6 Ads 36/2008 - 108

30. 04. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Ing. J. E., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Wonkova 1142, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 6. 2006, č. j. 14463/SV/2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 1. 2008, č. j. 30 Ca 176/2007 - 89,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové byla žaloba směřující proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,odboru sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 27. 6. 2006, č. j. 14463/SV/2006, zamítnuta a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové kasační stížnost a současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Hradci Králové po podání kasační stížnosti proti předmětnému rozsudku postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen náhradním doručením dne 18. 2. 2008. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost byla elektronickou cestou odeslána a doručena soudu dne 5. 3. 2008. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje. Kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je opožděná. Podle věty třetí citovaného ustanovení zmeškání lhůty nelze prominout.

K tomu se dodává následující: Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně kasační stížnost nepodal včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Podle § 64 s. ř. s. se na otázky, neupravené soudním řádem správním, přiměřeně použijí obecná ustanovení občanského soudního řádu. Podle § 46 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“) písemnost určenou fyzické osobě soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu jejího bytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje. Jestliže o to fyzická osoba požádá, soud předá písemnost k doručení na adresu jiného místa v České republice, kterou mu sdělila. Nebyla-li fyzická osoba zastižena na této adrese a písemnost jí nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost, která jí má být doručena do vlastních rukou, uloží. Podle § 50c odst. 4 o. s. ř. dále pokud jde o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, nebude-li tato písemnost vyzvednuta do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. V daném případě byl napadený rozsudek doručován na adresu uvedenou žalobcem, tento však nebyl zastižen. Písemnost byla uložena dne 7. 2. 2008, jak vyplývá z doručenky, která je součástí spisu. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Posledním dnem desetidenní lhůty je tedy 17. 2. 2008 - což byla neděle. Podle ustanovení § 40 odst. 3 s. ř. s., připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Za těchto okolností se za den doručení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové považuje pondělí 18. 2. 2008. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

V daném případě tedy bylo posledním dnem k podání kasační stížnosti pondělí 3. 3. 2008. Stěžovatel však kasační stížnost podal elektronickou cestou s řádným elektronickým podpisem teprve dne 5. 3. 2008. Stěžovatel ve svém podání uvádí, že svá podání odeslal již dříve dne 24. 2. 2008 a 1. 3. 2008, avšak dne 24. 2. 2008 měl zprostředkovatel internetu údajně výpadek a dne 1. 3. 2008 byly údajně výpadky elektrické sítě. Tato tvrzení však nejsou doložena žádným důkazem, ani ze spisu jinak nevyplývají. Ze spisu vyplývá pouze doručení podání soudu elektronickou cestou dne 5. 3. 2008 ve 23:54. Podle ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak. Žádný z těchto případů úlev při zachování lhůty však neodpovídá situaci stěžovatele. Stěžovatel se rovněž mýlí v úvaze, že jej zastupuje JUDr. Šperk a rozhodnutí mělo být zasláno přímo tomuto zástupci, neboť z usnesení o ustanovení zástupce je zřejmé, že JUDr. Šperk mu byl ustanoven pro řízení o předchozí kasační stížnosti a jen v tomto řízení jej také zastupoval.

Jak již bylo výše uvedeno, napadený rozsudek byl doručen náhradním doručením dne 18. 2. 2008. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti tedy skončila dne 3. 3. 2008. Stěžovatel tudíž kasační stížnost podal až po uplynutí zákonné lhůty, když tato byla podána elektronickou cestou až dne 5. 3. 2008. K tomu je nutno konstatovat, že napadený rozsudek krajského soudu obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, jakož i o místu, kde je třeba kasační stížnost podat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. jako opožděně podanou. Za této procesní situace se již Nejvyšší správní soud nezabýval skutečností, že stěžovatel není v řízení o této kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. 6 Ads 36/2008 - 108, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies