30 A 55/2010 - 21 - Volby do zastupitelstev obcí: registrace kandidátní listiny

31. 08. 2010, Krajský soud v Plzni

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

V rámci ochrany ve věcech registrace podle § 89 s. ř. s. je soud k návrhu oprávněn zasáhnout v případě nezákonného rozhodnutí registračního úřadu nebo jeho vadného postupu; soud však v případě – ať už z jakéhokoli důvodu – marného uplynutí zákonné lhůty pro podání kandidátní listiny není (ani za použití prominutí lhůty či jiné konstrukce) oprávněn – byť by to in concreto shledal vhodným – nahradit rozhodnutí registračního úřadu o odmítnutí kandidátní listiny soudním rozhodnutím o povinnosti registračního úřadu registrovat kandidátní listinu ve smyslu § 89 odst. 2 věty prvé s. ř. s.

(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31.08.2010, čj. 30 A 55/2010 - 21)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Kuchynky a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci navrhovatele: Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř, které činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce D. K., proti odpůrci: Městský úřad Stříbro, se sídlem Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, v řízení o ochraně ve věcech registrace – odmítnutí kandidátní listiny navrhovatele pro volby do zastupitelstva obce Zhoř, konané ve dnech 15. a 16. října 2010,

takto :

I. Návrh na vydání rozhodnutí o povinnosti odpůrce registrovat kandidátní listinu navrhovatele se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Návrhem datovaným a předaným k poštovní přepravě dne 18.8.2010 a došlým soudu dne 19.8.2010 požádal navrhovatel zdejší soud o vydání rozhodnutí, že krajský soud povoluje dodatečnou registraci kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř i přes nedodržení stanoveného termínu odevzdání.

Vzhledem k okolnostem případu a právní úpravě má soud za to, že se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o povinnosti správního orgánu (Městského úřadu Stříbro, tj. odpůrce) registrovat kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř (tj. navrhovatele).

Podmínky výkonu volebního práva, organizace voleb do zastupitelstev obcí a rozsah soudního přezkumu pro volby do zastupitelstev obcí jsou upraveny zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“).

Rozhodnutím ze dne 13.8.2010 č.j. 3832/SPO/10 Městský úřad ve Stříbře příslušný jako registrační úřad ve smyslu § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí projednal podle § 23 odst. 1 tohoto zákona kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř pro volby do zastupitelstva obce Zhoř, konané ve dnech 15. a 16. října 2010, a rozhodl tak, že podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí odmítl s odkazem na § 21 odst. 3 tohoto zákona kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř.

Toto své rozhodnutí odůvodnil registrační úřad tím, že dne 12.8.2010 podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Zhoř, konané ve dnech 15. a 16. října 2010. Podle § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal Městský úřad Stříbro jako orgán příslušný předloženou kandidátní listinu. V souladu s § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se podávají kandidátní listiny nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce obecnímu úřadu; a to nejpozději do 16.00 hodin. Vzhledem k tomu, že prezident republiky vyhlásil volby na dny 15. a 16. října 2010, je posledním dnem lhůty pro podání kandidátní listiny den 10.8.2010 do 16.00 hodin. Volební strana Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř však svoji kandidátní listinu předložila tak, že ji Městský úřad Stříbro obdržel až dne 12.8.2010. S ohledem na § 67 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, podle kterého lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání, a úkon musí být poslední den lhůty do 16.00 hodin učiněn u příslušného orgánu, nezbylo než rozhodnout způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Řízení ve správním soudnictví je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudní řád správní“ nebo „s.ř.s.“).

Ve smyslu § 89 odst. 1 písm. a) s.ř.s. se soudní ochrany lze domáhat ve věcech, v nichž správní orgán podle zvláštních zákonů [mj. podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí] odmítl kandidátní listinu.

Ve smyslu § 89 odst. 2 věty prvé s.ř.s. návrhem podle odstavce 1 písm. a) se může sdružení nezávislých kandidátů, jestliže podalo kandidátní listinu, domáhat vydání rozhodnutí o povinnosti správního orgánu kandidátní listinu registrovat.

Podle § 21 odst. 3 věty prvé zákona o volbách do zastupitelstev obcí se kandidátní listiny podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.

Ve smyslu § 23 odst. 3 písm. b) části věty před středníkem zákona o volbách do zastupitelstev obcí registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce rozhodne o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže [mj.] není podána podle § 21.

Podle § 67 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Svůj návrh odůvodnil navrhovatel tím, že obec Zhoř je malá obec, která má v současnosti 150 obyvatel, z toho 115 voličů. Z tohoto počtu je ještě více jak 30 voličů, kteří mají v obci trvalý pobyt, ale v obci již delší dobu nejsou. Na straně druhé přibližně stejný počet občanů v obci žije, ale trvalý pobyt zde nemá. Z tohoto důvodu byly v obci problémy získat pro volby do zastupitelstva obce dostatečný počet kandidátů a tím se stalo, že nebyl dodržen termín předání kandidátní listiny na registrační úřad ve Stříbře, tak jak ukládá zákon. Vzhledem k tomu, že v obci je předkládána pouze jedna kandidátní listina, navrhovatel myslí, že by bylo neekonomické konat volby do zastupitelstva obce v náhradním termínu, a proto žádá Krajský soud v Plzni o posouzení svého problému a povolení dodatečné registrace své kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř a vydání příslušného rozhodnutí.

Odpůrce se k návrhu vyjádřil tak, že dne 12.8.2010 podal zmocněnec volební strany D. K. u Městského úřadu Stříbro, jako registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř, pro volby do zastupitelstva obce Zhoř, konané dne 15. a 16. října 2010. V souladu s § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se podávají kandidátní listiny nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce obecnímu úřadu; a to nejpozději do 16.00 hod. Vzhledem k tomu, že prezident republiky vyhlásil volby na dny 15. a 16. října 2010, je posledním dnem lhůty pro podání kandidátní listiny den 10.8.2010 do 16.00 hod. Volební strana Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř však svoji kandidátní listinu předložila tak, že ji Městský úřad Stříbro obdržel až dne 12.8.2010. S ohledem na § 67 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí Městskému úřadu Stříbro nezbylo než rozhodnout o odmítnutí kandidátní listiny z důvodu zmeškání lhůty pro podání kandidátní listiny.

K tomu soud konstatuje, že zmeškání zákonné lhůty pro podání kandidátní listiny nebylo sporováno; s předloženým správním spisem se proto soud seznámil jenom informativně.

K celé věci pak soud uvádí, že zákonodárná moc u nás náleží Parlamentu České republiky; soudy – obdobně jako veřejná správa – jsou zákony vázány.

Soudní ochrana ve věcech registrace jako součást soudnictví ve věcech volebních v případě stanoveném v § 89 odst. 1 písm. a) a odst. 2 s.ř.s. znamená, že za stanovených podmínek je soud oprávněn (i povinen) nahradit rozhodnutí správního orgánu (registračního úřadu) o odmítnutí kandidátní listiny soudním rozhodnutím o povinnosti správního orgánu (registračního úřadu) kandidátní listinu registrovat.

Elementární podmínkou takového soudního zákroku je to, jestliže správní orgán vydá rozhodnutí, které je v rozporu s právními předpisy, jakož i to, jestliže se v řízení dopustí takových vad, které mohly mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

Soudní ochrana ve věcech registrace tak může nastoupit toliko tehdy, jestliže rozhodnutí správního orgánu nebo jeho postup je v rozporu s právem hmotným, procesním či organizačním.

Navrhovatel netvrdí, že by předmětné rozhodnutí registračního úřadu bylo v rozporu s právními předpisy.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí je tu skutečně zcela rigidní: Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu ... [§ 21 odst. 3 věta prvá]. Registrační úřad ... rozhodne o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána podle § 21 [§ 23 odst. 3 písm. b) část věty před středníkem]. Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání [§ 67 odst. 4].

Jinak řečeno: Není-li kandidátní listina podána ve stanovené lhůtě, registrační úřad je bez dalšího povinen ji odmítnout (arg.: „rozhodne o odmítnutí“) a registrační úřad není za žádných okolností oprávněn prominout zmeškání lhůty (arg.: „nelze prominout“).

Navrhovatel má ovšem za to, že konat volby do zastupitelstva obce v náhradním termínu by bylo neekonomické.

Rovněž soud je přesvědčen o tom, že – je-li zde opravdu jen jedna volební strana – by bylo vhodnější prominout ostatně nedlouhé zmeškání lhůty než konat volby do zastupitelstva obce v náhradním termínu. Soud se však nachází v naprosto analogické situaci jako správní orgán (registrační úřad); podle názoru soudu výše uvedená zákonná ustanovení nelze interpretovat tak, aby bylo možno podanému návrhu vyhovět.

Jediným orgánem soudního typu, který může do určité míry do zákonodárství zasahovat, je Ústavní soud, který podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky rozhoduje o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem.

Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky dojde-li [obecný] soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

V přezkoumávané věci ovšem zdejší soud podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky nepostupoval, a to především proto, že ustanovení § 67 odst. 4 [jakož i § 23 odst. 3 písm. b) části věty před středníkem] zákona o volbách do zastupitelstev obcí je sice pro daný případ nikoli vhodné, ale podle mínění soudu není v rozporu s ústavním pořádkem, a dále proto, že by tu byl problematický aspekt časový i technický: Ústavní soud by – teoreticky – mohl příslušné zákonné ustanovení zrušit, nemohl by je však nahradit např. dikcí V případech zvláštního zřetele hodných lze lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

Lze tedy shrnout: v rámci ochrany ve věcech registrace podle § 89 s.ř.s. je soud k návrhu oprávněn zasáhnout v případě nezákonného rozhodnutí registračního úřadu nebo jeho vadného postupu; soud však v případě – ať už z jakéhokoli důvodu – marného uplynutí zákonné lhůty pro podání kandidátní listiny není (ani za použití prominutí lhůty či jiné konstrukce) oprávněn – byť by to in concreto shledal vhodným – nahradit rozhodnutí registračního úřadu o odmítnutí kandidátní listiny soudním rozhodnutím o povinnosti registračního úřadu registrovat kandidátní listinu ve smyslu § 89 odst. 2 věty prvé s.ř.s..

Podle § 89 odst. 5 s.ř.s. soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy návrh došel soudu (věta prvá) a jednání není třeba nařizovat (část věty druhé před středníkem).

Jelikož návrhu na vydání rozhodnutí o povinnosti odpůrce registrovat kandidátní listinu navrhovatele pro volby do zastupitelstva obce Zhoř, konané ve dnech 15. a 16. října 2010, není vzhledem k uvedenému možno vyhovět, soud jej podle § 89 odst. 2 věty prvé s.ř.s. a contrario a § 78 odst. 7 s.ř.s. per analogiam usnesením zamítl. Řízení ve věcech volebních je osvobozeno od soudního poplatku [§ 11 odst. 1 písm. l) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

Podle § 93 odst. 4 s.ř.s. na náhradu nákladů řízení ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo.

Poučení : Proti tomuto usnesení je kasační stížnost nepřípustná (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu, tj. dne 31. srpna 2010 (§ 93 odst. 5 věta druhá s.ř.s.).

V Plzni dne 31. srpna 2010

JUDr. PhD r. Petr KUCHYNKA, Ph.D. předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 30 A 55/2010 - 21, dostupné zde. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies