1 As 13/2008 - 51

16. 04. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce T. S., zastoupeného Mgr. Michalem Klusákem, advokátem se sídlem Kozinova 1, Šumperk, proti žalovanému Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 16. srpna 2007, č. j. 53 Ca 2/2007 - 23,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Michalovi Klusákovi se nepřiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností žalobce (dále též jako „stěžovatel“) napadl v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. SpKrÚ 11090/2007/ODSH/8, a zároveň rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovaný svým rozhodnutím zamítl jako opožděné odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Králíky, odboru vnitřních věcí, ze dne 21. 12. 2006, č. j. 3321/2006/VV/HN, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle § 22 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a byla mu uložena pokuta ve výši 1000 Kč a povinnost uhradit náklady řízení. Žalovaný se ve svém rozhodnutí zabýval též skutečností, zda důvody uplatňované v opožděném odvolání nemohou být podnětem pro zahájení přezkumného řízení, přičemž neshledal žádné důvody, které by mohly vést ke zrušení či změně rozhodnutí, a tak přezkumné řízení nezahájil.

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze správního a soudního spisu zjistil, že rozhodnutí žalovaného bylo doručeno žalobci dne 26. 3. 2007. Dále zjistil, že žaloba byla podána k poštovní přepravě dne 22. 5. 2007, přičemž však nesplňovala obsahové náležitosti ve smyslu § 37 odst. 3 a § 71 s. ř. s. Soud tedy vyzval žalobce k odstranění vad podání ve stanovené lhůtě, zejména k uvedení žalobních bodů, které zcela absentovaly, přičemž tento nedostatek byl odstraněn podáním žalobce předaným k poštovní přepravě dne 27. 6. 2007. Soud dospěl k závěru, že žaloba je opožděná, neboť žalobní body bylo lze uvést jen ve lhůtě pro podání žaloby (§ 71 odst. 2 s. ř. s.), tj. do 26. 5. 2007. Dále soud uvedl, že na správnost uvedeného závěru nemá vliv ani skutečnost, že žalobce doplnil své podání o žalobní body ve lhůtě stanovené mu za tímto účelem usnesením soudu ze dne 30. 5. 2007, č. j. 3 Nc 1103/2007 - 2, neboť soud není oprávněn prodlužovat zákonem stanovenou lhůtu. Nadto soud uvedl, že ze soudního spisu v době vydání tohoto usnesení nevyplývalo, kdy uplyne lhůta pro podání žaloby, neboť žalobce neuvedl, kdy mu bylo rozhodnutí žalovaného doručeno.

Proti výše uvedenému usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, doplněnou podáním stěžovatele ze dne 13. 12. 2007, v níž uvádí, že ji podává z důvodu, že se krajský soud nezabýval znaleckým posudkem Ing. B. N., který považuje stěžovatel za vadný. Stěžovatel nepodřadil svoji kasační námitku pod žádný z důvodů vymezených v § 103 odst. 1 s. ř. s. Navrhuje, aby rozhodnutí krajského soudu bylo zrušeno a věc vrácena k dalšímu projednání. Žalovaný se ve stanovené lhůtě k podané kasační stížnosti nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou přípustnosti kasačního důvodu uplatněného stěžovatelem. Podle konstantní judikatury zdejšího soudu plně postačuje, pokud jsou z kasační stížnosti její důvody seznatelné a mohou být podřazeny pod některý z důvodů dle § 103 odst. 1 s. ř. s. (viz např. rozsudek NSS ze dne 8. 1. 2004, č. j. 2 Afs 7/2003 - 50, www.nssoud.cz); stěžovatel tak není povinen jej formálně podřazovat pod konkrétní důvod vymezený zákonem. V případě, kdy byla žaloba odmítnuta soudem a nedošlo tak vůbec k jejímu projednání po věcné stránce, lze v kasační stížnosti účinně namítat toliko důvody svědčící o tom, že nebyly splněny zákonné podmínky pro odmítnutí žaloby [§ 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.] (viz rozsudek NSS ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004 - 98, č. 625/2005 Sb. NSS). Stěžovatel jako jedinou námitku uvádí, že se krajský soud nezabýval znaleckým posudkem, který považuje stěžovatel za vadný. Tato námitka míří do zákonnosti věcného přezkoumání rozhodnutí žalovaného krajským soudem, avšak krajský soud žalobu stěžovatele odmítl pro její opožděnost. Tímto procesním rozhodnutím ukončil krajský soud řízení dříve, než mohlo být rozhodnutí žalovaného přezkoumáno po věcné stránce. Stěžovatelova námitka je tak s ohledem na § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustná.

Jelikož v řízení o kasační stížnosti nevyšly najevo žádné vady, k nimž je nutno přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.) a jediná stěžovatelova námitka je nepřípustná, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovateli byl ustanoven pro řízení o kasační stížnosti usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 12. 10. 2007, č. j. 53 Ca 2/2007 - 34, advokát Mgr. Michal Klusák. Jemu Nejvyšší správní soud nepřiznal právo na náhradu za zastupování a náhradu hotových výdajů, neboť nebylo ze soudního spisu zjištěno, že by provedl úkon právní služby ve smyslu vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Soudu nebylo doloženo, a ani informační kvalita přípisu ustanoveného zástupce tomu nenasvědčuje, že by se ustanovený advokát blíže seznámil s věcí či uskutečnil právní poradu s klientem. „Doplnění“ kasační stížnosti přípisem ze dne 13. 12. 2007 také nelze považovat za úkon právní služby. Přípis sepsaný advokátem, který by měl sloužit k odstranění vad podání, se omezuje pouze na uvádění dat, která jsou nota bene mylná a v rozporu s údaji, které zdejší soud zjistil ze soudního spisu: advokát uvedl nesprávné datum doručení napadeného usnesení, nesprávné datum podání kasační stížnosti; advokát nadto hovoří o zamítnutí (nikoliv tedy správně odmítnutí) žaloby krajským soudem; advokát hovoří o žalovaném promiskue jako o Krajském úřadu Pardubického kraje a Krajském úřadu Olomouckého kraje; v neposlední řadě pak nutno uvést, že kasační stížnost neuvádí jakoukoliv právní argumentaci, a odkazuje jen na laické podání stěžovatele. Jako takové tedy podání formálně sepsané advokátem nesplňuje jakékoliv, a to i sebemenší, nároky kladené na poskytování právních služeb. Lze se pozastavit též nad tím, že podání označené jako doplnění kasační stížnosti bylo formálně sepsáno dne 13. 12. 2007, ovšem k poštovní přepravě bylo předáno o celých devět dní později. Nejvyšší správní soud upozorňuje, že s takto pojatým přístupem advokáta k poskytnutí právní pomoci kontrastuje neprodlené vyčíslení odměny právního zastoupení ze dne 20. 2. 2008. Protože tedy ze spisového materiálu nevyplývá, že by advokát vykonal v dané věci jakékoliv právní služby, nelze činnost ustanoveného advokáta honorovat. S ohledem na uvedené je nepochybné, že advokát nedostál svým povinnostem vyplývajícím pro něj ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2008

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2008, sp. zn. 1 As 13/2008 - 51, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies