4 As 8/2008 - 72

10. 04. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Ing. V. M., proti žalovanému: Úřad městského obvodu Plzeň 1, se sídlem Alej Svobody 60, Plzeň, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 9. 2007, č. j. 30 Ca 82/2007 – 23,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobou podanou u Krajského soudu v Plzni se žalobce domáhal, aby soud „prohlásil stavební povolení vydané žalovanou stranou za neplatné“. Podle následujícího zjištění Krajského soudu v Plzni žalobce napadal rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 2. 2007, č. j. VS/1681/06/JaAm-17.

Krajský soud usnesením ze dne 27. 9. 2007, č. j. 30 Ca 82/2007 – 23, žalobu proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného odmítl poté, co dospěl k závěru, že návrh žalobce je nepřípustný podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť žalobce žalobou napadal prvoinstanční správní rozhodnutí a neodvolav se proti tomuto rozhodnutí nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost, a to bez jakékoliv konkretizace kasačních důvodů i bez uvedení petitu (tj. uvedení toho, čeho se stěžovatel na Nejvyšším správním soudu domáhá).

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 5. 12. 2007, č. j. 30 Ca 82/2007 – 44, stěžovatele vyzval, aby do dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo podal žádost o ustanovení zástupce soudem a současně s ní předložil vyplněný tiskopis „potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“. Zároveň byl stěžovatel poučen, že nebude-li pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, kasační stížnost jím podaná bude odmítnuta. Tuto výzvu a nevyplněný tiskopis stěžovatel bez průvodního dopisu vrátil krajskému soudu zpět dne 31. 12. 2007. Krajský soud posléze předložil věc k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu se sdělením, že stěžovatel není zastoupen advokátem.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu k odstranění nedostatku zastoupení advokátem reagoval pouze tím, že tuto výzvu i s nevyplněným formulářem o osobních, majetkových a výdělkových poměrech bez jakéhokoli vysvětlení vrátil Krajskému soudu v Plzni, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost předepsanou ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání sám nedoložil a k výzvě krajského soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení, ani nepožádal o ustanovení zástupce soudem, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 – 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl.

Za této procesní situace již Nejvyšší správní soud neřešil případnou potřebu odstraňovat vady podání – kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 4 As 8/2008 - 72, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies