7 As 7/2008 - 83

11. 12. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11.12.2008, čj. 7 As 7/2008 - 83)


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: I. M., zastoupený JUDr. Ladislavem Piterkou, advokátem se sídlem Výškovická 172, Ostrava - Jih, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. řijna 117, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 9. 2007, č. j. 58 Ca 44/2005 – 28 ,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta JUDr. Ladislava Piterky se určuje částkou 2400 Kč.

Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 25. 9. 2007, č. j. 58 Ca 44/2005 – 28 rozhodl o přerušení řízení o žalobě podané žalobcem (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal, aby krajský soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 1. 12. 2005, č. j.33697/2005/FIN/Kle/0002, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti výzvě k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě vydané Magistrátem města Ostravy dne 23. 8. 2005, č. j. OFR.2/05/Fr/6090050939. V odůvodnění usnesení uvedl jako důvod pro přerušení řízení, že u Okresního soudu v Ostravě je vedeno řízení ve věci způsobilosti stěžovatele k právním úkonům, které nebylo dosud ukončeno.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel v zákonné lhůtě podání označené jako odvolání, v němž žádal jeho zrušení, neboť podle jeho názoru probíhající řízení ve věci jeho způsobilosti k právním úkonům nemá žádný význam pro rozhodnutí krajského soudu

Podle ustanovení § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutím, která jsou podle své povahy dočasná.

Usnesením, jehož zrušení se stěžovatel domáhá, bylo podle § 48 odst. 2 písm. f) s. ř. s. rozhodnuto o přerušení řízení z důvodu, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu. V daném případě je touto otázkou způsobilost stěžovatele k právním úkonům. Rozhodnutí o přerušení řízení se podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu řadí mezi rozhodnutí svou povahou dočasná (viz např. usnesení ze dne 25. 11. 2004, č. j. 3 Ads 37/2004 – 36 , publ. pod č. 737/2006 Sb. NSS, ze dne 29. 6. 2006, č. j. 4 Ads 77/2004- 93 , a ze dne 10. 4. 2008, č. j. 6 Ads 140/2007- 37 ).

Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů tedy podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanoven zástupcem advokát a podle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát. Podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náleží advokátovi odměna za jeden úkon právní služby (doplnění kasační stížnosti) 2100 Kč (§ 11 odst. 1 písm. d) citované vyhlášky) a náhrada hotových výdajů 300 Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky), celkem tedy 2400 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2008, sp. zn. 7 As 7/2008 - 83, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies