8 Azs 5/2008 - 59

21. 02. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: R. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 4. 2007, čj. OAM92/VL-07-ZA05-2007, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 7. 2007, čj. 56 Az 68/2007 - 18, takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví rozhodl o žádosti žalobce o udělení mezinárodní ochrany tak, že žalobci mezinárodní ochranu podle §§ 12, 13, 14, 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, neudělil. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji usnesením označeným v záhlaví odmítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností. Současně požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud stěžovateli za účelem posouzení jeho žádosti zaslal výzvu k vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech. Tato byla stěžovateli doručena dne 27. 8. 2007, stěžovatel na ni však nereagoval v soudem stanovené lhůtě a soud proto jeho žádost o ustanovení advokáta usnesením ze dne 25. 9. 2007, čj. 56 Az 68/2007 - 29, zamítl a zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15ti dnů od doručení usnesení odstranil vadu kasační stížnosti spočívající v tom, že není zastoupen advokátem a poučil jej, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne.

Toto usnesení bylo stěžovateli doručováno na adresu, kterou uvedl v předchozích podáních a na kterou mu byly fakticky doručovány i další zásilky. Jelikož nebyl zastižen, byla písemnost uložena dne 27. 9. 2007 na poště a adresátovi bylo zanecháno oznámení o jejím uložení. Jestliže uložená písemnost nebyla vyzvednuta, má se dle § 50c odst. 4 o. s. ř. za to, že došlo třetím dnem k doručení (fikce doručení v tomto případě nastala v pondělí dne 1. 10. 2007). Stěžovatel pak fakticky převzal zásilku dne 9. 10. 2007 a podal proti tomuto usnesení dne 1.11.2007 další kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud odmítl usnesením ze dne 23. 11. 2007, čj. 8 Azs 68/2007 - 50, pro opožděnost.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel neprokázal, že by měl právnické vzdělání a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nezastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti brání jejímu meritornímu projednání, jedná se o nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci zastoupení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2008

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 8 Azs 5/2008 - 59, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies