9 As 9/2008 - 52

26. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., se sídlem K červenému dvoru 25a, centrum NAGANO IV, Praha 3, proti žalovanému: Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení, se sídlem Malinovského náměstí 3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 6. 2004, č. j. OÚSŘ U 04/27559/Do, ve věci omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 4. 2006, č. j. 30 Ca 238/2005 – 24,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru územního a stavebního řízení, ze dne 28. 6. 2004, č. j. OÚSŘ U 04/27559/Do, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Stavebního úřadu Úřadu městské části Brno – Tuřany ze dne 17. 3. 2004, č. j. 1697/02-Ku, a potvrzeno toto rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh stěžovatele na vydání rozhodnutí o zřízení věcného břemene k nemovitostem v rozhodnutí blíže specifikovaným podle ust. § 91 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění platném pro projednávanou věc.

Protože stěžovatel předložil k podané kasační stížnosti plnou moc udělenou dne 18. 10. 2006 Mgr. Zbyšku Jarošovi, advokátovi, se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4, s platností do 31. 12. 2007, tj. v době řízení o kasační stížnosti již stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, stěžovatel byl usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2008, č. j. 9 As 9/2008 - 49, vyzván k předložení plné moci udělené advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení předmětného usnesení. Tato výzva obsahovala rovněž poučení, že nebude-li uvedená plná moc soudu předložena ve stanovené lhůtě, kasační stížnost bude v souladu s ust. § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuta.

Shora citované usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 3. 2008. Pokud jde o doložení plné moci udělené advokátovi, stěžovatel zůstal do dnešního dne nečinný. Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který však ani po výzvě a poučení soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. března 2008

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 9 As 9/2008 - 52, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies