8 Azs 8/2008 - 51

03. 06. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: a) Y. G., b) nezl. S. G., zastoupena žalobcem ad a) jako zákonným zástupcem, oba zastoupeni JUDr. Zdeňkou Fialovou, advokátkou se sídlem Smetanova 17, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 6. 2007, čj. OAM-986/VL-10-ZA07- 2006, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 11. 2007, čj. 56 Az 123/2007 - 25,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna ustanovené zástupkyni stěžovatelů advokátce JUDr. Zdeňce Fialové se určuje částkou 7920 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví rozhodl o žádosti žalobců o udělení mezinárodní ochrany tak, že žalobcům mezinárodní ochranu podle § 12, 13, 14, 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, neudělil. Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně se  Y. G. domáhal přezkoumání a zrušení tohoto rozhodnutí, přičemž uvedl, že žalobu podává i jménem své nezletilé dcery S. G. Krajský soud přezkoumal správní rozhodnutí v plném rozsahu a rozsudkem označeným v záhlaví ji zamítl.

V podání ze dne 10. 12. 2007, doručeným Krajskému soudu v Brně téhož dne, žalobce ad a) uvedl, že proti tomuto rozsudku podává kasační stížnost, aniž by tuto omezil jen na část týkající se své osoby. Proto má zdejší soud za to, že (ačkoli to výslovně neuvedl) při podání této stížnosti jednal i jménem žalobkyně ad b). Z tohoto pohledu je nutno posuzovat i usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 12. 2007, čj. 56 Az 123/2005 - 35 o ustanovení zástupce. Takto pojala toto usnesení i ustanovená zástupkyně a v doplnění kasační stížnosti navrhla zrušení napadeného rozsudku v celém rozsahu (tedy týkajícím se obou žalobců). Rovněž žalovaný jako stěžovatele označil Y. G. a nezl. S. G., zastoupenou otcem s tím, že jsou zastoupeni advokátkou JUDr. Zdeňkou Fialovou. Následně pak i Krajský soud v Brně v přípise, kterým bylo zasláno ustanovené zástupkyni vyjádření žalovaného označuje jako stěžovatele oba žalobce.

Nejvyšší správní soud tedy vycházel z toho, že kasační stížnosti podali včas oba žalobci (v pochybnostech se přiklonil k interpretaci výhodnější pro žalobkyni ad b) ).

Jednou z podmínek věcného přezkumu kasační stížnosti je její přijatelnost. Kasační stížnost je v souladu s ustanovením § 104a s. ř. s. přijatelná, když svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Stěžovatelé žádné důvody přijatelnosti kasační stížnosti netvrdili, Nejvyšší správní soud se proto mohl otázkou přijatelnosti jeho kasační stížnosti zabývat pouze v obecné rovině za použití hledisek nastíněných např. v usnesení ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006 - 391 (č. 933/2006 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud přitom v posuzované věci přesah vlastních zájmů stěžovatelů neshledal. Pro úplnost dodává, že ustálená a vnitřně jednotná judikatura  Nejvyššího správního soudu poskytuje dostatečnou odpověď na všechny námitky podávané v kasační stížnosti (srov. např. rozsudek ze dne 20. 10. 2006, čj. 5 Azs 309/2005 - 85 a dále rozsudek ze dne 19. 8. 2005, čj. 4 Azs 467/2004 - 89, č. 1095/2007 Sb. NSS, v němž bylo vysloveno, že pokud žadatel o udělení azylu v průběhu správního řízení uvede skutečnosti, jež by mohly nasvědčovat závěru, že opustil zemi původu pro některý z důvodů uvedených v § 12 zákona o azylu, je povinností správního orgánu vést zjišťování skutkového stavu takovým způsobem, aby byly odstraněny nejasnosti o žadatelových skutečných důvodech odchodu ze země původu. Posouzení věrohodnosti žadatele o udělení azylu je přitom výsledkem celkového hodnotícího procesu a úvah správního orgánu o osobnosti žadatele s přihlédnutím k míře reálnosti, resp. věrohodnosti jím tvrzených důvodů odchodu ze země původu v konfrontaci s obecnými informacemi o situaci v zemi původu). Nejvyšší správní soud rovněž neshledal v postupu krajského soudu jakékoli pochybení, které mohlo mít dopad do hmotněprávního postavení stěžovatelů.

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 104a s. ř. s. odmítl jako nepřijatelnou.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovatelům byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupkyní advokátka JUDr. Zdeňka Fialová (usnesení ze dne 11. 12. 2007, čj. 56 Az 123/2005 - 35), v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud určil odměnu advokátky částkou 4 x 1680 Kč za čtyři úkony právní služby – převzetí a příprava věci a doplnění kasační stížnosti, a dále 4 x 300 Kč na úhradu hotových výdajů [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 4 a § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů], celkem tedy 7920 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. června 2008

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu.

1) Všechna zde uvedená rozhodnutí jsou publikována na www.nssoud.cz

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. 8 Azs 8/2008 - 51, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies