2 Azs 16/2008 - 52

12. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: V. Č., zastoupeného opatrovnicí Z. V., pracovnicí Krajského soudu v Praze, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, č. j. 48 Az 19/2007 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „žalovaný“) ze dne 2. 8. 2006, č. j. OAM-708/LE-C06-2006, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, spojenou se žádostí o ustanovení právního zástupce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však požádal o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl svým usnesením ze dne 21. 1. 2008, č. j. 48 Az 19/2007 - 46, kterým stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil s odůvodněním, že stěžovatel nedoložil, že nemá dostatečné prostředky k ochraně svých práv, když nikterak nereagoval na příslušný formulář o osobních a majetkových poměrech. Současně krajský soud v tomto usnesení vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů. Zároveň krajský soud v tomto usnesení vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo doručeno opatrovnici stěžovatele Z. V., která byla pro neznámý pobyt stěžovatele ustanovena usnesením krajského soudu ze dne 17. 12. 2007, č. j. 48 Az 19/2007 - 41. Na tuto výzvu opatrovnice stěžovatele nikterak nezareagovala.

Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. 2 Azs 16/2008 - 52, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies