6 Ads 37/2008 - 50

17. 04. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17.04.2008, čj. 6 Ads 37/2008 - 50)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: R. N., zastoupené JUDr. Pavlem Pokorným, advokátem, se sídlem Veverkova 1343/1, Hradec Králové, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované č. X ze dne 9. 8. 2007, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, č. j. 54 Cad 78/2007 - 29 ze dne 27. 2. 2008,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včas podanou kasační stížností (nazvanou jako „odvolání“) napadla výrok II. výše označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, jímž byla žalované uložena povinnost nahradit stěžovatelce k rukám jejího právního zástupce náhradu nákladů řízení ve výši 2888 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku. Stěžovatelka namítla, že krajský soud pochybil, jestliže „použil pro úkon právní služby“ sazbu podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Stěžovatelka je toho názoru, že projednávaná věc se týkala určení neplatnosti právního úkonu, konkrétně určení neplatnosti pravomocného rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přiznání plného invalidního důchodu, a proto mělo být pro výpočet náhrady nákladů řízení použito ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu, podle něhož je úkon právní služby oceněn částkou 2100 Kč. Stěžovatelka navrhla, aby „odvolací soud“ změnil výrok II napadeného rozhodnutí tak, že žalovaná je povinna nahradit stěžovatelce k rukám jejího právního zástupce náklady řízení ve výši 7688 Kč.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že výrokem I. napadeného rozhodnutí bylo zrušeno výše označené rozhodnutí žalované, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatelky o přiznání plného invalidního důchodu, a věc byla vrácena žalované k dalšímu řízení. Výrokem II. napadeného rozhodnutí uložil krajský soud žalované povinnost nahradit žalobkyni k rukám jejího právního zástupce náhradu nákladů řízení ve výši 2888 Kč, a to ve lhůtě do tří dnů od právní moci napadeného rozhodnutí. Náhrada nákladů sestávala z částky 1500 Kč za tři úkony právní služby podle § 7 bod 2, § 9 odst. 2 a § 11 odst. 1 písm. a), d) a g) advokátního tarifu, paušální náhrady ve výši 900 Kč za tři úkony právní služby podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, částky 200 Kč za čas strávený cestou ze sídla advokáta k soudu podle § 14 odst. 1 písm. a) a § 14 odst. 3 advokátního tarifu a částky 288 Kč za jízdu osobním vozidlem ze sídla advokáta k jednání soudu a zpět.

Nejvyšší správní soud se zabýval v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s. nejprve otázkou, zda jsou splněny podmínky řízení, tj. zákonem stanovené podmínky pro to, aby mohla být kasační stížnost meritorně projednána. Jednou z podmínek řízení je i přípustnost návrhu.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. platí, že soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle soudního řádu správního nepřípustný.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu. Jelikož kasační stížnost směřuje pouze do výroku o nákladech řízení, nezbylo než ji odmítnout jakožto návrh, který je podle soudního řádu správního nepřípustný (§ 46 odst. 1 písm. d/ s. ř .s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2008

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 6 Ads 37/2008 - 50, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies