3 Azs 13/2008 - 52

14. 05. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: I. M., zastoupený zákonnou zástupkyní: B. T., právně zastoupen JUDr. Evou Poláčkovou, advokátkou se sídlem Starobrněnská 13, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2007, čj. OAM-539/VL-07-ZA07-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2007, č. j. 56 Az 85/2007 – 28,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2007 o neudělení azylu. Kasační stížnost podal žalobce z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. s tím, že podrobně uvedené důvody rozvede v doplnění kasační stížnosti během zákonné lhůty. Žalobce navrhl, aby byl napadený rozsudek Krajského soudu v Brně zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 1. 2008 byla žalobci ustanovena zástupkyně pro řízení o kasační stížnosti – advokátka JUDr. Eva Poláčková. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2008 byl pak žalobce vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnil kasační stížnost a konkretizoval stížní důvody. Žalobce byl rovněž poučen o následcích nesplnění výzvy. Toto usnesení bylo doručeno ustanovené zástupkyni žalobce JUDr. Evě Poláčkové dne 9. 1. 2008 a zákonné zástupkyni žalobce rovněž dne 9. 1. 2008. Na výzvu soudu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost žalobce je zatížena vadami, které brání pokračování v řízení a meritornímu rozhodnutí. Žalobce totiž ani na výzvu soudu nekonkretizoval důvody kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. a Nejvyšší správní soud tak pro řízení o kasační stížnosti nemá vymezen rámec ve smyslu ust. § 109 odst. 3 cit. zákona. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovené zástupkyni žalobce JUDr. Evě Poláčkové pak Nejvyšší správní soud nepřiznal žádnou odměnu za zastupování, neboť není prokázáno, že by ve věci učinila úkon právní služby ve smyslu § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 14. května 2008

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. 3 Azs 13/2008 - 52, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies