3 Ads 5/2008 - 42

02. 04. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: J. J., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 14. 3. 2003, o podání žalobce ze dne 3. 9. 2007,

takto :

I. Podání se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 7. 2007 č. j. 17 Cad 106/2006 – 25 byla odmítnuta žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 3. 2003 pro překážku litispendence. Toto usnesení bylo doručeno zástupci žalobce advokátu JUDr. Antonínu Kubíčkovi dne 31. 7. 2007.

K uvedenému číslu jednacímu doručil žalobce dne 3. 9. 2007 na Krajský soud v Ostravě podání nejasného obsahu, které adresoval Nejvyššímu správnímu soudu. Usnesením ze dne 13. 11. 2007 pak Krajský soud v Ostravě žalobce vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil předmětné podání tak, aby bylo zřejmé, zda jím měl na mysli podání kasační stížnosti proti usnesení tohoto soudu ze dne 23. 7. 2007 či nikoliv. Pokud tímto podáním mínil podat kasační stížnost do uvedeného usnesení, vyzval soud žalobce též k doložení plné moci advokátu, který by jej zastupoval v řízení o kasační stížnosti a k odstranění dalších nedostatků podání. Poučil ho rovněž o následcích nesplnění výzvy. Žalobce pak dne 6. 12. 2007 zaslal Krajskému soudu v Ostravě další podání nejasného obsahu a vytýkané nedostatky neodstranil.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podání žalobce je zatíženo natolik závažnými vadami, že tyto brání v pokračování řízení. Žalobce totiž ani na výzvu soudu neodstranil základní nedostatek svého podání, z něhož není zřejmé, zda jím mínil podat kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 7. 2007 či nikoliv. Tuto vadu ani na výzvu soudu neodstranil. Nejvyšší správní soud proto podání žalobce podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Podání bylo odmítnuto, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o tomto podání.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 2. dubna 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2008, sp. zn. 3 Ads 5/2008 - 42, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies