5 Azs 2/2003

13. 08. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

I. Jen včas podanou kasační stížnost lze vzít zpět (§ 37 odst. 4 s. ř. s.).
II. Je-li kasační stížnost podána opožděně a poté vzata zpět, soud k tomuto zpětvzetí nepřihlíží a opožděně podanou kasační stížnost odmítne podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s.
(Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13.08.2003, čj. 5 Azs 2/2003)

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobce R. L., zastoupeného JUDr. Jarmilou Kolářovou, advokátkou advokátní kanceláře se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábř. 39, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, o žalobě proti správnímu rozhodnutí ze dne 25. 9. 2000, č. j. U-374/AŘ-2000, o kasační stížnosti žalobce – stěžovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2003, č. j. 11 Az 79/2003-30,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 4. 2003, č. j. 11 Az 79/2003-30 zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 9. 2000, č. j. U-374/AŘ-2000, žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a určil odměnu zástupkyně žalobce. Své rozhodnutí odůvodnil a účastníky poučil o tom, že proti rozsudku lze podat za podmínek stanovených v ustanovení § 102 a následujících s. ř. s. kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí a účastníky poučil i o místě podání kasační stížnosti.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze podal kasační stížnost žalobce – dále stěžovatel (§ 105 odst. 1 s. ř. s.) a domáhal se jí zrušení rozsudku Městského soudu v Praze a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 věta prvá a třetí s. ř. s.).

Rozsudek Městského soudu v Praze byl doručen zástupkyni žalobce dne 15. 4. 2003, což bylo úterý. Konec lhůty k podání kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 2 věty prvé s. ř. s. je třeba posoudit podle ustanovení § 40 odst. 1, 2 a 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Byl-li tedy rozsudek Městského soudu v Praze doručen zástupkyni žalobce dne 15. 4. 2003, což bylo úterý, připadl poslední den lhůty k podání kasační stížnosti žalobci na den 29. 4. 2003, což bylo úterý, pracovní den. Marným uplynutím tohoto dne uplynula žalobci lhůta k podání kasační stížnosti. Žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu dne 30. 4. 2003, tedy opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tedy nezbylo než jeho kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s. jako opožděně podanou odmítnout.

Žalobce si byl vědom toho, že kasační stížnost podal opožděně a písemností ze dne 25. 7. 2003 ji vzal zpět. K tomuto zpětvzetí kasační stížnosti nemohl Nejvyšší správní soud přihlížet, protože, podle jeho názoru, lze vzít zpět jen kasační stížnost podanou včas.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, protože kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. 8. 2003

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2003, sp. zn. 5 Azs 2/2003, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies