7 Azs 1/2008 - 58

28. 02. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: T. T. N. K., zastoupena opatrovnicí Z. V., pracovnicí Krajského soudu v Praze, právně zastoupena Mgr. Naděždou Priečinskou, advokátkou se sídlem Zborovská 49, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2007, č. j. 46 Az 18/2007 – 17,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky Mgr. Naděždy Priečinské se určuje částkou 2856 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2007, č. j. 46 Az 18/2007 – 17, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 6. 2007, č. j. OAM-10-203/LE-BE01-BE07-2007, jímž byla žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Protože současně s kasační stížností podala stěžovatelka žádost o ustanovení bezplatného zástupce a následně na výzvu krajského soudu doložila své osobní, majetkové a výdělkové poměry, byla jí usnesením ze dne 26. 9. 2007, č. j. 46 Az 18/2007 – 39, ustanovena k ochraně jejích práv v řízení o kasační stížnosti zástupkyní advokátka Mgr. Naděžda Priečinská. Usnesením krajského soudu ze dne 9. 11. 2007, č. j. 46 Az 18/2007 – 40, byla poté stěžovatelka prostřednictvím své zástupkyně vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost tak, že uvede jakého důvodu kasační stížnost podává, v čem jednotlivé důvody kasační stížnosti spatřuje a kdy jí byl rozsudek doručen. Toto usnesení bylo zástupkyni stěžovatelky doručeno dne 19. 11. 2007. Poté dne 14. 12. 2007 bylo doručeno soudu doplnění kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že podle relace poštovní doručovatelky se stěžovatelka odstěhovala ze zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem a z evidence Ministerstva vnitra krajský soud následně zjistil, že stěžovatelka dne 5. 11. 2007 z tohoto zařízení, kde byla hlášena k pobytu, odešla a její další pobyt není znám, byla jí v souladu s ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. a § 64 s. ř. s. usnesením ze dne 30. 11. 2007, č. j. 46 Az 18/2007 – 43, ustanovena opatrovnice.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Podle informací Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, které si vyžádal Nejvyšší správní soud, bylo stěžovatelce vydáno vízum za účelem strpění platné od 1. 2. 2008 do 1. 3. 2008 a její současné místo pobytu není známé.

Neznámé místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je natolik významnou skutečností, že její naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že stěžovatelka je neznámého pobytu nejpozději od 5. 11. 2007, kdy opustila Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Jezová, a její nynější pobyt se nepodařilo zjistit, řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil. Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Stěžovatelce byla pro řízení o kasační stížnosti soudem  ustanovena zástupkyní advokátka a podle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu včetně hotových výdajů stát. Podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náleží advokátce odměna za jeden úkon právní služby (doplnění kasační stížnosti) 2100 Kč (§ 11 odst. 1 písm. d) citované vyhlášky), náhrada hotových výdajů 300 Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky) a daň z přidané hodnoty ve výši 456 Kč (§ 37 odst. 1 a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb.), celkem tedy 2856 Kč. Pokud advokátka uplatnila nárok na odměnu i za další úkon (první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, je-li zástupce ustanoven soudem), Nejvyšší správní soud odměnu za tento úkon nepřiznal, neboť z obsahu soudního spisu nevyplývá, že by takový úkon právní služby učinila.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. 7 Azs 1/2008 - 58, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies