22 A 122/2013 - 8 - Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění

17. 10. 2013, Krajský soud v Ostravě

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Na lhůtu pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění dle § 13 ve spojení s § 17 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, je třeba pohlížet jako na lhůtu určenou podle hodin. Skončí-li takto určená lhůta v sobotu, neděli nebo svátek, neprodlužuje se do nejbližšího pracovního dne (§ 40 odst. 3 s. ř. s.).

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.10.2013, čj. 22 A 122/2013 - 8)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci žalobce O. M., zastoupeného JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., advokátem advokátní kanceláře Vrána & Pelikán se sídlem Katarská 8, Praha 2, proti žalovanému Úřadu městského obvodu Ostrava Jih, se sídlem Horní 751/3, Ostrava-Hrabůvka, o námitkách proti rozpuštění shromáždění konaného dne 27. září 2013,

takto :

I. Námitky se odmítají.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se podanými námitkami domáhá vyslovení nezákonnosti rozpuštění shromáždění žalobce konaného 27. září 2013 na ulici Čujkovově v Ostravě. Toto shromáždění bylo dle žalobních tvrzení rozpuštěno místostarostou žalovaného uvedeného dne navečer (někdy po 17 hodině).

Námitky byly dle presenčního razítka doručeny soudu poštou dne 15. 10. 2013; k poštovní přepravě byly odevzdány dle připojené obálky předchozího dne.

Dle § 13 zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“), proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat námitky u soudu. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. Pro řízení se jinak přiměřeně použijí ustanovení soudního řádu správního.

Dle § 17 ZPS je-li v tomto zákonu lhůta určena počtem dnů, rozumí se jedním dnem doba 24 hodin od události, k níž se lhůta váže.

Ze systematického výkladu obou citovaných ustanovení ZPS vyplývá závěr, který již byl podepsaným soudem judikován, že námitky dle § 13 citovaného zákona je třeba podat ve lhůtě 360 hodin od okamžiku rozpuštění shromáždění (srov. usnesení podepsaného soudu č. j. 22 A 48/2013-16 ze dne 23. 5. 2013, dostupné na www.nssoud.cz).

Dle § 40 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Dle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Dle § 40 odst. 4 s. ř. s. lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

V posuzované věci je vzhledem ke zvláštní právní úpravě obsažené v § 17 ZPS třeba počítat lhůty podle pravidel stanovených pro lhůty určené podle hodin, tedy a momento ad momentum s vyloučením prolongace lhůty, jejíž konec připadá na sobotu, neděli nebo svátek.

Bylo-li tedy předmětné shromáždění rozpuštěno 27. 9. 2013 navečer (po 17. hodině), počala podle § 17 ZPS tímto okamžikem běžet lhůta 360 hodin pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění, přičemž běh této lhůty skončil dne 12. října 2013 navečer. Byly-li námitky podány k poštovní přepravě až 14. října 2013, může soud i bez znalosti přesného okamžiku, kdy bylo shromáždění dne 27.9.2013 rozpuštěno, uzavřít, že námitky jsou opožděné.

Námitky tak byly podány až po uplynutí lhůty k jejich podání. Proto je soud jako opožděné podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh, jímž se zahajuje řízení, odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 17. října 2013

JUDr. Monika Javorová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení ze dne 17. 10. 2013, sp. zn. 22 A 122/2013 - 8, dostupné zde. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies