Konf 5/2008 - 5

18. 02. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.02.2008, čj. Konf 5/2008 - 5)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Okresního soudu v Chrudimi na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Krajským soudem v Hradci Králové, za účasti žalobců Ing. B. a Ing. J. Š., zastoupených JUDr. Jaroslavem Poláčkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 53, a žalovaného České republiky – Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, se sídlem v Pardubicích, Čechovo nábř. 1791, o opravu údajů v katastrálním operátu, ve věci vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 6 C 69/2003,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích ze dne 29. října 2001, čj. 0-86/281/2001, o opravu údajů v katastrálním operátu, je soud ve správním soudnictví.

II. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. února 2003, čj. 30 Ca 353/2001 - 53, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. června 2003, čj. 3 As 2/2003 - 72, se zrušují.

Odůvodnění :

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 28. ledna 2008 navrhl okresní soud v Chrudimi, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o věcnou příslušnost, vzniklém ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (v dalším textu „kompetenční spor“) mezi ním a Krajským soudem v Hradci Králové v záhlaví označené věci.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí významné skutečnosti:

Katastrální úřad v Chrudimi rozhodnutím ze dne 14. 6. 2001, čj. OR-177/2001/1-603/1 a OR-177d/2001/1 rozhodl o žádosti o opravu chyby v zobrazení pozemků pozemkových parcel č. 296/1 a 333/1 v katastrálním území Skupice u Chrudimi tak, že hranice těchto parcel budou v katastru nemovitostí v katastrální mapě zobrazeny způsobem ve výroku uvedeným.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích (dále „právní orgán“) rozhodnutím ze dne 29. 10. 2001, čj. 0-86/281/2001, odolání žalobců a obce Morašice zamítl a označené rozhodnutí Katastrálního úřadu v Chrudimi potvrdil. Dospěl k závěru, že nebylo zjištěno, že údaje katastru nemovitostí vznikly zřejmým omylem nebo nepřesností a nebyly tak splněny podmínky pro opravu chyby stanovené v § 8 zákona č. 344/1992 Sb., v platném znění, a § 46 vyhlášky č. 190/1996 Sb., v platném znění.

Žalobci proti rozhodnutí správního orgánu podali žalobu, jíž se domáhali provedení opravy v katastru nemovitostí podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 17. února 2003, čj. 30 Ca 353/2001 - 53, žalobu odmítl s tím, že v daném případě jde o řízení ve věci práva soukromého, o níž má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení. Krajský soud žalobce současně poučil o tom, že ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci usnesení mohou podat proti rozhodnutí správního orgánu žalobu k Okresnímu soudu v Chrudimi. Žalobci usnesení krajského soudu napadli kasační stížností, kterou Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25. června 2003, čj. 3 As 2/2003 - 72, zamítl. Ztotožnil se s názorem krajského soudu, že se jedná o věc, která vyplývá z občanskoprávní věci (tj. z vlastnického vztahu k nemovitosti, přičemž právo vlastnické je právem soukromým), kterou projednávají a rozhodují obecné soudy podle novelizované části páté občanského soudního řádu. Žalobci se vedle toho, že podali zmíněnou kasační stížnost, řídili i poučením, jehož se jim dostalo v usnesení krajského soudu a podali žalobu u Okresního soudu v Chrudimi, jíž se domáhají nahrazení rozhodnutí správního orgánu výrokem rozsudku v žalobě uvedeným.

Okresní soud v Chrudimi poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh. S odkazem na rozhodnutí zvláštního senátu zřízeného zákonem č. 131/2002 Sb. sp. zn. Konf 62/2003, Konf 31/2004 a Konf 91/2004 namítá, že rozhodování o žalobách, které jsou podány proti rozhodnutí (správních orgánů) o opravě chyb v katastrálním operátu, nejsou rozhodnutím o soukromoprávní věci, nýbrž o věci, která vyplývá z veřejnoprávních vztahů. Příslušným vydat rozhodnutí v takové věci je proto soud ve správním soudnictví. Současně navrhl zrušení označeného usnesení Krajského osudu v Hradci Králové.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi Okresním soudem v Chrudimi a Krajským soudem v Hradci Králové (a též Nejvyšším správním soudem, který ve věci rovněž rozhodoval rozsudkem svrchu uvedeným) vycházel zvláštní senát z těchto úvah:

Oprava chyb v katastrálním operátu, jíž se žalobci domáhali u katastrálního úřadu a poté správního orgánu, se řídí ustanovením § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. Podle jeho odst. 1 opraví katastrální úřad na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu chybné údaje katastru, které vznikly a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, b) nepřesností při po drobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem. Podle odst. 2 téhož ustanovení opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést. Podle ustanovení § 5 odst. 7 katastrálního zákona pak platí, že právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena listinou.

Při řešení vzniklého sporu o věcnou příslušnost mezi Okresním soudem v Chrudimi, Krajským soudem v Hradci Králové a Nejvyšším správním soudem se zvláštní senát řídil především svým vlastním závěrem – ostatně souladným s dřívější prejudikaturou – který vyslovil již v usnesení ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003 - 15 (uveřejněno pod č. 403/2004 Sb. NSS). Z tohoto rozhodnutí plyne, že institut opravy chyb v katastrálním operátu slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin; není prostředkem k rozhodování o správnosti zápisu věcného práva k nemovitostem a opravou chyb v katastrálním operátu se tak nemění právní vztahy k nemovitostem (k tomu srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 828/2001 a č. 870/2001). Rozhodováním v řízení o opravě chyb v katastrálním operátu se řeší pouze otázka, kdo bude evidován jako vlastník určitých nemovitostí v katastru. Rozhodnutí z takového řízení vzešlé tak nemá hmotněprávní, nýbrž jen evidenční účinky, a nezasahuje se jím do soukromoprávních vztahů. Rozhodování o žalobách brojících proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není svěřeno obecným soudům rozhodujícím podle části páté občanského soudního řádu. Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci.

Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové i rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti usnesení krajského soudu o odmítnutí žaloby, neboť tato rozhodnutí výroku, jímž byla kompetence určena, odporují.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zák. č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporou, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Hradci Králové pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. února 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2008, sp. zn. Konf 5/2008 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies