3 Azs 1/2008 - 46

16. 01. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce I. K., zastoupeného opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 10. 2006, čj. OAM-968/LE-15-K01-2006, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 32 Az 53/2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2007, č. j. 32 Az 53/2006 - 21,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2007, č. j. 32 Az 53/2006 - 21, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 10. 2006, čj. OAM-968/LE-15-K01-2006. Tímto rozhodnutím žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové byl žalobci doručen do vlastních rukou dne 6. 8. 2007. Dne 27. 8. 2007 podal stěžovatel proti rozsudku osobně u Městského soudu v Praze kasační stížnost, která byla Krajskému soudu v Hradci Králové doručena dne 31. 8. 2007.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Toto zjištění předchází případnému rozhodování o přijatelnosti kasační stížnosti ve věci azylu ve smyslu § 104a s. ř. s. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po  doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne- li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozsudku krajského soudu je pondělí dne 6. 8. 2007, kdy byl rozsudek doručen žalobci do vlastních rukou. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobci běžet v úterý dne 7. 8. 2007 a skončila v pondělí dne 20. 8. 2007. Kasační stížnost tedy měla být žalobcem podána u Krajského soudu v Hradci Králové, Nejvyššího správního soudu nebo předána k poštovní přepravě nejpozději dne 20. 8. 2007, aby lhůta pro její podání byla zachována. Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 27. 8. 2007, navíc u nepříslušného Městského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2008

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2008, sp. zn. 3 Azs 1/2008 - 46, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies