1 As 9/2008 - 102

09. 10. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce V. D., zastoupeného JUDr. Koljou Kubíčkem, advokátem se sídlem Urbánkova 3360, Praha 4, proti žalovanému Ministerstvu dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. listopadu 2006, č. j. 128/2004-110-TAXI/10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2007, č. j. 11 Ca 28/2007 - 66,

takto :

Věc se postupuje rozšířenému senátu.

Odůvodnění :

Podle ustanovení § 17 odst. 1 s. ř. s. je věc předkládána rozšířenému senátu, protože při předběžné poradě dospěl rozhodující tříčlenný senát k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru judikovaného Nejvyšším správním soudem v rozsudcích ze dne 4. prosince 2003, č. j. 6 A 186/2002 - 45, a ze dne 20. prosince 2006, č. j. 2 As 33/2006 - 102.

V rozsudku č. j. 6 A 186/2002 - 45 Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že při stanovení výše pokuty za správní delikt provozovateli taxislužby nemůže správní orgán přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům provozovatele, neboť kritéria pro stanovení výše pokuty jsou taxativně stanovena v § 36 odst. 2 zákona o silniční dopravě, a osobní a majetkové poměry mezi nimi uvedeny nejsou. Tento rozsudek je nutno interpretovat v souvislosti s pozdějším rozsudkem č. j. 2 As 33/2006 - 102, podle kterého při úvaze o moderaci uložené pokuty podle § 78 odst. 2 s. ř. s. přihlíží správní soud k osobním nebo majetkovým poměrům delikventa i v tom případě, že zákon, podle něhož byla pokuta uložena, kritéria osobních a majetkových poměrů nezná, a správní orgán sám k nim tedy přihlédnout nemůže.

Rozhodující 1. senát nicméně při předběžné poradě dospěl k závěru, že se s oběma judikáty neztotožňuje. Podle názoru 1. senátu osobní a majetkové poměry sankcionované osoby nutno vzít při ukládání pokuty vždy v potaz, a tedy správní orgány musí při určení výše pokuty přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům delikventa bez ohledu na to, zda jsou tyto poměry výslovně uvedeny ve výčtu zákonných kritérií pro určení výše pokuty. To vyplývá z obecného požadavku proporcionality trestání, který se z podstaty věci musí aplikovat též na trestání správní: sankce musí být přiměřená nejen ve vztahu k objektivní a subjektivní stránce jiného správního deliktu (což zahrnuje slovy většiny zákonů „závažnost správního deliktu, zejména způsob jeho spáchání a jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán“), ale též ve vztahu k osobě pachatele a jeho poměrům; zatímco prve uvedené je nutno hodnotit z hlediska časového k okamžiku spáchání deliktu, osobu delikventa včetně jeho poměrů nutno hodnotit tak, jak tyto existují k okamžiku ukládání sankce. Rozhodující senát tedy předkládá rozšířenému senátu právní otázku, zda správní orgán musí přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům sankcionované osoby, a to bez ohledu na to, zda jsou kritéria pro stanovení výše pokuty taxativně stanovena zákonem, a osobní a majetkové poměry mezi nimi uvedeny nejsou.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Marie Součková, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Milada Tomková a JUDr. Marie Turková. Účastníci mohou namítnout podjatost těchto soudců do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení (§ 8 odst. 1 s. ř. s.).

V Brně dne 9. října 2008

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2008, sp. zn. 1 As 9/2008 - 102, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies