1 As 10/2008 - 167

21. 02. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce Č. L., zastoupeného Mgr. Jiřím Hrubanem, advokátem se sídlem Rožmitálova 5, Blansko, proti žalovanému Magistrátu města Brna, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 1. 2006, č. j. OÚSŘ U 05/63931Mak, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 10. 2007, č. j. 30 Ca 33/2006 - 128,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 25. 10. 2007, č. j. 30 Ca 33/2006 - 128, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 1. 2006, č. j. OÚSŘ U 05/63931Mak, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Současně krajský soud účastníky řízení poučil o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Žalovaný podal kasační stížnost osobně u Krajského soudu v Brně dne 18. 12. 2007. Mimo jiné uvedl, že napadený rozsudek mu byl doručen dne 4. 12. 2007, jak plyne z jeho kopie, kterou současně přiložil. Navrhl zrušení napadeného rozsudku.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Žalovaný v kasační stížnosti uvedl, že mu byl napadený rozsudek doručen dne 4. 12. 2007. Za účelem ověření tohoto tvrzení ke kasační stížnosti předložil kopii stejnopisu napadeného rozsudku, na jehož první straně je otisk podacího razítka se záhlavím „MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor územního a stavebního řízení“ a v rubrice „Došlo:“ je vyznačeno datum 4. 12. 2007.

Krajský soud doručoval stejnopis rozsudku žalovanému v souladu s § 54 odst. 3 s. ř. s. do vlastních rukou, a to dle § 42 odst. 5 s. ř. s. a § 48g o. s. ř. na adresu jeho sídla. Na doručence je jako adresát označen „Magistrát města Brna – OÚSŘ, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno“. Lze dodat, že tato adresa je uvedena na všech podáních žalovaného obsažených v soudním spisu (ostatně i na napadeném rozhodnutí žalovaného) a na tuto adresu soud v průběhu řízení úspěšně doručoval soudní písemnosti. Předmětná doručenka pak obsahuje všechny zákonné náležitosti (§ 42 odst. 5 s. ř. s., § 50f odst. 1, 2 o. s. ř.). Soudní doručovatel za den odevzdání zásilky prohlásil den 3. 12. 2007. Jako příjemce je označena a podepsána „D. K., pracovník podatelny“ (tedy dle § 48g odst. 2 o. s. ř. zaměstnanec pověřený k přijímání doručovaných písemností za správní úřad), dále je připojen otisk podacího razítka se záhlavím „MAGISTRÁT MĚSTA BRNA podatelna“ a v rubrice „Došlo:“ je vyznačeno datum 3. 12. 2007.

V daném případě byl dle § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 58 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), § 117 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2006 [nyní § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)], § 139 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a čl. 9 odst. 3 písm. c) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů, příslušným správním orgánem Magistrát města Brna, nikoli jeho odbor. Okamžik, kdy se napadený rozsudek dostal do dispozice organizačního útvaru či dokonce odpovědného pracovníka příslušného správního orgánu, je sice významným ukazatelem funkčnosti vnitřního uspořádání a byrokratických postupů toho kterého orgánu veřejné správy, nicméně pro posouzení okamžiku doručení soudní písemnosti tomuto orgánu je skutečností zcela irelevantní.

Z výše uvedeného vyplývá, že tvrzení žalovaného o doručení rozsudku dne 4. 12. 2007 není pravdivé. Jak je patrné z doručenky, žalovanému byl předmětný rozsudek doručen v pondělí 3. 12. 2007.

Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy žalovanému v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 17. 12. 2007 (pondělí). Protože kasační stížnost žalovaný podal osobně u Krajského soudu v Brně až dne 18. 12. 2007, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta. Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2008

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 1 As 10/2008 - 167, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies