5 As 8/2008 - 40

19. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobců: 1) MUDr. A. M., 2) Mgr. M. M., oba zast. JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem se sídlem Kasárenská 4, České Budějovice, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce ad 2) proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 12. 2007, č. j. 10 Ca 144/2007 - 20,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. 


Odůvodnění :

Kasační stížností se žalobce ad 2) (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 10. 2007, č. j. 10 Ca 144/2007 - 13.

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 12. 2007, č. j. 10 Ca 144/2007 - 20, bylo doručeno právnímu zástupci žalobců dne 17. 12. 2007. Dne 4. 1. 2008 stěžovatel podal elektronicky u Krajského soudu v Českých Budějovicích kasační stížnost proti uvedenému usnesení krajského soudu ze dne 4. 12. 2007, kterou následně dne 7. 1. 2008 potvrdil jejím písemným podáním. V úvodu kasační stížnosti stěžovatel konstatuje, že napadené usnesení obdržel právní zástupce žalobců dne 21. 12. 2007.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že z poštovní doručenky založené v soudním spise na č. l. 21 vyplývá, že právní zástupce žalobců osobně převzal zásilku obsahující napadené usnesení dne 17. 12. 2007. Tvrzení stěžovatele, že napadené usnesení obdržel právní zástupce až dne 21. 12. 2007 pak není podpořeno žádným důkazem. Za této situace Nejvyšší správní soud vycházel z údajů uvedených na doručence.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení napadeného rozsudku právnímu zástupci žalobců, tedy pondělí 17. 12. 2007. Poslední den lhůty tak připadl na pondělí 31. 12. 2007, kterýžto den není svátkem ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Dnem 31. 12. 2007 tak lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost byla podána dne 4. 1. 2008, a je tak podána zjevně opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku je příslušný rozhodnout Krajský soud v Českých Budějovicích, jehož příslušnost v této věci je dána ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. března 2008

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2008, sp. zn. 5 As 8/2008 - 40, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies