7 Azs 4/2008 - 50

21. 02. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce K. D., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 8. 2007, č. j. 28 Az 64/2006 – 33,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 8. 2007, č. j. 28 Az 64/2006 – 33, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2006, č. j. OAM-957/VL-07-K01-2006, jímž bylo rozhodnuto o neudělení mezinárodní ochrany stěžovateli podle § 12, 13, 14, 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o azylu“).

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení bezplatného zástupce. Protože krajský soud dospěl k závěru, že kasační stížnost stěžovatele nemůže být s ohledem na okolnosti zachycené v soudním spise zjevně úspěšná, usnesením ze dne 21. 11. 2007, č. j. 28 Az 64/2006 – 43, jeho žádost o ustanovení zástupce zamítl a současně ho vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc zvoleného zástupce a za součinnosti s ním doplnil kasační stížnost v souladu s ust. § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s. a dále označil důvody kasační stížnosti v souladu s ust. § 103 s. ř. s. Byl také poučen o tom, že nebude-li výzvě soudu ve stanovené lhůtě vyhověno, kasační stížnost bude odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 27. 11. 2007 a ve stanovené lhůtě stěžovatel nijak nereagoval.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil soudu, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O stěžovatelem podaném návrhu, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek podle ust. § 107 s. ř. s., Nejvyšší správní soud nerozhodl, neboť by to bylo nadbytečné, když samo podání kasační stížnosti má podle § 32 odst. 5 zákona o azylu odkladný účinek.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 7 Azs 4/2008 - 50, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies