4 Ans 3/2008 - 58

20. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. P., zast. Mgr. Dagmar Dřímalovou, advokátkou, se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalované: A. H., zástupkyně vedoucího odboru výstavby Magistrátu města Kladno, se sídlem nám. Starosty Pavla 44, Kladno, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007 - 42,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. 9. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007 - 29, odmítl žalobu, kterou se žalobce po žalované domáhal omluvy a úhrady nákladů z důvodu nezákonného zásahu, resp. neprodleného nařízení kolaudace z důvodu nečinnosti žalované. Městský soud v Praze dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění soud uvedl, že žalobce ve smyslu výzvy soudu neodstranil nedostatky žaloby, a proto soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost a požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 10. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007 - 42, zamítl návrh na ustanovení zástupce žalobci. V odůvodnění soud uvedl, že materiální situace žalobce (pobírá starobní důchod 9971 Kč měsíčně, vlastní jednu polovinu řadového domku) neodůvodňuje osvobození od soudních poplatků, proto není splněna jedna z podmínek pro ustanovení zástupce žalobci.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, ve které namítal, že mu Městský soud v Praze osvobození od soudních poplatků (v jiných věcech) přiznává, a poukázal na princip legitimního očekávání. Stěžovatel požádal o zrušení napadeného usnesení a o ustanovení zástupce.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. 12. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007 - 47, ustanovil zástupkyní stěžovatele pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Dagmar Dřímalovou, advokátku.

Kasační stížnost je podána opožděně. Z doručenky založené v soudním spisu vyplývá, že napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007 - 42, bylo stěžovateli doručeno dne 6. 11. 2007.

Napadené rozhodnutí obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, ve kterém je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost do dvou týdnů ode dne jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno v úterý dne 6. 11. 2007. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet ve středu dne 7. 11. 2007 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v úterý dne 20. 11. 2007 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 20. 11. 2007 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však vyplývá, že kasační stížnost byla u Městského soudu v Praze podána až dne 22. 11. 2007, tedy opožděně.

Ačkoliv není na prezentačním razítku soudu uvedeno, že kasační stížnost byla podána osobně, absentuje zde poznámka „obálka“, jež je připsána na všech ve spisu obsažených podáních, která byla soudu doručena prostřednictvím držitele poštovní licence. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že kasační stížnost byla u Městského soudu podána dne 22. 11. 2007, a to osobně. Stejný údaj uvádí rovněž Městský soud v Praze v předkládací zprávě ze dne 15. 2. 2008. Nejvyšší správní soud uzavírá, že kasační stížnost byla podána po uplynutí lhůty pro podání kasační stížnosti, která skončila dne 20. 11. 2007.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007 - 42, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

Za této procesní situace považoval Nejvyšší správní soud za nadbytečné vracet spis Městskému soudu v Praze k rozhodnutí o žádosti stěžovatele o zproštění Mgr. Dagmar Dřímalové, advokátky, zastupování jeho osoby v tomto řízení.

Nad rámec odůvodnění Nejvyšší správní soud doplňuje, že ani v případě včasné kasační stížnosti by napadené usnesení o neustanovení zástupce nemohl zrušit, neboť nejsou splněny předpoklady uvedené v § 36 odst. 3 s. ř. s. Tato kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007 – 29, totiž byla podána opožděně, a proto zjevně nemůže být úspěšná. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Nejvyšší správní soud nepřiznal ustanovené zástupkyni stěžovatele odměnu za zastupování, neboť tato v podání ze dne 11. 3. 2008 sdělila, že odměnu neuplatňuje.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. března 2008

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. 4 Ans 3/2008 - 58, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies