3 As 12/2008 - 129

26. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: S. M., zastoupeného Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem Slovanská 7, Šumperk, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2006, čj. VS-81/60/2-2006, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2008, č. j. 10 Ca 275/2006 – 105,

takto :

I. Kasační stížnost se zamítá .

II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátky Mgr. Pavly Frodlové se určuje částkou 800 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

Rozhodnutím žalovaného ze dne 24. 8. 2006, č. j. VS-81/60/2-2006, bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále též „stěžovatel“) směřující proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 6. 2. 2006, č. j. MSK24555/2006, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o obnovu řízení ve věci provedení opravy údajů P. M., narozeného X, zapsaných v knize narození, podle § 5 odst. 2, § 50 a § 87 odst. 2 a 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozsudkem ze dne 27. 11. 2007, č. j. 10 Ca 275/2006-70, Městský soud v Praze žalobu jako nedůvodnou zamítl. Proti rozsudku podal stěžovatel včasnou kasační stížnost, pro řízení o níž požádal o ustanovení zástupce. Usnesením ze dne 9. 1. 2008, č. j. 10 Ca 275/2006-105, soud žalobce osvobodil od soudních poplatků a ustanovil mu pro řízení o kasační stížnosti advokátku Mgr. Pavlu Frodlovou, advokátku se sídlem Slovanská 7, Šumperk.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, v níž uvedl, že si nepřeje být zastupován advokátkou Mgr. Frodlovou. Požádal proto, aby usnesení o ustanovení této advokátky jeho zástupkyní bylo zrušeno a aby mu byl soudem ustanoven jako zástupce JUDr. Tomáš Sokol, advokát se sídlem v Praze.

Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a stěžovatel v ní namítá důvody podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.; rozsahem a důvody kasační stížnosti je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost není důvodná.

Důvod kasační stížnosti je uveden v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Podle tohoto ustanovení lze kasační stížnost podat z důvodu nepřezkoumatelnosti rozhodnutí soudu prvního stupně,která může spočívat v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě též v jiné vadě řízení, mohla-li mít tato vada za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. může navrhovateli (v tomto případě stěžovateli), u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát. Vzhledem k tomu, že v řízení o kasační stížnosti je zastoupení advokátem povinné (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), je pro posouzení podmínek zastoupení potřebné toliko zjištění předpokladů žalobce na osvobození od soudních poplatků. K tomu je třeba poznamenat, že právo žalobce na odborné zastoupení osobou s právnickým vzděláním v řízení před soudem je toliko právo na zástupce, jímž může být i advokát, nikoli však právo na konkrétního zástupce, kterého žalobce označil (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2005 č. j. 6 Ads 64/2005-25, uveřejněný pod č. 1372/2007 Sb. NSS). Ustanovil-li krajský soud žalobci zástupce z řad advokátů působících v obvodu Krajského soudu v Ostravě, v němž má bydliště i žalobce, pak tak učinil v souladu s právní úpravou. Nejvyšší správní soud proto návrh žalobce, aby advokátka Mgr. Frodlová byla zproštěna zastupování a aby mu byl ustanoven zástupcem advokát JUDr. Sokol, neshledal důvodným. Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). Městský soud v Praze by se však měl dále vypořádat s přípisem Mgr. Frodlové ze dne 7. 11. 2007, v němž tato zástupkyně žádá o zrušení ustanovení zástupkyní stěžovatele z důvodu narušení vzájemné důvěry.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 1 a 7 s. ř. s., neboť neúspěšnému žalobci náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému v souvislosti s kasační stížností žalobce žádné náklady nad rámec jeho úřední činnosti nevznikly. Žalobci byla pro toto řízení před soudem ustanovena soudem zástupkyní advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Soud proto určil odměnu advokátce částkou 1 x 500,- Kč za jeden úkon právní služby – první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a dále 1 x 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů [§ 9 odst. 2, § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif]. Celkem tedy odměna advokátky činí 800,- Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. března 2008

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 3 As 12/2008 - 129, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies