6 Azs 15/2008 - 44

20. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: O. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 6. 2006, č. j. OAM - 444/LE - C06 - C09 - 2006, ve věci mezinárodní ochrany, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2007, č. j. 47 Az 23/2006 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví blíže označeným  usnesením Krajského soudu v Praze byla odmítnuta žaloba žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 6. 2006, č. j. OAM - 444/LE - C06 - C09 - 2006, kterým byla stěžovatelčina žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu). V odůvodnění svého rozhodnutí krajský soud uvedl, že žaloba neobsahovala řádný žalobní bod, přičemž tento nedostatek nebyl odstraněn ani přes výzvu soudu.

Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka kasační stížnost, přičemž zároveň podala návrh na ustanovení právního zástupce soudem. Usnesením ze dne 8. 6. 2007 vyzval Krajský soud v Praze stěžovatelku, aby soudu předložila řádně vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Na tuto výzvu stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala. Proto krajský soud usnesením ze dne 26. 11. 2007, č. j. 47 Az 23/2006 - 35, stěžovatelčin návrh na ustanovení zástupce zamítl. Stěžovatelka byla z toho důvodu současně vyzvána, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení doložila soudu své zastoupení advokátem, jehož si zvolila k zastupování své osoby v řízení o kasační stížnosti. Na tuto výzvu stěžovatelka ve stanovené lhůtě nezareagovala a plnou moc k zastupování své osoby soudu nedoložila. K doložení plné moci udělené zvolenému advokátovi vyzval stěžovatelku rovněž Nejvyšší správní soud, ale ani jeho výzva nebyla vyslyšena.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní /dále jen s. ř. s/). Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelkou přes výzvu soudu splněna.

Nedostatek zastoupení stěžovatelky advokátem v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než stěžovatelčin návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. března 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. 6 Azs 15/2008 - 44, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies