6 Azs 5/2008 - 56

10. 04. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: F. M. F. A. E. F., zastoupeného opatrovnicí Z. V., administrativní pracovnicí Krajského soudu v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem  Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 9. 2006, č. j. OAM - 1083/LE - 05 - P07 - 2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2006, č. j. 47 Az 68/2006 - 19,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 47 Az 68/2006 - 19 ze dne 26. 10. 2006, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 9. 2006, č. j. OAM - 1083/LE - 05 - P07 - 2006, jímž žalovaný zamítl stěžovatelovu žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že se Krajský soud v Praze pokoušel v rámci procesních úkonů ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), zastihnout stěžovatele na jím naposled udané adrese Zařízení pro zajištění cizinců Velké Přílepy. Jelikož byl první pokus o doručení prostřednictvím držitele poštovní licence bezvýsledný s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý, přistoupil krajský soud k pokusu o zjištění místa jeho pobytu prostřednictvím Ministerstva vnitra, odboru správních činností, oddělení evidence obyvatel. Ze sdělení ministerstva ze dne 23. 4. 2007 vyplynulo, že stěžovatel dne 4. 4. 2007 opustil Českou republiku a jeho současný pobyt není znám. V návaznosti na toto zjištění ustanovil Krajský soud v Praze stěžovateli opatrovníka z důvodu neznámého pobytu a kasační stížnost předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelem udaná adresa pro doručování zjevně není adresou jeho pobytu, a v rámci provádění úkonů ve smyslu ustanovení § 108 s. ř. s. se nepodařilo krajskému soudu skutečný pobyt zjistit, přičemž Nejvyšší správní soud nevidí jiné možnosti, jak dále po stěžovateli pátrat, lze mít za prokázané, že pobyt stěžovatele není znám.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech azylu, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu. Jelikož v současné chvíli Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatele, než jaké využil krajský soud, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 6 Azs 5/2008 - 56, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies