9 Afs 15/2008 - 113

31. 01. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: ECOPLAST, spol. s r.o., se sídlem Kalendova 688, Hradec Králové 4,zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové,proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, Hradec Králové, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 4. 2006, č. j. 4851 až 4855/150/2005-Kla, o sdělení předpisu penále na dani, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 10. 2007, č. j. 31 Ca 149/2006 - 69,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností napadá v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále též „krajský soud“), kterým bylo pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o kasační stížnosti stěžovatele směřující proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (výroku II.) ze dne 27. 4. 2007, č. j. 31 Ca 149/2006 – 34.

V podání ze dne 17. 1. 2008, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno prostřednictvím krajského soudu dne 29. 1. 2008 a je označeno jako „Zpětvzetí kasačních stížností ze dne 26. 10. 2007“, stěžovatel výslovně uvádí, že bere kasační stížnost směřující proti napadenému usnesení krajského soudu v celém rozsahu zpět, a žádá, aby řízení v této věci bylo soudem zastaveno.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem ke skutečnosti, že projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel řízení o kasační stížnosti ukončit, a vzhledem k tomu, že ke zpětvzetí kasační stížnosti došlo až poté, co věc byla předložena k rozhodnutí zdejšímu soudu, Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2008

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 9 Afs 15/2008 - 113, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies