5 Azs 10/2008 - 43

14. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Y. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2007, č.j. 56 Az 131/2007 - 21,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 6. 2007, č. j. OAM184/VL-20-05-2007, kterým bylo rozhodnuto, že se žalobci neuděluje mezinárodní ochrana dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Rozsudek krajského soudu byl žalobci doručen dne 30. 11. 2007 v Pobytovém středisku Zastávka, Havířská 514, Zastávka u Brna. Proti uvedenému rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost datovanou dnem 14. 12. 2007, kterou téhož dne osobně doručil Městskému soudu v Praze. V záhlaví této kasační stížnosti bylo uvedeno, že je adresována Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Jako adresa pro doručování byla uvedena adresa P. 301/35, Praha 10, PSČ: 100 00.

Městský soud v Praze zaslal kasační stížnost stěžovatele Krajskému soudu v Ostravě a ten ji následně zaslal Krajskému soudu v Brně. Tomu byla kasační stížnost doručena dne 21. 12. 2007.

Usnesením ze dne 21. 12. 2007, č. j. 56 Az 131/2007 - 32, vyzval Krajský soud v Brně stěžovatele, aby odstranil nedostatek kasační stížnosti a správně označil rozhodnutí, proti kterému kasační stížnost směřuje. Toto usnesení bylo doručováno poštou na adresu, kterou stěžovatel uvedl ve své kasační stížnosti. Stěžovatel na uvedené adrese nebyl zastižen, zásilka byla uložena dne 3. 1. 2008 a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Ta přesto zůstala nevyzvednuta a tudíž i bez odpovědi ze strany stěžovatele. Krajský soud v Brně poté předložil kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud konstatuje, že z kasační stížnosti vyplývá, že směřuje proti „rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, č. j. OAM184-/VL-20-05-2007“. Z předloženého spisového materiálu však vyplývá, že pod výše uvedeným číslem jednacím bylo vydáno toliko rozhodnutí žalovaného. Toto rozhodnutí bylo napadeno správní žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji zamítl shora uvedeným rozsudkem ze dne 31. 10. 2007, č. j. 56 Az 131/2007 - 21. Tato spisová značka je pak uvedena i v záhlaví kasační stížnosti.

I přes výše uvedené rozpory v označení napadeného rozsudku je zřejmé, že kasační stížnost směruje proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2007, č. j. 56 Az 131/2007 - 21.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení napadeného rozsudku stěžovateli, tedy pátek 30. 11. 2007. Poslední den lhůty tak připadl na pátek dne 14. 12. 2007, kterýmžto dnem také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost byla podána dne 14. 12. 2007, avšak Městskému soudu v Praze. Krajskému soudu v Brně byla doručena až dne 21. 12. 2007 a je tak podána zjevně opožděně. Jak vyplývá z usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, č. j. 4 Azs 39/2003 - 37, www.nssoud.cz, kasační stížnost podaná ve lhůtě uvedené v § 106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu, je kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ještě ve lhůtě k podání kasační stížnosti tuto kasační stížnost odeslal (předal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu. To se v daném případě nestalo, neboť Městský soud v Praze vypravil uvedenou kasační stížnost až dne 18. 12. 2007, navíc zásilka musela být dále přeposlána Krajským soudem v Ostravě věcně příslušnému soudu, kterým byl Krajský soud v Brně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. března 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2008, sp. zn. 5 Azs 10/2008 - 43, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies