4 Azs 5/2008 - 68

27. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: Y. M., zast. JUDr. Romanou Lužnou, advokátkou, se sídlem Pellicova 33, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2007, č. j. 56 Az 30/2007 – 30,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci žalobce JUDr. Romaně Lužné, advokátce, se přiznává odměna za zastupování ve výši 2400 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně shora označeným rozsudkem zamítnul žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 14. 2. 2007, č. j. OAM-1299/LE-PA04-PA03-2006, kterým rozhodl žalovaný tak, že se žalobci mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o azylu), neuděluje.

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně podal stěžovatel včas kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.”) doplněnou podáním ze dne 26. 10. 2007, v níž uvádí, že se soud s žalobcem tvrzenými skutečnostmi nezabýval, případně některé bagatelizoval a pouze je velmi povšechně zhodnotil v tom smyslu, že nemají konkrétní souvislost s posuzovaným případem, v důsledku čehož došlo k vydání nezákonného rozhodnutí pro nesprávné posouzení právní otázky o udělení mezinárodní ochrany podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona o azylu. Dále namítal, že provedené azylové řízení nebylo uskutečněno v souladu se správním řádem, neboť žalovaný nezjistil dostatečně a řádně skutkový stav věci, neopatřil si potřebné podklady a dokumenty a tyto řádně nehodnotil. Navrhuje, aby Nejvyšší správní soud z těchto důvodů napadené rozhodnutí krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dříve než mohl zdejší soud o kasační stížnosti rozhodnout, stěžovatel ji podáním ze dne 12. 3. 2008, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 18. 3. 2008, vzal zpět. Uvedl, že žádost o vzetí kasační stížnosti zpět, se týká věci Krajského soudu v Brně (kam ji adresoval a odeslal), č. j. 56 Az 30/2007 a že prosí „z rodinných důvodů je pro mě nutné zastavit řízení (stop azyl) o kasační stížnosti, chci rychle odjet domů“. Podání je stěžovatelem podepsáno.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Poněvadž projev vůle stěžovatele, jímž jednoznačně došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Odměna zástupkyni stěžovatele JUDr. Romaně Lužné, advokátce, která byla stěžovateli ustanovena usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2007, č. j. 56 Az 30/2007 - 51, byla určena za jeden úkon právní služby ve výši 2100 Kč podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (převzetí a příprava zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) a režijní paušál podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky ve výši 300 Kč. Zástupkyně stěžovatele v písemném podání soudu ze dne 4. 1. 2008 neuvedla a ani ze spisu nevyplývá, že by byla plátcem DPH, vzhledem k této skutečnosti se nepoužije ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. a zástupkyni stěžovatele bude vyplacena částka ve výši 2400 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. března 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 4 Azs 5/2008 - 68, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies