5 Azs 27/2008 - 62

28. 08. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: B. N., zastoupená Mgr. Gabrielou Plášilovou, advokátkou se sídlem Dlouhá 25, Cheb, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 30. 10. 2007, č. j. 58 Az 26/2007 - 20,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobkyně, advokátce Mgr. Gabriele Plášilové, s e odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

Odůvodnění :

Žalobkyně (stěžovatelka) podanou kasační stížností brojila proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 8. 2007, č. j. OAM558/VL-20-19-2007, jímž byla dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zamítnuta stěžovatelčina žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná.

Podáním ze dne 27. 8. 2008, které Nejvyšší správní soud obdržel téhož dne, vzala stěžovatelka kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s citovanými zákonnými ustanoveními, které se dle § 120 s. ř. s. použijí přiměřeně rovněž na řízení o kasační stížnosti, rozhodl o zastavení řízení. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., z nichž vyplývá, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo- li řízení zastaveno.

Stěžovatelce byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 29. 1. 2008, č. j. 58 Az 26/2007 - 50, pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). V daném případě však ustanovená advokátka Mgr. Gabriela Plášilová neprokázala, že by učinila jakýkoliv úkon právní služby, za níž by jí příslušela dle § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), odměna. Předmětnou kasační stížnost stěžovatelky totiž její zástupkyně nedoplnila, pouze Nejvyššímu správnímu soudu sdělila, že nenamítá podjatost senátu, který ve věci rozhoduje, což za samostatný úkon právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) dané vyhlášky považovat nelze. Zástupkyně ani neprokázala, že by se uskutečnil prvotní úkon právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) uvedené vyhlášky, tedy první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, je-li klientovi zástupce ustanoven soudem. Vzhledem k této skutečnosti nemůže jmenované advokátce příslušet ani paušální náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky, která je vázána na provedené úkony právní služby.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. 5 Azs 27/2008 - 62, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies