nejen oprávnění voliči, ale kdokoliv, nezletilými dětmi počínaje a obyvateli Burundi konče. Tato skutečnost byla každému návštěvníkovi internetové stránky s anketou ihned zřejmá, právě proto, že se nemusel nijak registrovat a osvědčovat, že je občanem s volebním právem v P.. Anketa proto nesplňovala kritéria předvolebního průzkumu v pravém slova smyslu, tj.průzkumu mezi oprávněnými voliči.Uspořádáním a internetovým zveřejněním ankety proto nemohlo dojít k porušení volebního zákona, narušení voleb, ba dokonce k ovlivnění jejich výsledků. Ze všech uvedených důvodů navrhl zamítnutí návrhu.

Stanovisko podporující návrh zaujali:

1)

J. Ď. (dosavadní s. o.), R. H. a M. E. (všichni zvolení kandidáti navrhovatele, tj. volební strany č. 2). Jmenovaní odmítli vyjádření lídrů volebních stran: P. f., V. p. P. a ohledně viníka porušení § 30 odst. 3 volebního zákona s tím, že odpovědnost za vylepení plakátu nese pouze volební strana P. f., která plakát na okno volební místnosti za účelem své propagace vylepila. Toto své pochybení spočívající v zakázané volební propagaci volební strany ve dni voleb, nemůže předmětná volební strana postupovat na kohokoliv jiného za účelem se vyvinit. Podle taxativního výčtu obsaženého v § 32 odst. 1 ve spojením s § 32 zákona o volbách nepatří mezi povinnosti předsedky okrskové volební komise kontrola oken volební místnosti ani odstraňování na nich vylepených plakátů. Předseda okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 14 tak žádné zákonem uložené povinnosti neporušil, a nemůže proto nést žádnou (ani částečnou) odpovědnost za to, že výše popsanou skutečností došlo ve volebním okrsku č. 14 k porušení § 30 odst. 3 volebního zákona. Odmítli rovněž názor lídrů o tom, že výsledek v okrsku č. 14 nemohl fatálním způsobem změnit výsledky voleb do zastupitelstva m. P.. Upozornili na to, že výsledné rozdělení mandátů mezi jednotlivé volební strany bylo velmi „těsné“, a to právě vlivem výsledků v předmětném volebním okrsku.

2) E. T. m. a zvolená kandidátka za Ve stanovisku vedla, že po ověření zjistila, že údaje navrhovatele jsou pravdivé, návrh je oprávněný. Reagovala na stanovisko K., že je v zastupitelstvu osm let, letos byla znovu zvolena. Po celou dobu vnímá skutečně „zblízka“ veškeré dění v P., protože jako dosavadní místostarostka řeší každodenně mnoho různých problémů a situací přímo na MěÚ P.. Z této pozice důrazně odmítá názor K.. J. Ď. (d. s.) rozhodně nemohl osobně ovlivnit uvedené skutečnosti (vylepení plakátu a zveřejnění předvolebního průzkumu na internetových stránkách), neboť dané věci nejsou „ve sféře vlivu“ s. m.. Za nezákonnou propagaci strany by měla nést odpovědnost sama volební strana a za nezákonně zveřejněný průzkum pak společnost Pro zástupce volební strany P. f. je typické, že ze všeho „negativního“, co se ve m. P. stane, zcela nelogicky viní s. m..

Nevyhraněné stanovisko zaujal V. M., volební lídr a zvolený kandidát volební strany č. 5 Porušení volebního zákona nemůže potvrdit. V celkových výsledcích získala celkem 5 mandátů a skončila těsně na třetím místě. O šestý mandát přišla o pouhých 2,5 hlasu na úkor P. f.. O to silněji vnímají i sebemenší porušení volebního zákona v průběhu voleb. Právě získáním šestého mandátu by z dnešního třetího místa byli rovnocenným partnerem vítězného P. f. v koaličních vyjednáváních. Od delegátů ve volebních komisích nemá žádné informace o tom, že by došlo k chybě při sčítání hlasů nebo že by na ni bylo podezření. Ale i zde platí, že chyba v podobě tří špatně sečtených hlasů může ve skutečnosti zásadním způsobem ovlivnit výsledky voleb. Věří v moudré a spravedlivé rozhodnutí soudu. Soud věc přezkoumal v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu čtvrtého s. ř. s. bez jednání, které není třeba nařizovat (§ 93 s. ř. s.) a dospěl k následujícím zjištěním a právním názorům.

Předně se zabýval splněním procesních náležitostí podaného návrhu a v tomto směru uzavřel, že návrh byl podán včas (výsledky voleb do zastupitelstev obcí vyhlásila Státní volební komise v úterý dne 19. října 2010), a to aktivně legitimovaným subjektem, neboť navrhovatel je volební stranou, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva m. P..

Aktivně legitimovaný subjekt se pak může návrhem u soudu domáhat neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta, přičemž důvodem návrhu (§ 60 odst. 2 až 4 volebního zákona) je tvrzení, podle kterého byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování, výsledky voleb nebo výsledky volby kandidáta. Z uvedeného plyne, že na základě návrhu aktivně legitimovaného subjektu se soud zabývá přezkumem hlasování, přezkumem zjištěných volebních výsledků a jejich vyhlášení.

Navrhovatel opírá návrh na neplatnost hlasování o dvě námitky. V první námitce poukazuje na to, že ve volebním okrsku č. 14 byl na okně volební místnosti umístěn volební plakát volební strany P. f.. V druhé námitce pak brojí proti tomu, že ještě v době začátku voleb byly na internetu zveřejněny výsledky předvolebního průzkumu „Volby nanečisto“. Z výše uplatněných námitek dovozuje porušení § 30 odst. 2 a 3 volebního zákona, které mohlo ovlivnit výsledky hlasování.

Volební zákon v § 60 odst. 2 stanoví, že návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Problematiku volební kampaně řeší týž zákon v § 30 odst. 3, v němž stanoví, že ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. V daném případě bylo prokázáno, že k porušení citovaného ustanovení došlo. Současně bylo zjištěno, že ještě téhož dne byla zjednána náprava odstraněním plakátu (spolu s dalším). Soud v této souvislosti připomíná ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a b) volebního zákona, podle kterého o pořádek ve volební místnosti dbá okrsková volební komise, která také zajišťuje a dozírá na průběh hlasování. Bylo proto věcí nejenom předsedy, ale také všech členů okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 14 (skládající se z delegátů volebních stran), provést ještě před zahájením hlasování kontrolu volební místnosti a případné závady odstranit. Byť tato povinnost byla zanedbána, došlo k nápravě tohoto nežádoucího stavu ještě v průběhu téhož dne.

Soud tedy musel vážit, zda zjištěný a prokázaný způsob porušení volebního zákona byl způsobilý ovlivnit výsledek hlasování v označeném okrsku a v celém m. P.. Odpověď na tuto otázku vyznívá v neprospěch navrhovatele. Soud je totiž přesvědčen o tom, že k možnému ovlivnění voličů na místní úrovni ve dnech voleb nemůže u rozhodující části voličů vůbec dojít. Voliči v malých obcích a menších městech jsou, na rozdíl od větších měst, formováni ve svých rozhodnutích bezprostředními a každodenními zkušenostmi s obcí a jednotlivými kandidáty zvlášť, a právě ty jsou základem jejich volby. Domnívat se, že by je od ní odvedl jeden či několik plakátů na okně volební místnosti jen jednoho z celkem patnácti volebních okrsků by bylo pošetilé, nehledě na to, kolik voličů by si vlastně takové propagace vůbec všimlo. Netřeba přitom připomínat, že zvláště komunální volby se vyznačují zvýšenou informovaností voličů o jednotlivých kandidátech. Pro rozhodování voličů a pro jejich následnou volbu je v těchto volbách nejpodstatnější především bezprostřední a každodenní zkušenost s konkrétními kandidáty jednotlivých volebních stran. Dalším faktorem ovlivňujícím výsledek hlasování ve volebních okrscích je pochopitelně také různá skladba voličů, v tom kterém volebním okrsku, např. z hlediska věkového, sociálního a pod. Tyto úvahy proto uzavírá soud v tom smyslu, že toto ojedinělé porušení volební kampaně nemohlo ovlivnit výsledek hlasování ve volebním okrsku č. 14, natož v celém m. P..

Ani druhá námitka poukazující na porušení volební kampaně uveřejněním průzkumu „Volby nanečisto“ na internetových stránkách navrhovatelem označené společnosti není důvodná. K tomu odkazuje soud na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2010, č.j. Vol 12/2010 – 24 (dostupné na www.nssoud.cz), v němž označený soud mimo jiné konstatoval: „Z podstaty předvolebního průzkumu vyplývá, že jde o přibližný odhad volebního výsledku, získaný kombinací statistických a sociologických metod. Tento odhad může jen obtížně odpovídat přesným výsledkům voleb.“ Na tuto základní premisu lze plně odkázat také v dané věci. Nadto soud poznamenává, že uvedený průzkum provedly společnosti „svázané“ s m. P. (M. k., příspěvková organizace m. P. a, jehož jediným společníkem je m. P.). Lze proto jen stěží předpokládat, že by jejich cílem bylo poškodit právě navrhovatele, za kterého kandidoval s. m. P.. Je proto zcela nadbytečné zabývat se dalšími důvody, pro které nemohlo uveřejnění „průzkumu“ ovlivnit výsledek hlasování, potažmo voleb. Pro stručnost postačí odkázat na výstižná a zcela případná stanoviska zvolených kandidátů, zejména za volební stranu P. f., bez ohledu na skutečnost, že jde o představitele soupeřící strany, neboť jejich tvrzení stojí na logických a racionálních základech a vyúsťují v soudem akceptovatelné úsudky. Nadto jsou- li tak jako v tomto případě podloženy stanoviskem jednatele KIC ze dne 15. 11. 2010, které si soud vyžádal. Jmenovaný ve stanovisku upřesnil, že 21 den před konáním voleb do zastupitelstev měst a obcí otevřeli na internetové verzi P. n. www.p.n..cz anketu s názvem „Koho byste v P. nejraději viděli jako starostu“. V řádkové verzi uvedli názvy stran a jejich čelního představitele s tím, že návštěvníci stránek mohli hlasovat kliknutím na tlačítko u jednotlivé strany. K hlasování nebyla třeba registrace hlasujícího, jeho bydliště ani ověření věku a dále bylo znemožněno, aby bylo možné hlasovat pro jednotlivého kandidáta vícekrát. Jinými slovy to znamená, že každý z návštěvníků kteréhokoli věku mohl opakovaně hlasovat klikáním na tlačítko. Nejednalo se o průzkum jako takový, ale o anketu, jejíž validita je zpochybnitelná právě díky možnosti opakovaného hlasování od jednotlivých návštěvníků webu. Dva dny před volbami (tedy ve středu 13.10.2010) anketu ukončili tím, že znemožnili klikání na tlačítka a zveřejnili její výsledky v článku „Prohlédněte si, jak jste hlasovali před volbami“, volby nanečisto. Článek tvoří tabulka, v níž jsou jmenovitě uvedeni lídři volebních stran (potenciální starostové) s počtem hlasů převedených na procenta, s tím, že celkem hlasovalo 5291 respondentů a nejvíce hlasů 1598 obdržel lídr volební strany Otevřeně s Vámi J. K., následován V. M. z , M. M. z P. f.,. L. L. z V. p. P., J. Ď. z V. p. m. P., atd. Tato informace byla přístupná i v dny konání voleb. V současné době je v archivu webu.

S ohledem na výše uvedené vyčerpávající vyjádření jednatele proto postačí ze strany soudu již jen dodat, že za situace, kdy internetová anketa nebyla vázána na registraci hlasujících, hlasovat mohl kdokoli, odkudkoli, bez ohledu na hranice města a celé České republiky a kdy navíc byla anketa zaměřena na zjištění, který z lídrů volebních stran by respondentům vyhovoval za starostu, nemohlo jít a také nešlo o průzkum výsledků voleb ve smyslu volebního zákona, tím spíše o průzkum, který by mohl ovlivnit výsledky hlasování či výsledky voleb.

K návrhu navrhovatele na neplatnost voleb soud uvádí:

Problematikou volebního soudnictví se opakovaně zabýval Ústavní soud, který např. v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 73/04 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č. 17, vyhlášen pod č. 140/2005 Sb.) zformuloval základní interpretační maximu zákonné úpravy volebního soudnictví tak, že „Vycházeje z demokratického principu legitimity veřejné moci, dle něhož je lid jejím zdrojem a v této roli se podílí na jejímustavování cestou svobodných a demokratických voleb (čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 Ústavy), vyslovil základní tezi, dle níž pro volební soudnictví z principu demokracie plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů a předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá.“

Ve světle naznačených ústavních kautel pro volební soudnictví posoudil soud návrh na neplatnost voleb takto: Úkolem okrskové volební komise je mimo jiné sčítat hlasy a vyhotovovat zápis o průběhu a výsledku hlasování [§ 16 písm. c)]. Členové okrskové volební komise podle § 17 odst. 4 volebního zákona skládají slib tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“ Zavazují se tedy také k tomu, že budou při sčítání hlasů postupovat podle ustanovení § 40 volebního zákona. Přitom podle odstavce 4 citovaného ustanovení po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise sečte hlasy pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty. Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi její kandidáti. Podle odstavce 6 citovaného ustanovení každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků a předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

S ohledem na shora uvedené závěry Ústavního soudu i pro hodnocení práce okrskových volebních komisí, které jsou vázány slibem, platí vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů, přičemž je povinností a současně oprávněním toho, kdo volební pochybení namítá, předložit důkazy k jejímu vyvrácení. Jak ovšem uvedl Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 28. 11. 2006, sp. zn. Vol 82/2006 (dostupné na www.nssoud.cz), „striktní požadavek na předložení relevantních důkazních prostředků navrhovatelem by mohl být při přezkumu voleb překážkou přístupu k soudu, a to zvláště v případě jednotlivých občanů, kteří nejsou účastni sčítání hlasů volebními komisemi. Aby však soud sám přistoupil k přepočtu hlasů či přezkoumávání správnosti jejich posouzení pouze na základě důkazně nepodložené volební stížnosti, musela by jej k tomu v daném případě přimět zvláště významná indicie, která by byla způsobilá vyvolat pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb.“ Nejvyšší správní soud v citovaném usnesení ještě uvedl, že „funkce soudu v rámci soudního přezkumu voleb nemůže být vykládána tak široce, že v konečném důsledku by jeho práce měla nahrazovat či jaksi doplňovat činnost volebních orgánů, dokonce až ve smyslu přepočítávání všech hlasovacích lístků na základě pouhé spekulativně formulované námitky.“ Krajský soud proto posuzoval, zda navrhovatel předložil dostatečné důkazy, resp. zda tu jsou takové indicie, z nichž by plynuly pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb.

Navrhovatel ve vztahu k neplatnosti voleb poukazuje na zdlouhavost sčítání hlasovacích lístků ve volebním okrsku č. 3 a překvapivost volebních výsledků v tomto okrsku, v němž navrhovatel obdržel bezkonkurenčně nejméně hlasů ze všech volebních okrsků. Domnívá se proto, že v tomto volebním okrsku došlo k chybě v počtech při sčítání hlasů a tím k porušení § 40 volebního zákona, zvláště když některé rozdíly ve výsledcích hlasování, a tedy celých voleb do zastupitelstva m. P., jsou v pouhých desítkách hlasů.

K tomu soud uvádí, že navrhovatel k jím tvrzené neplatnosti výsledků voleb neposkytl soudu žádnou relevantní indícii, z níž by bylo možné usuzovat na důvodnost navrhovatelových pochybností o správnosti volebního výsledku ve 3. volebním okrsku a v městě samém. Vyjma zdlouhavosti sčítání hlasů okrskovou volební komisí č. 3 a přehledu číselných a procentních údajů, které soud nepovažuje za argumenty dokládající volební vadu, neuvádí navrhovatel, jakým konkrétním jednáním mělo dojít k porušení volebního zákona. Navrhovatelem předestřené a nepodložené domněnky proto nemohou vést k tomu, aby soud nahrazoval práci okrskové volební komise až to té míry, že by přepočítával odevzdané hlasy.

Dílčí chyby při sčítání hlasů jistě nelze vyloučit, nicméně celý proces hlasování a sčítání hlasů je s ohledem na počet členů okrskové volební komise, jejichž úkolem je navzájem se kontrolovat, a na způsob jejich delegování, kdy každá z volebních stran má možnost delegovat svého zástupce, nastaven tak, aby nebezpečí pochybení bylo minimalizováno. Pokud je i přesto sčítání hlasů prováděno tak, že to zavdává důvod domnívat se, že není prováděno správně, má možnost každý delegovaný člen okrskové volební komise, který by měl pochybnosti o korektnosti sčítání, vznést proti tomu výhrady, např. formou odepření podpisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 volebního zákona. Tento krok by posléze mohl být základem pro prošetření postupu okrskové volební komise. Jestliže se ale nic takového v zápisech o průběhu a výsledku hlasování neobjevilo ani v jednom okrsku, není důvod, aby soud přistoupil k přezkoumávání volebních výsledků. Tyto úvahy proto soud uzavírá tak, že z pouhých domněnek navrhovatele nelze automaticky dovozovat chyby při sčítání hlasů a že ničím nepodložené dohady nemohou být důvodem k přepočítávání hlasů. Navrhovatel sice v návrhu formuluje předpoklad, že jelikož se na rozdíl od ostatních okrsků v okrsku č. 3 významně liší výsledky, je důvodné se domnívat, že za tím stojí nesprávné sečtení odevzdaných hlasů, ale tuto úvahu ničím bližším nedokládá. Za konkretizaci návrhu nepovažuje soud poukaz na počty hlasů a procentuélní zisky jednotlivých volebních stran a na umístění navrhovatele ve volbách ve srovnání s ostatními volebními stranami, nepředchází- li mu specifikace konkrétní volební vady zjištěné při sčítání hlasů. Takový důkaz či argument navrhovatel soudu nenabídl.

Za takové situace stále platí v úvodu vyslovená premisa, že platí vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů, pokud není předložen důkazy tuto domněnku vyvracející nebo tu alespoň není významná indicie, na jejíž důvodnost by bylo možné usuzovat. V dané věci nebyl soudu předložen relevantní důkaz či indicie podporující tvrzení navrhovatele. Pro případnou odlišnost volebního výsledku se nabízí zcela logické vysvětlení, že navrhovatel a jeho kandidáti neměli, ať již z jakýchkoli příčin, podporu občanů (voličů) v tomto okrsku hlasujících. Na samý závěr soud uvádí, že porovnáním výsledků hlasování ve všech patnácti volebních okrscích zřízených v městě Poděbrady, a to na základě zápisů vyhotovených příslušnými okrskovými komisemi, shledal, že výsledek hlasování ve volebním okrsku č. 3 nebyl ničím výjimečným. Navrhovateli totiž, vyjma dvou okrsků č. 4 a č. 11, v nichž se umístil na druhém místě a č. 14, kde byl třetí, připadlo především páté a šesté místo v počtu hlasů pro jeho volební stranu. V polovině volebních okrsků měl více hlasů než strana č. 8, v druhé polovině volebních okrsků byl naopak až za zmíněnou stranou č. 8. Ani z těchto zjištění nelze vytěžit pro navrhovatele nic, co by mohlo vést k přepočítávání hlasů a k závěru o neplatnosti hlasování či neplatnosti voleb.

S přihlédnutím ke shora uvedenému soud návrh na vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti voleb jako nedůvodný zamítl.

Náhrada nákladů řízení nebyla žádnému z účastníků přiznána, neboť podle § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení ve věcech volebních .

Usnesení doručí soud účastníkům řízení a vyvěsí na úřední desce Krajského soudu v Praze. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Ve věcech volebních je podle § 104 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost nepřípustná.

V Praze dne 16. listopadu 2010

JUDr. Věra Šimůnková, v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení : Nešporová

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. 44 A 106/2010 - 58, dostupné zde. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies