2 Azs 11/2008 - 38

12. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: K. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2007, č. j. 61 Az 134/2005 - 19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhala zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 10. 2005, č. j. OAM-1912/VL-20-08-2005. Tímto rozhodnutím byla podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) jako zjevně nedůvodná zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu, jelikož stěžovatelka neuvedla žádné skutečnost svědčící o tom, že by mohla být vystavena pronásledování z důvodů uvedených v § 12 zákona o azylu. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti požádala o ustanovení advokáta pro řízení ve své věci. Krajský soud ji proto vyzval, aby vyplněním přiloženého formuláře („Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“) doložila, že nemá dostatečné prostředky, aby mohlo být o této žádosti rozhodnuto. Stěžovatelce byla výzva doručena dne 5. 10. 2007 (zásilku převzal pan J., přítel), avšak stěžovatelka na danou výzvu vůbec nereagovala. Krajský soud proto usnesením ze dne 7. 12. 2007, č. j. 61 Azs 134/2005 - 31, rozhodl tak, že návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce zamítl. Současně soud vyzval stěžovatelku, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolila pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů s tím, že v opačném případě bude věc postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, který může kasační stížnost odmítnout. Krajský soud uvedené usnesení zaslal na adresu stěžovatelčina pobytu, zásilku převzala paní M. J. (teta); stěžovatelka však v dané lhůtě plnou moc udělenou advokátu v tomto řízení nepředložila.

Pokud jde o způsob doručování zmiňovaných soudních písemností, doručenky založené ve spise splňují podmínky vyplývající z ustanovení § 50f odst. 1 a 2 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“ (ve spojení s § 42 odst. 5 soudního řádu správního – dále jen „s. ř. s.“) a potvrzují dodržení zákonného postupu vyplývajícího z ustanovení § 46 odst. 1, věty první o. s. ř. a § 46 odst. 3, věty druhé před středníkem o. s. ř. (ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Tyto písemnosti lze tedy považovat za stěžovatelce řádně doručené.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není ani přes výzvu a poučení soudu v řízení o kasační stížnosti zastoupena.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který ani přes výzvu soudu nebyl odstraněn; Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. 2 Azs 11/2008 - 38, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies