3 Ads 22/2008 - 48

30. 04. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.04.2008, čj. 3 Ads 22/2008 - 48)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: zemřelý V. Š., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 26. 7. 2007, o kasační stížnosti Z. H., zastoupeného JUDr. Irenou Slavíkovou, advokátkou se sídlem U Kanálky 3, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2007, č. j. 42 Cad 177/2007 – 19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené advokátce stěžovatele JUDr. Ireně Slavíkové, se přiznává odměna za zastupování ve výši 1904 Kč. Tato částka bude jmenované vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 2 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady právního zastoupení stěžovatele nese stát.

Odůvodnění :

Krajský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 26. 7. 2007, č. j. X, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost. Soud totiž ze zprávy notáře Mgr. Jiřího Šindeláře ze dne 8. 10. 2007 zjistil, že žalobce dne 14. 9. 2007 zemřel. Usnesení Krajského soudu napadl stěžovatel včas podanou kasační stížností.

Nejvyšší správní soud ze soudního spisu zjistil, že stěžovatel byl v řízení o žalobě zástupcem žalobce na základě plné moci ze dne 7. 10. 2006. Účastníky tohoto soudního řízení byli na straně žalující zemřelý V. Š. a na straně žalované Česká správa sociálního zabezpečení. Osob zúčastněných na řízení v řízení o žalobě nebylo.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Podle § 102 s. ř. s. jsou osobami oprávněnými podat kasační stížnost proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví účastník řízení nebo osoba zúčastněná na řízení. Ust. § 28 odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, stanoví, že ztratí-li zastoupený způsobilost být účastníkem řízení, popřípadě zemře-li nebo zanikne-li zástupce, plná moc zaniká.

Ze zákonné dikce výše uvedených ustanovení soudního řádu správního je zřejmé, že zastoupení žalobce stěžovatelem zaniklo, neboť žalobce zemřel. Stěžovatel již proto nebyl oprávněn podat kasační stížnost jeho jménem. Současně nebyl aniosobou oprávněnou podat kasační stížnost podle § 102 s. ř. s., neboť v řízení o žalobě nebyl právním nástupcem zemřelého dle ust. § 63 zákona č. 155/1995 Sb. Na základě uvedeného Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Ustanovené advokátce stěžovatele náleží v souladu s § 11 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), odměna za dva úkony právní služby učiněné v řízení o kasační stížnosti, tj. převzetí a přípravu zastoupení a písemné podání soudu, ve výši 1000 Kč, a dále náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky 600 Kč za dva úkony právní služby podle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky, celkem tedy 1600 Kč. Účtovanou odměnu za úkon označený jako „studium spisu u Krajského soudu v Praze“ Nejvyšší správní soud nepřiznal, neboť je dle jeho názoru zahrnut pod ust. § 11 písm. b) advokátního tarifu. Protože je ustanovená advokátka plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se její nárok vůči státu o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Částka daně z přidané hodnoty vypočtená dle § 37 odst. 1 a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. činí 304 Kč. Ustanovené zástupkyni se tedy přiznává náhrada nákladů v celkové výši 1904 Kč. Uvedená částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 2 měsíců od právní moci tohoto rozsudku. Náklady právního zastoupení stěžovatele nese dle ust. § 60 odst. 4 s. ř. s. stát.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 30. dubna 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. 3 Ads 22/2008 - 48, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies