44 A 105/2010 - 58 - Volby do zastupitelstev obcí: přepočítání hlasů; volební strana

16. 11. 2010, Krajský soud v Praze

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

I. Jestliže se v jednom volebním okrsku liší výsledky voleb od okrsků ostatních a je pro takový výsledek logické vysvětlení (bydliště několika kandidátů úspěšných volebních stran), nelze takové statistické odchylky považovat za indicii, která by soud vedla k tomu, že by v řízení o neplatnosti voleb a hlasování (§ 90 s. ř. s.) přistoupil k přepočítání hlasů.
II. Volební strany (§ 20 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí) jsou identifikovatelné podle celé řady atributů; je to název volební strany, její vylosované číslo a v neposlední řadě jsou to také její kandidáti. Záměna volebních stran při sčítání hlasů z titulu podobné zkratky volebních stran je proto ve své podstatě vyloučena.

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16.11.2010, čj. 44 A 105/2010 - 58)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudkyň JUDr. Dalily Marečkové a Mgr. Jitky Zavřelové v právní věci navrhovatele: S. n. k. E. d., jednající zmocněncem K. T., bytem, proti odpůrci: Měst. Ú. Č., za účasti: 1) M. L. I., nar., bytem 2) J. P., nar., bytem, 3) L. Ch., nar., bytem, 4) P. S., nar. bytem 5) J. Š., nar., bytem, 6) L. R., nar., bytem, 7) E. B., nar., bytem, 8) V. D., nar., bytem, 9) J. M., nar., bytem, 10) B. K., nar., bytem ce, 11) P. S., nar. bytem, 12) A.R., nar. bytem , 13) M. B., nar., bytem, 14) T. J., nar., bytem, 15) M. S., nar., bytem, , 16) M. S., nar., bytem, 17) M. T., nar., bytem, 18) J. N., , nar., bytem, 19) J. R., nar., bytem, 20) P. R., nar., bytem a 21) P. P., nar., bytem, o návrhu na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů, takto :

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatel podal dne 27. 10. 2010 v zákonné desetidenní lhůtě stanovené v § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) ve spojení s § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) návrh na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů, a to pro porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb, resp. výsledek volby kandidátů. V návrhu uvedl, že má za to, že okrskové volební komise nepostupovaly při sčítání hlasů v souladu s ustanovením § 40 volebního zákona a ani podle Pokynů pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného systémů zjišťování a zpracování výsledků voleb (dále jen „Pokyny“). Navrhovatel se domnívá, že práce byla mezi jednotlivé členy komise rozdělena tak, že lze předpokládat, že jednotliví členové komise, kteří sčítali hlasy a předávali (diktovali) je k dalšímu zpracování, vnesli – byť neúmyslně – do dalšího zpracování nepravdivé údaje a hlasy tak byly sečteny nesprávně. Důkazem pro toto tvrzení je skutečnost, že ve volebním okrsku č. 10 byla pracovnicemi odpůrce při vyvěšování výsledků voleb na úřední desce zjištěna chyba v počtu hlasů pro kandidáta č. 3 . A. R. za volební stranu č. 6 pouze 6 hlasů. Dle vyjádření okrskové volební komise tato chyba vznikla při přenosu údajů z pomocných sčítacích archů do počítače. Okrsková volební komise v okrsku č. 10 se proto v nočních hodinách znovu sešla, chybu opravila a vyhotovila nový zápis o průběhu a výsledku voleb, který pak byl předán k dalšímu zpracování Českému statistickému úřadu. Nedošlo však k přepočítání hlasů, nutnost čehož si navrhovatel vzhledem k pokročilé denní době uvědomil až následně. Navrhovatel se proto domnívá, že stejným způsobem (nepřesně a bez provedení kontroly) byly spočítány hlasy i v jiných okrscích a že celé výsledky voleb tak neodpovídají skutečnosti, přičemž při správném sečtení hlasů by se změnilo i pořadí podílů a tím i konečné přidělení mandátů jednotlivým volebním stranám. Navrhovatel se dále domnívá, že výsledek se volebním okrsku č. 10 se významně liší od výsledků v ostatních okrscích a vzhledem ke složení oprávněných voličů lze důvodně předpokládat, že tento výsledek je způsoben nesprávným sečtením odevzdaných hlasů stranám č. 4 - (dále jen „SNK“) a č. 9 - Navrhovatel také poukázal na skutečnost, že při sčítání a při přenosu sečtených údajů do počítače byly pravděpodobně zaměněny dvě volební strany, a to volební strana č. 3. - SNK (dále jen „SNK“) a volební strana č. 4 - SNK. Název volební strany č. 4 totiž byl zkrácen na „SNK přičemž při sčítání hlasů bylo členy komisí diktováno pouze „SNK“, čímž mohlo dojít ke zmatení, které „SNK“ hlasy vlastně náleží a mají být započteny. Tato záměna při započítávání hlasů pak mohla mít vliv na výsledky voleb a v konečném důsledku i na přidělení mandátu jednotlivým volebním stranám a na platnost volby jednotlivých kandidátů. Navrhovatel v závěru shrnul, že z uvedených důvodů neproběhlo sčítání hlasů ve všech volebních okrscích ve městě Č. v souladu s volebním zákonem a vyhlášený výsledek proto neodpovídá skutečným výsledkům voleb. Navrhuje proto, aby soud rozhodl o neplatnosti voleb a o neplatnosti volby kandidátů.

Krajský soud v Praze (dále jen „soud“) vyzval odpůrce přípisem ze dne 27. 10. 2010, aby se vyjádřil k návrhu a předložil příslušnou spisovou dokumentaci, zejména zápisy o průběhu a výsledku hlasování a hlasovací lístky.

Dne 29. 10. 2010 obdržel soud písemné stanovisko odpůrce. Odpůrce uvedl, že on sám ani krajský úřad neprováděl ve dnech voleb ve volebních okrscích kontrolu průběhu hlasování ani kontrolu sčítání hlasů. Převážná část členů okrskových volebních komisí byla delegována jednotlivými volebními stranami a na jejich účast a práci v komisích neměl odpůrce vliv. Starosta jmenoval pouze 5 členů na neobsazená nebo uvolněná místa a zapisovatelky.

Přípisem ze dne 4. 11. 2010 krajský soud vyzval také zvolené členy zastupitelstva, aby k návrhu zaujali stanovisko. Zastupitelé . B. K., A. R., M. B., L. R. a. P. S. shodně uvedli, že návrh podporují, neboť sčítání hlasů se všech volebních okrscích ve městě Č. neproběhlo v souladu se zákonem a vyhlášený výsledek voleb neodpovídá skutečným výsledkům. Toto své stanovisko jmenovaní zastupitelé odůvodňují tím, že v těchto komunálních volbách kandidovalo neobvykle mnoho volebních stran, jejichž kandidátní listiny byly až na jednu výjimku plně obsazeny. Mnoho z těchto kandidátů dříve pracovalo ve volebních komisích. Pro jejich kandidaturu byli nyní delegováni mnohdy ti, kteří s prací ve volební komisi neměli žádné zkušenosti anebo lidi starších ročníků. Některé volební strany přitom vůbec nezvažovaly, nakolik jsou jejich delegáti schopni zastávat práci ve volební komisi. Je proto pravděpodobné, že došlo k chybám při sčítání hlasů, což ukazuje i zjištěná chyba (o 60 hlasů) v jednom volebním okrsku, na kterou sami členové volební komise nepřišli. Pokud tedy došlo k v návrhu naznačeným pochybením mohlo to mít vliv na celý výsledek voleb.

Zastupitel M. L. I. ve vyjádření uvedl, že zjištěná chyba ve volebním okrsku č. 10 byla opravena a proto nemá pro výsledek voleb praktický význam. Mylná je i námitka, že odlišnost volebního výsledku stran č. 4 - SNK a č. 9 –ve volebním okrsku č. 10 byla způsobena nesprávným sečtením hlasů. Výsledky voleb v tomto okrsku v předchozích letech [navrhovatel v roce 2002 - 7,13 % (v tomto roce kandidoval pod názvem ), v roce 2006 - 6,82%; (dnes SNK) v roce 2002 - 26,28 %, v roce 2006 - 14,82 %)], ve srovnání s výsledky voleb letošních (SNK ED - 6,28 % a SNK - 18,30 %) jsou totiž přibližně stejné. Vyšší volební zisky volebních stran a SNK ve volebním okrsku č. 10 jsou vysvětlitelné tím, že její kandidáti zde žijí, naopak tu nebydlí žádný z kandidátů navrhovatele. Mírný nárůst přízně voličů volební strany SNK oproti předešlým volbám lze přitom odůvodnit tím, že na její kandidátní listině kandidují z větší části noví obyvatelé, přičemž ve volebním okrsku č. 10 bylo v předchozím volebním období postaveno asi 60 nových domů. Vysoké procento volební přízně volební strany v témž okrsku může být vysvětleno tím, že tu bydlí a je pracovně a veřejně činný její kandidát č. 2 . M. S., který má v místě svého bydliště mimořádně dobrou pověst. Zastupitel M. L. I. ve svém vyjádření rovněž vyloučil možnost záměny volebních stran č. 4 - SNK a č. 3 - SNK. Uvedl, že členové okrskových volebních komisí prošli školením. Při sčítání hlasů bývá hlášeno číslo strany, čímž je možnost záměny vyloučena. Možnost záměrné záměny se strany SNK je pak vyloučena zcela, neboť tato strana neměla na rozdíl od navrhovatele v okrskových volebních komisích své zástupce.

Zastupitel . M. S. ve vyjádření uvedl, že návrh byl podán až poté, co byla ve městě podepsána koaliční smlouva, a to bez účasti navrhovatele. K práci členů okrskových volebních komisí uvedl, že mezi nimi byli zástupci jednotlivých volebních stran, kteří se vzájemně kontrolovali. Nadto se této práce účastnili jako zapisovatelé i nezávislí pracovníci městského úřadu. K námitce odlišnosti výsledku volebních stran č. 4 - SNK a č. 9 - ve volebním okrsku č. 10 jmenovaný zastupitel uvedl, že strana vedla v tomto teritoriu silnou volební kampaň a on sám tu také bydlí a je znám širokému okruhu voličů. V tomto volebním okrsku pak bydlí i 5 kandidátů volební strany SNK. Konečně dle jeho názoru se sčítání hlasů provádělo podle čísla volebních stran, nikoli podle názvu.

Zastupitelka . J. N., ve vyjádření uvedla, že pochybení konstatovaná v návrhu jí jsou známa a domnívá se, že by mohla způsobit neplatnost voleb. Proto s návrhem souhlasí.

Zastupitel J. Š. ve vyjádření uvedl, že návrh je jen zdržováním ze strany bývalého vedení města. Chyba v počtu hlasů pro jednoho kandidáta byla zjištěna a opravena, návrh je proto v tomto bodě bezpředmětný. To, že se výsledky v jednom okrsku liší od ostatních, je způsobeno nespokojeností voličů s dosavadním vedením města. Záměna při sčítání hlasů pak není možná, neboť při sčítání hlasů je uváděno vždy číslo strany a číslo kandidáta, kterým se hlas přičítá. Celkově je návrhem neuváženě zpochybňována nelehká práce členů okrskových volebních komisí, v nichž měl své zástupce i navrhovatel.

Zastupitel J.P. ve vyjádření uvedl, že návrh připravil současný starosta. B. K. a místostarosta L. R. evidentně až po podpisu koaliční smlouvy, která navrhovatele posílá do opozice. Jde tedy pouze o odsunutí ustavující schůze zastupitelstva města. Nadto návrh nepodepsali ani všichni kandidáti navrhovatele, neboť někteří jej považují za účelový, a navíc nikdo z delegovaných členů okrskových volebních komisí. Včasné odhalení chyby v počtu hlasů pro . A. R. je naopak důkazem řádné kontroly průběhu voleb. Tato chyba byla napravena a výsledek volby neovlivnila. Ve volebním okrsku č. 10 pak mají bydliště známí kandidáti volebních stran č. 4 - SNK a č. 9 - a volební výsledek tak odpovídá jejich dobrému společenskému postavení ve městech. Potvrzují to i výsledky v sousedních volebních okrscích č. 1 a č. 2. Na základě reakcí členů okrskových voleních komisí na diskusním fóru města, kteří návrh považují za znevážení své práce, je jmenovaný zastupitel přesvědčen o tom, že možnost zmanipulování voleb ve volební místnosti je nulová. Navíc jak a na straně koaliční, tak SNK a na straně opoziční měly ve všech okrskových volebních komicích své delegáty.

Zastupitel M. T. ve vyjádření uvedl, že návrh považuje jen za způsob, jakým navrhovatel reaguje na (pro něho neuspokojivá) koaliční jednání. Zastupitel P. P., ve vyjádření uvedl, že první námitka je nedůvodná. Okrskové volební komise kontrolovaly výsledky v souladu s Pokyny, což jednotliví členové komisí, kteří prošli školeními, stvrzovali svými podpisy. K práci volebních komisí lze odkázat na vyjádření jednotlivých členů komisí obsažených na diskusním fóru města. Ze statistického zpracování hlasů započítaných v jednotlivých okrscích pro čtyři navrhovatelem diskutované volební strany (SNK, , SNK a) plyne náhodné rozdělení získaných hlasů mezi uvedenými stranami napříč okrsky. Předpoklad navrhovatelů, že rozdíly vznikly nesprávným sečtením odevzdaných hlasů pro volební strany č. 4 - SNK a č. 9 -, je proto nepravděpodobné. Třetí námitka je také nedůvodná, neboť podle vyjádření členů tří komisí na diskusním fóru města (paní T. P. z volebního okrsku č. 6, pana P. O. z volebního okrsku č. 3 a paní P. Š. z volebního okrsku č. 7) hlášení výsledků bylo prováděno podle čísel volebních stran, nikoli podle názvu.

Zastupitel J. M. ve vyjádření uvedl, že nemá žádné informace o porušení zákona při těchto volbách.

Zastupitelka E. B. ve vyjádření uvedla, že za návrh podporuje, přičemž jeho cílem je prověření jasné vůle voličů.

Zastupitel P. S. ve vyjádření uvedl, že nebyl členem žádné okrskové volební komise, a proto nemůže hodnotit jejich činnost. Domnívá se, že zásadní v tomto směru jsou vyjádření právě členů okrskových volebních komisí. Odmítl zpochybnění činnosti zbývajících deseti okrskových volebních komisí na základě chyby v okrsku č. 10. Nesouhlasil ani se zpochybňováním počtu hlasů pro volební strany č. 3 - SNK a č. 4 SNK, neboť jak plyne ze sdělení členů některých komisí, nehlásí se při vyhodnocování výsledů voleb pouze jméno strany a její zkratka, ale i její číslo, případně kandidáti. Odmítl také zpochybnění činnosti všech členů okrskových volebních komisí, které mohly delegovat všechny volební strany.

Zastupitel T. J. ve vyjádření uvedl, že návrh byl podán s cílem oddálit ustavující schůzi zastupitelstva města. Ve své podstatě je návrhem pošlapána poctivá práce členů všech jedenácti okrskových volebních komisí. Jmenovaný zastupitel se domnívá, že členové okrskových volebních komisí, kteří byli delegování stranou odvedli svoji práci po všech stránkách bezchybně. Tvrzení o záměně dvou volebních stran lze vyvrátit tím, že výsledky se diktují vždy podle vylosovaných čísel volebních stran.

Zastupitel J. R.ve vyjádření uvedl, že jestliže byla chyba v počtu hlasů pro A. R. odhalena a došlo k její opravě, svědčí to spíše o důkladnosti a pozornosti věnované volbám jak ze strany okrskových volebních komisí, tak i pracovnic městského úřadu. Volební výsledek v okrsku č. 10 odráží skutečnost, že tam bydlí obecně známí kandidáti volebních stran SNK a . Záměna dvou volebních stran pak není možná. Volební strany jsou očíslovány a okrskové volební strany tato čísla dobře znají. Zastupitel L. C. ve vyjádření uvedl, že návrh je účelový. Má za cíl pouze oddálit zvolení nového vedení města. Jelikož v okrskových volebních komisích byli delegáti kandidujících volebních stran, nelze si při vzájemné kontrole představit jakékoli pochybení. Tomu odpovídá i skutečnost, že chyba v počtu hlasů pro A. R. byla odhalena a opravena ihned. Zapisovatelky okrskových volebních komisí jsou navíc profesionálky, které u voleb nebyly poprvé. Návrh logicky vyvolal negativní reakce ze strany členů okrskových volebních komisí, neboť jej oprávněně považují za znevažování své práce. Námitka uvedená pod bodem 2 a 3 návrhu je pouhá účelová smyšlenka, neboť všechny výsledky jsou hlášeny pod čísly volebních stran a kandidátů.

Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 60 odst. 1 volebního zákona se každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, může návrhem u soudu domáhat neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.

Soud se proto nejprve zabýval splněním procesních náležitostí podaného návrhu a v tomto směru uzavřel, že návrh byl podán včas (výsledky voleb do zastupitelstev obcí vyhlásila Státní volební komise v úterý dne 19. října 2010), a to aktivně legitimovaným subjektem, neboť navrhovatel je volební stranou, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva města Č.

Aktivně legitimovaný subjekt se pak může návrhem u soudu domáhat neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta, přičemž důvodem návrhu (§ 60 odst. 2 až 4 volebního zákona) je tvrzení, podle kterého byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování, výsledky voleb nebo výsledky volby kandidáta. Z uvedeného plyne, že na základě návrhu aktivně legitimovaného subjektu se soud zabývá přezkumem hlasování, přezkumem zjištěných volebních výsledků a jejich vyhlášení.

Je třeba předznamenat, že problematikou volebního soudnictví se opakovaně zabýval Ústavní soud, který např. v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 73/04 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č. 17, vyhlášen pod č. 140/2005 Sb.) zformuloval základní interpretační maximu zákonné úpravy volebního soudnictví tak, že „Vycházeje z demokratického principu legitimity veřejné moci, dle něhož je lid jejím zdrojem a v této roli se podílí na jejím ustavování cestou svobodných a demokratických voleb (čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 Ústavy), vyslovil základní tezi, dle níž pro volební soudnictví z principu demokracie plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů a předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá.“

Ve světle naznačených ústavních kautel pro volební soudnictví posoudil soud návrh na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů takto:

Navrhovatel svůj návrh na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů opírá o tři námitky, resp. o trojí pochybení okrskových volebních komisí při sčítání hlasů. V první námitce dovozuje, že chyba, která byla zjištěna ve volebním okrsku č. 10 spočívající v nesprávném uvedení počtu hlasů pro kandidáta č. 3 A. R. volební strany č. 6 -, se mohla opakovat i u jiných kandidátů a i v jiných okrscích. Navrhovatel z odlišného výsledku voleb ve volebním okrsku č. 10 dále dovozuje, že byly nesprávně sečteny hlasy pro volební stranu č. 4 - SNK a č. 9 -. Konečně třetí námitkou navrhovatel brojí proti pravděpodobné záměně dvou volebních stran, a to volební strany č. 3. - SNK a volební strany č. 4 - SNK. Pro tato tři namítaná pochybení okrskových volebních komisí navrhovatel požaduje přepočítání hlasovacích lístků. Úkolem okrskové volební komise je mimo jiné sčítat hlasy a vyhotovovat zápis o průběhu a výsledku hlasování [§ 16 písm. c)]. Členové okrskové volební komise podle § 17 odst. 4 volebního zákona skládají slib tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“ Zavazují se tedy také k tomu, že budou při sčítání hlasů postupovat podle ustanovení § 40 volebního zákona. Podle odstavce 4 citovaného ustanovení po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise sečte hlasy pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty. Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi její kandidáti. Podle odstavce 6 citovaného ustanovení každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků a předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

S ohledem na shora uvedené závěry Ústavního soudu i pro hodnocení práce okrskových volebních komisí, které jsou vázány slibem, platí vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů, přičemž je povinností a současně oprávněním toho, kdo volební pochybení namítá, předložit důkazy k jejímu vyvrácení. Jak ovšem uvedl Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 28. 11. 2006, Vol 82/2006, dostupném na www.nssoud.cz „striktní požadavek na předložení relevantních důkazních prostředků navrhovatelem by mohl být při přezkumu voleb překážkou přístupu k soudu, a to zvláště v případě jednotlivých občanů, kteří nejsou účastni sčítání hlasů volebními komisemi. Aby však soud sám přistoupil k přepočtu hlasů či přezkoumávání správnosti jejich posouzení pouze na základě důkazně nepodložené volební stížnosti, musela by jej k tomu v daném případě přimět zvláště významná indicie, která by byla způsobilá vyvolat pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb.“ Nejvyšší správní soud v citovaném usnesení ještě uvedl, že „funkce soudu v rámci soudního přezkumu voleb nemůže být vykládána tak široce, že v konečném důsledku by jeho práce měla nahrazovat či jaksi doplňovat činnost volebních orgánů, dokonce až ve smyslu přepočítávání všech hlasovacích lístků na základě pouhé spekulativně formulované námitky.“ Krajský soud proto posuzoval, zda navrhovatel soudu předložil dostatečné důkazy, resp. zda tu jsou takové indicie, z nichž by plynuly pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb.

Navrhovatel předně upozorňuje na pochybení volební komise ve volebním okrsku č. 10 spočívající v nesprávném uvedení počtu hlasů pro kandidáta č. 3 . A. R. z volební strany č. 6. Toto tvrzení potvrzuje předložená volební dokumentace. Ze zápisu o průběhu a výsledku hlasování, který byl sepsán dne 16. 10. 2010 v 16:30 hodin, plyne, že tomuto kandidátovi bylo započteno 6 hlasů a volební straně č. 6 bylo započteno celkem 1093 hlasů. Jelikož ale bylo zjištěno, že tento počet hlasů není správný, byl dne 17. 10. 2010 v 00:33 hodin sepsán a všemi členy okrskové volební komise podepsán nový zápis o průběhu a výsledku hlasování, z něhož plyne, že kandidátovi č. 3 A. R. z volební strany č. 6 bylo započteno 66 hlasů a volební straně č. 6 bylo započteno celkem 1153 hlasů. Tento opravený zápis, který nahradil zápis předchozí, byl pak předán k dalšímu zpracování. Zmíněná chyba byla dle navrhovatele způsobena při přenosu údajů z pomocných sčítacích archů do počítače. Tuto skutečnost potvrzuje obsah pomocného sčítacího archu pro sčítání hlasů kandidátů pro volební stranu č. 6. Plyne z něho, že pro kandidáta č. 3 . A. R. bylo okrskovou volební komisí tzv. čárkovací metodou sečteno 66 hlasů. Lze tedy uzavřít, že k namítané chybě skutečně došlo, avšak vzhledem k tomu, že byla zjištěna a opravena, neměla žádný vliv na výsledek voleb. Z tohoto individuálního pochybení přitom rozhodně nelze dovozovat pochybení další, která nadto navrhovatel nijak blíže nespecifikuje. Takové následné úvahy nelze hodnotit jinak, než jako blíže nepodloženou domněnku a spekulaci navrhovatele. Tyto domněnky bez toho, aby tu byla relevantní indicie, z níž by bylo možné usuzovat na její důvodnost, nemohou vést k tomu, aby soud nahrazoval práci okrskové volební komise až to té míry, že by přepočítával veškeré odevzdané hlasy.

Dílčí chyby při sčítání hlasů přitom jistě nelze vyloučit, nicméně celý proces hlasování a sčítání hlasů je s ohledem na počet členů okrskové volební komise, jejichž úkolem je navzájem se kontrolovat, a na způsob jejich delegování, kdy každá z volebních stran má možnost delegovat svého zástupce, nastaven tak, aby nebezpečí pochybení bylo minimalizováno. Pokud je i přesto sčítání hlasů prováděno tak, že to zavdává důvod domnívat se, že není prováděno správně, má možnost každý člen okrskové volební komise, který by měl pochybnosti o korektnosti sčítání, vznést proti tomu výhrady např. formou odepření podpisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 volebního zákona. Tento krok by posléze mohl být základem pro prošetření postupu okrskové volební komise. Jestliže se ale nic takového v zápisech o průběhu a výsledku hlasování neobjevilo ani v jednom okrsku, není důvod, aby soud přistoupil k přezkoumávání volebních výsledků.

Tyto úvahy proto soud uzavírá tak, že z jedné chyby okrskové volební komise nelze automaticky dovozovat chyby další, a to dokonce u jiných okrskových volebních komisí. Takové ničím nepodložené úvahy nemohou být důvodem k přepočítávání hlasů.

Právě uvedený závěr je třeba učinit i ve vztahu k druhé námitce. Navrhovatel tu formuluje předpoklad, že jelikož se na rozdíl od ostatních okrsků v okrsku č. 10 významně liší výsledky, je důvodné se domnívat, že za tím stojí nesprávné sečtení odevzdaných hlasů volebních stran č. 4 a č. 9. Tuto úvahu navrhovatel ničím nedokládá, ani např. neuvádí žádné číselné údaje. Za takové situace stále platí v úvodu vyslovená premisa, že platí vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů, pokud není předložen důkaz tuto domněnku vyvracející nebo tu alespoň není významná indicie, na jejíž důvodnost by bylo možné usuzovat. V dané věci nejen, že nebyl soudu předložen relevantní důkaz či indicie podporující tvrzení navrhovatele, ale naopak se pro případnou odlišnost volebního výsledku nabízí zcela logické vysvětlení. Jak totiž plyne z vyjádření zvolených zastupitelů, ve volebním okrsku bydlí několik kandidátů volební strany č. 4 (SNK) a č. 9 (), kteří tu mezi občany mají velmi dobrou pověst. Netřeba přitom připomínat, že zvláště komunální volby se vyznačují zvýšenou informovaností voličů o jednotlivých kandidátech. Pro rozhodování voličů a pro jejich následnou volbu je v těchto volbách nejpodstatnější především bezprostřední a každodenní zkušenost s konkrétními kandidáty a nikoli již tolik politický program jejich volebních stran. Proto tím, že ve volebním okrsku č. 10 bydlí a je veřejně činných několik kandidátů zmíněných volebních stran, je dobře vysvětlitelný vyšší volební zisk pro volební strany, za které tito kandidáti kandidují.

Ani třetí námitce upozorňující na možnou záměnu dvou volebních stran soud nepřisvědčil. Obecně je třeba uvést, že volební strany jsou identifikovatelné podle celé řady atributů; je to název volební strany, její vylosované číslo a v neposlední řadě jsou to také její kandidáti. Jak již bylo shora uvedeno, komunální volby se vyznačují dobrou informovaností voličů o jednotlivých kandidátech, a proto jsou jednotlivé volební strany identifikovatelné již jen podle osob uvedených na hlasovacích lístcích. Z toho také vyplývá, že záměna volebních stran z titulu podobné zkratky těchto stan je ve své podstatě vyloučena, a to jak u voličů, tak zejména u členů okrskových volebních komisí, kteří jsou navíc ve vztahu k rozlišování volebních stran školeni. Je obecným pravidlem, že při sčítání hlasů jsou volební strany a jejich jednotliví kandidáti identifikováni pouze čísly. Možná je i současná identifikace číslem volební strany spolu s jejím názvem. Pokud by se některá okrsková volební komise uchýlila k tomu, že volební strany při své práci na sčítání hlasů identifikovala pouze zkratkou „SNK“, šlo by jistě o pochybení. I v tomto případě ale opět chybí jakýkoli podnět (např. výhrady člena okrskové volební komise formou odepření podpisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování), který by se mohl stát základem pro prošetření postupu okrskových volebních komisí. Za takové situace, jakkoli namítané pochybení zcela vyloučit nelze, není namístě, aby je soud prověřoval způsobem, který požaduje navrhovatel, tj. přepočítáním všech hlasů.

Nelze proto než uzavřít, že za to, že toto případné pochybení není v rámci soudního přezkumu napravitelné, nesou svůj díl odpovědnosti zejména členové okrskových volebních komisí delegovaní za volební stranu navrhovatele, kteří na namítanou chybu neupozornili zákonem předvídaným způsobem (ustanovení § 42 odst. 1 volebního zákona). Jelikož krom tvrzení navrhovatele tu nejsou žádné podporující důkazy či indicie, zůstává i tato námitka jen nepodloženou spekulací, která rozhodně nemohla vyústit až v přepočítávání všech hlasovacích lístků.

S přihlédnutím ke shora uvedenému soud návrh na vyslovení neplatnosti voleb a neplatnosti volby kandidátů jako nedůvodný zamítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 93 odst. 4 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Toto usnesení krajský soud doručí účastníkům řízení a vyvěsí jej na úřední desce soudu. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Ve věcech volebních je podle § 104 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost nepřípustná.

V Praze dne 16. listopadu 2010

JUDr. Věra Šimůnková,v.r. předsedkyně senátu

Za správnost: Nešporová

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. 44 A 105/2010 - 58, dostupné zde. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies