7 Azs 18/2008 - 55

17. 04. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně Z. L., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 8. 2007, č. j. 63 Az 126/2006 – 20,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 8. 2007, č. j. 63 Az 126/2006 – 20, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 10. 11. 2006, č. j. OAM-1160/VL-18-08-2006, jímž bylo rozhodnuto o neudělení mezinárodní ochrany stěžovatelce podle ustanovení §§ 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Protože současně s kasační stížností podala stěžovatelka žádost o ustanovení zástupce, vyzval ji krajský soud, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy zaslala zpět soudu vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Krajský soud v průběhu řízení ze sdělení držitele poštovní licence zjistil, že stěžovatelkou uvedená adresa V. 20/5, P. 6, je nedostatečná, a proto byla tato výzva doručována na adresu Ubytovna M., Č. 147, P. 10, kde podle sdělení Policie České republiky ze dne 24. a 26. 10. 2007 byla stěžovatelka hlášena k pobytu. Ze soudního spisu vyplynulo, že při doručování výzvy nebyla stěžovatelka na uvedené adrese zastižena, a proto byla zásilka dne 28. 11. 2007 uložena u držitele poštovní licence (§ 46 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.) a stěžovatelce byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla (§ 50c odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byla stěžovatelka poučena, že nevyzvedne-li si zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatelka zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedla, považuje se za den doručení pondělí 3. 12. 2007 (§ 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Ve stanovené lhůtě stěžovatelka nereagovala.

V důsledku toho, že stěžovatelka nedoložila své osobní, výdělkové a majetkové poměry, krajský soud jí pro řízení o kasační stížnosti zástupce usnesením ze dne 17. 1. 2008, č. j. 63 Az 126/2006 - 43, neustanovil a současně ji usnesením z téhož dne č. j. 63 Az 126/2006 - 46, vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnila své podání ze dne 18. 9. 2007 tak, že bude zastoupena advokátem, tj. doloží do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a že uvede v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s. rozhodnutí napadá a údaj o tom, kdy byl napadený rozsudek doručen. Současně ji poučil, že nebude-li zastoupena advokátem a nebudou-li doplněny důvody kasační stížnosti a rozsah napadení rozsudku a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude řízení o kasační stížnost odmítnuto. Obě tato usnesení byla stěžovatelce rovněž doručována na adresu Ubytovna M., Č. 147, P. 10. Protože stěžovatelka opět nebyla na uvedené adrese zastižena, byla jí zásilka dne 28. 1. 2008 uložena u držitele poštovní licence (§ 46 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.) a stěžovatelce byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla (§ 50c odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byla poučena, že nevyzvedne-li si zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatelka zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedla, považuje se za den doručení čtvrtek 31. 1. 2008 (§ 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Ve stanovené lhůtě stěžovatelka nereagovala a nezvolila si pro řízení o kasační stížnosti zástupce.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka nedoložila soudu, že by byla pro řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnila, a tento nedostatek neodstranila ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud její kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2008

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 7 Azs 18/2008 - 55, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies