1 Afs 34/2008 - 78

02. 04. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Spis 1 Afs 34/2008 byl spojen se spisem číslo 1 Afs 33/2008 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto:

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně BENLUX, s. r. o., v likvidaci, se sídlem Bruzovská 3204, 738 01 Frýdek-Místek, adresa pro doručování: Ing. V. K., likvidátor společnosti BENLUX, s. r. o., v likvidaci, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ostravě, se sídlem Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 7. 2. 2006, č. j. 11012/140/2005, č. j. 12531/140/2005 a č. j. 12532/140/2005, v řízení o kasačních stížnostech žalobkyně proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2006, č. j. 22 Ca 161/2006 - 18 a č. j. 22 Ca 161/2006 - 20,

takto :

I. Věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod spisovými značkami 1 Afs 33/2008 a 1 Afs 34/2008 se spojují ke společnému projednání a nadále budou vedeny pod sp. zn. 1 Afs 33/2008.

II. Kasační stížnosti se odmítají .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.

Odůvodnění :

Rozhodnutími ze dne 7. 2. 2006 zamítl žalovaný odvolání žalobkyně proti platebnímu výměru na daň z převodu nemovitostí, proti platebnímu výměru na daňové penále na daň z nemovitostí a proti výzvě k zaplacení nedoplatku na daň z nemovitostí.

Proti rozhodnutím žalovaného brojila žalobkyně žalobou ke Krajskému soudu v Ostravě; současně požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků. Krajský soud následně dne 16. 6. 2006 vydal dvě usnesení, jimž žádosti žalobkyně zamítl, neboť nedoložila své majetkové poměry.

Dne 24. 8. 2006 podala žalobkyně k poštovní přepravě kasační stížnosti proti oběma uvedeným usnesením a navrhla, aby usnesení krajského soudu byla zrušena a věci mu byly vráceny k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud postupem podle ustanovení § 39 odst. 1 s. ř. s. spojil věci sp. zn. 1 Afs 33/2008 a 1 Afs 34/2008 ke společnému projednání, jelikož ve všech případech jde o totožnou žalobkyni a žalovaného a o totožnou věc.

Před vlastním meritorním posouzením jednotlivých kasačních stížností se Nejvyšší správní soud zabýval tím, zda jsou splněny podmínky řízení a zda jsou tedy kasační stížnosti způsobilé k projednání. Zjistil přitom, že obě kasační stížnosti jsou opožděné.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadená rozhodnutí krajského soudu byla dne 10. 7. 2006 doručena žalobkyni. Následujícího dne, tedy v úterý 11. 7. 2006, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula v pondělí 24. 7. 2006. Kasační stížnosti však byly podány k poštovní přepravě až ve čtvrtek 24. 8. 2006, tedy měsíc po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nelze přitom přihlédnout k podání žalobkyně, v němž žádá o prominutí zmeškání lhůty, neboť projednání žaloby má pro žalobkyni velký význam a neodeslání kasačních stížností včas bylo způsobeno zdravotním stavem likvidátora žalobkyně: jak bylo uvedeno výše, soudní řád správní neumožňuje kasačnímu soudu zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout. Nejvyšší správní soud proto o kasačních stížnostech nemohl jednat a odmítl je jako opožděné za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2008

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2008, sp. zn. 1 Afs 34/2008 - 78, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies