3 Azs 8/2008 - 62

06. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: G. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2005, č. j. OAM- 628/VL-07-08-2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 10. 2006, č. j. 65 Az 149/2005-18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou osobně dne 29. 11. 2006 u Krajského soudu v Ostravě se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 9. 10. 2006, č. j. 65 Az 149/2005-18. Tímto rozsudkem soud zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2005, č. j. OAM-628/VL-07-08-2005, jímž žalovaný neudělil žalobci azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů a současně na něj nevztáhl překážku vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Krajskému soudu v Ostravě e však nepodařilo  doručit stěžovateli na adresu místa jeho hlášeného pobytu formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, neboť zásilka doručovaná stěžovateli do Pobytového střediska ve Zbýšově u Rosic se vrátila zpět s tím, že stěžovatel toto pobytové středisko opustil. Dotazem na Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie soud zjistil, že poslední adresa uvedená žalobcem je X na níž je však žalobce podle sdělení pošty neznámý. Krajský soud v Ostravě poté usnesením ze dne 19. 2. 2007, č. j. 65 Az 149/2005-39, ustanovil stěžovateli neznámého pobytu k ochraně jeho práv v souladu s § 29 odst. 3 o. s. ř. použitým přiměřeně podle § 64 s. ř. s. opatrovníkem SOZE, se sídlem Mostecká 16, Brno. Usnesením ze dne 24. 4. 2007, č. j. 65 Az 149/2005-43, Krajský soud v Ostravě stěžovateli neustanovil zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti a současně vyzval opatrovníka žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti s tím, že v případě nevyhovění této výzvě bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo opatrovníkovi stěžovatele doručeno dne 30. 4. 2007, plná moc však předložena nebyla. Následně opět samotný stěžovatel znovu požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti s tím, že uvedl svou novou adresu pro doručování. Soud proto stěžovateli zaslal formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a vyzval stěžovatele, aby vyplněný formulář vrátil zpět soudu do  deseti dnů od jeho  doručení. Výzva byla stěžovateli doručena dne 20. 9. 2007, formulář však předložen nebyl. Proto Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 7. 12. 2007, č. j. 65 Az 149/2005-52, návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítl, a vyzval jej, aby do 15 dnů ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělanou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, jinak bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 12. 2007, stěžovatel však soudu plnou moc nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co mu soud neustanovil zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2008

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2008, sp. zn. 3 Azs 8/2008 - 62, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies