6 Ads 11/2008 - 32

21. 02. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Ing. J. E., proti  žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 12. 2006, zn. 3408 - 9014 - 8.12.2006 - 46771 - 48v - TL, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 6. 2007, č. j. 30 Ca 34/2007 - 11,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným  usnesením Krajského soudu v Hradci Králové bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované zn. 3408 - 9014 - 8.12.2006 - 46771 - 48v - TL ze dne 8. 12. 2006 z důvodu nezaplacení soudního poplatku; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení krajského soudu, jenž mu bylo doručeno dne 18. 6. 2007, kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána v elektronické po době a doručena krajskému soudu 10. 7. 2007 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná).

Stěžovatel byl řádně poučen, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 10. 7. 2007, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 2. 7. 2007. Kasační stížnost pak byla následně doplněna stěžovatelem podáním ze dne 13. 2. 2008 a 15. 2. 2008, která byla doručena přímo Nejvyššímu správnímu soudu v elektronické podobě. V podání z 15. 2. 2008 stěžovatel uvádí, že dodatečně soudní poplatek uhradil, a proto žádá, aby Nejvyšší správní soud s přihlédnutím k uvedenému uznal, že není důvod k zastavení řízení v dané věci a aby věc byla vrácena Krajskému soudu v Hradci Králové k novému projednání a rozhodnutí.

Krajský soud v Hradci Králové po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout. Vzhledem k tomu, že v daném případě byly naplněny zákonné podmínky pro odmítnutí kasační stížnosti pro opožděnost,

Nejvyšší správní soud se dále nezabýval otázkou posouzení dodatečného zaplacení soudního poplatku na průběh řízení o kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 6 Ads 11/2008 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies