Konf 3/2008 - 4

11. 11. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11.11.2008, čj. Konf 3/2008 - 4)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Okresního soudu v Jičíně na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Okresním soudem v Jičíně a Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích za další účasti: 1) L. B., zastoupená JUDr. Alenou Jirovcovou, advokátkou se sídlem v Jičíně, Šafaříkova 161, 2) P. H., 3) Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, Čechovo nábřeží 1791, o opravu údajů v katastrálním operátu, ve věci vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 6 C 50/2005,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích ze dne 20. 8. 2003, čj. O-45/200/2003, o opravu údajů v katastrálním operátu, je soud ve správním soudnictví.

II. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 18. 12. 2003, čj. 52 Ca 41/2003 - 19, se zrušuje.

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 18. 1. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému na základě zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále též „zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů“) se Okresní soud v Jičíně domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) citovaného zákona mezi Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, a Okresním soudem v Jičíně ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 6 C 50/2005 a týkající se uložení povinnosti doplnit údaj do katastru nemovitostí.

Z předložených spisů vyplynuly tyto skutečnosti: Žalobou podanou k Okresnímu soudu v Jičíně proti žalovanému Agropodniku a. s. se účastnice 1) a účastník 2) (dále též „účastníci“ nebo „žalobci“) domáhali, aby tento soud určil, že jsou podílovými spoluvlastníky části původní parcely č. 228/2 v k. ú. Staré Místo o výměře 4 747 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 110 u Katastrálního úřadu v Jičíně, nyní vedené jako stavební parcela č. 608/5, 608/6, 608/7, 608/8, 711/1, 243, 614, pozemková parcela č. 244/2 a díl “c“ o výměře 2 867 m2 stavební parcely č. 608/1 a díl “a“ o výměře 170 m2 stavební parcely č. 611 tak, jak jsou zaměřeny geometrickým plánem č. 119-2/95 Geodézií Ing. M., Š. 842, J. ze dne 13. 7. 1995 (dále jen „geometrický plán“).

Okresní soud v Jičíně (dále též „okresní soud“) rozsudkem ze dne 4. 2. 2000, čj. 4 C 107/99-49 žalobě vyhověl. Proti rozhodnutí okresního soudu podal žalovaný odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové, který rozsudkem ze dne 25. 9. 2000, čj. 21 Co 127/2000 - 75 rozsudek okresního soudu změnil tak, že stanovil, že žalobci jsou podílovými spoluvlastníky každý jednou polovinou a označení díl “c“ změnil na díl “a“; ve zbytku výrok potvrdil. Žalovaný se poté obrátil na Nejvyšší soud, jenž usnesením ze dne 24. 9. 2002, čj. 22 Cdo 354/2001 - 92 dovolání odmítl. Žádostí ze dne 24. 2. 2003 se účastníci domáhali, aby Katastrální úřad v Jičíně (dále též „katastrální úřad“) na základě výše uvedených rozsudků doplnil na LV 206 původní pozemkovou parcelu č. 227 a na LV 437 geometrický plán a původní pozemkovou parcelu č. 228/2. Dále měl správní orgán opravit druh pozemku u parcely č. 608/21 podle geometrického plánu a rozsudku okresního soudu na „zastavěná“.

Katastrální úřad těmto účastníkům dne 10. 3. 2003 oznámil, že na základě jejich žádosti byly v katastru vyznačeny změny údajů katastru nemovitostí. Všechny požadované změny však provedeny nebyly, a proto účastníci požádali návrhem ze dne 10. 4. 2003, aby katastrální úřad doplnil na listu vlastnictví č. 437 i zbývající údaje.

Katastrální úřad s odkazem na § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastrální zákon“) účastníkům oznámil, že požadovanou opravu údajů katastru nemovitosti neprovedl pro nedůvodnost jejich návrhu, pouze u parcel č. 608/21 a 611/2 doplnil záznam po drobného měření změn (ZPMZ) č. 182. S tímto postupem oba účastníci nesouhlasili, a proto katastrální úřad zahájil dne 26. 5. 2003 správní řízení o opravě chyby v katastru nemovitostí dle § 8 odst. 5 katastrálního zákona.

Rozhodnutím ze dne 20. 6. 2003, sp. zn. OR-224/2003-604/3, katastrální úřad vyslovil, že nabývacím titulem k parcelám č. 243, 244/2, 608/5, 608/6, 608/7, 608/8, 608/21, 611/2, 614, 711/1 budou na listu vlastnictví č. 437 pro k. ú. Staré Místo zapsány tři výše specifikované „rozsudky“ s tím, že parcely jsou v „rozsudcích“ citovány, kromě parcel č. 608/21 a 611/2 a zápis nabývacího titulu na listu vlastnictví č. 437 souhlasí s předloženými listinami a že doplňovat původní parcelu pozemkového katastru, ze které parcely vznikly, je bezdůvodné. Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích rozhodnutím ze dne 20 8. 2003, čj. O 45/200/2003, odvolání účastnice 1) zamítl a rozhodnutí správního orgánu prvého stupně potvrdil.

Účastnice 1) brojila proti tomuto rozhodnutí žalobou podanou ke Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, který ji usnesením ze dne 18. 12. 2003, čj. 52 Ca 41/2003 - 19 s odkazem na § 68 písm. b), § 46 odst. 1 písm. d) a § 46 odst. 2 s. ř. s. odmítl z důvodu, že žalobou bylo napadeno rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, která nepatří do pravomoci krajského soudu ve správním soudnictví. Jedná se o řízení ve věci, o níž má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení. V odůvodnění usnesení i v poučení uvedl, že se účastnice 1) může domáhat svého práva podáním žaloby u soudu v občanském soudním řízení dle § 46 odst. 2 s. ř. s. u místně příslušného okresního soudu, a to ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci usnesení. Účastnice 1) se tedy v souladu s poučením obrátila na Okresní soud v Jičíně. Ten ve věci vedené pod sp.zn. 6 C 50/2005 přibral do řízení účastníka 2) a následně s poukazem na § 104c o. s. ř. věc předložil zvláštnímu senátu k rozhodnutí kompetenčního sporu. Uvedl, že posuzovaná věc náleží do věcné příslušnosti krajského soudu ve správním soudnictví, neboť předmětem sporu není vklad práva k nemovitostem. Opravou chyb v katastrálním operátu se nemění právní vztahy k nemovitostem a navrhované rozhodnutí vzešlé případně z tohoto řízení nebude mít hmotněprávní účinky, nýbrž jen účinky evidenční a nebude zasahovat do soukromoprávních vztahů. Odkázal přitom na usnesení zvláštního senátu ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003 -15, podle kterého rozhoduje o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu o opravě údajů v katastrálním operátu dle § 8 zákona katastrálního zákona soud ve správním soudnictví. Okresní soud v Jičíně proto navrhl, aby zvláštní senát vyslovil, že příslušný k rozhodnutí ve věci je soud ve správním soudnictví a současně zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 18. 12. 2003, čj. 52 Ca 41/2003 - 19, jímž tento soud popřel svou pravomoc k rozhodnutí ve věci.

Vzniklý spor o pravomoc mezi soudem v občanském soudním řízení a soudem ve správním soudnictví zvláštní senát posoudil následovně:

Otázkou opravy údajů v katastrálním operátu podle § 8 katastrálního zákona se zvláštní senát již zabýval např. v usnesení ze dne 2. 9. 2004, čj. Konf 62/2003 - 15, v usnesení ze dne 7. 4. 2005, čj. Konf 50/2004 - 13 i Nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 8. 8. 2006, čj. 2 As 58/2005 - 125 (vše dostupné na www.nssoud.cz), ve kterém tento přezkoumával rozhodnutí krajského soudu věcně posuzujícího žalobu proti rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu. Zvláštní senát neshledal důvod, pro nějž by se měl odchýlit od ustálené rozhodovací praxe.

Z prvně uvedeného rozhodnutí vyplývá, že oprava údajů v katastrálním operátu podle § 8 katastrálního zákona slouží k uvedení údajů katastru do souladu s listinami založenými ve sbírce listin. Opravou chyb v katastrálním operátu se nemění a ani nemohou měnit, jak stanoví § 5 odst. 7 katastrálního zákona, právní vztahy k nemovitostem, pokud jejich změna není doložena listinou. Jinak řečeno, oprava údajů v katastrálním operátu není věcí vyplývající ze soukromoprávních vztahů, nýbrž evidenčním úkonem, jímž se nezasahuje do subjektivních práv soukromoprávního charakteru; o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu v takové věci proto náleží rozhodnout soudu ve správním soudnictví.

Není přitom podstatné, že základem sporu o opravu údajů v katastrálním operátu je spor o vlastnické právo, které je povahy ryze soukromoprávní a takový spor je nepochybně sporem vyplývajícím z občanskoprávních vztahů v souladu s § 7 odst. 1 o. s. ř. Rozhodl-li o takovém sporu správní orgán, může tutéž věc projednat obecný soud v řízení podle části páté občanského soudního řádu (§ 244 odst. 1 o. s. ř.), kterým je podle § 249 odst. 1 a 2 o. s. ř. buď soud okresní nebo ve věcech vkladu práva k nemovitostem soud krajský. Katastrální úřad ani zeměměřický a katastrální inspektorát však v posuzované věci nerozhodovaly ve věci vkladu práva k nemovitostem ani v jiné věci, která by vyplývala z občanskoprávních vztahů, nýbrž předmětem řízení i vzniklého sporu bylo doplnění údajů do katastru nemovitostí. V dané věci účastnice 1) požádala o opravu, resp. doplnění údaje katastru nemovitostí. Katastrální úřad vydal na základě § 8 odst. 5 katastrálního zákona rozhodnutí, kterým žádost o opravu chyby zamítl. Tento postup následně potvrdil i odvolací orgán. Jak bylo uvedeno výše, rozhodnutí o opravě chyb v katastrálním operátu není rozhodnutím ve věci vyplývající ze soukromoprávních vztahů, nýbrž rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., a proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví.

Zvláštní senát zruší v souladu s § 5 odst. 3 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 18. 12. 2003, čj. 52 Ca 41/2003-19 v rozsahu, který výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 o rozhodování některých kompetenčních sporů závazné pro strany kompetenčního sporou, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

V Brně dne 11. listopadu 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. Konf 3/2008 - 4, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies