4 Azs 3/2008 - 148

14. 02. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobců: a) P. M., b) P. F., c) nezl. P. I., d) nezl. P. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 9. 2007, č. j. 32 Az 65/2006 - 62,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 19. 9. 2007, č. j. 32 Az 65/2006 - 62, zamítl žalobu žalobců proti rozhodnutím žalovaného č. j. OAM-682/VL-20-P07-2005, č. j. OAM-681/VL-20-P07-2005 a č. j. OAM-837/VL-20-P07-2005, ze dne 22. 11. 2006, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávanými rozhodnutími žalovaný neudělil žalobcům mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podali žalobci (dále jen „stěžovatelé“) kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a požádali o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Kasační stížnost je opožděná.

Z obsahu soudního spisu vyplývá, že Krajský soud v Hradci Králové usneseními ze dne 4. 1. 2007, č. j. 32 Az 65/2006 - 19, č. j. 32 Az 64/2006 - 17 a č. j. 32 Az 66/2006 - 13, ustanovil zástupcem stěžovatelů Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Napadený rozsudek krajského soudu byl poté v souladu s § 42 odst. 2 s. ř. s. doručován pouze zástupci stěžovatelů, kterému byl doručen dne 24. 10. 2007, což dokládá doručenka založená v soudním spisu.

Rozsudek obsahuje řádné poučení o možnosti podat kasační stížnost. V poučení napadeného rozhodnutí je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové, lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovatelům doručeno ve středu dne 24. 10. 2007. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet ve čtvrtek dne 25. 10. 2007 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila ve středu dne 7. 11. 2007 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 7. 11. 2007 byla kasační stížnost předána Krajskému soudu v Hradci Králové, případně Nejvyššímu správnímu soudu, nebo jednomu z těchto soudů zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však vyplývá, že kasační stížnost byla osobně podána u Krajského soudu v Hradci Králové až dne 8. 11. 2007, tedy opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelů proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 9. 2007, č. j. 32 Az 65/2006 - 62, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. února 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. 4 Azs 3/2008 - 148, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies