5 Ans 1/2008 - 59

30. 01. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: G & C Pacific, a. s., se sídlem Praha 4, Dobronická 1257, zast. advokátkou JUDr. Kateřinou Tomkovou se sídlem v Brně, Lesnická 52, proti žalovanému: Finanční úřad Brno III, se sídlem Šumavská 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 10. 2007, č. j. 30 Ca 182/2007 - 27,

takto :

I. Kasačnístížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou elektronicky dne 29. 11. 2007 na podatelnu Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“) a následně dne 30. 11. 2007 osobně, se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení výše označeného usnesení krajského soudu, kterým byla podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „s. ř. s.“) odmítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti Finančního úřadu Brno III.

Krajský soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatel nevyčerpal zákonem přípustné prostředky ochrany před nečinností ve smyslu ust. § 34c odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a tím nenaplnil předpoklady pro podání žaloby na ochranu proti nečinnosti podle § 79 odst. 1 s. ř. s.

Ze spisu vyplývá, že výše uvedené usnesení, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od jeho doručení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, bylo stěžovateli doručeno ve středu dne 14. 11. 2007.

Dle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. V daném případě dnem určujícím počátek běhu lhůty ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. byl den doručení písemného vyhotovení usnesení krajského soudu - tj. středa 14. 11. 2007.

Konec lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak, v návaznosti na výše uvedené, připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty - tj. dnem doručení, a to na středu 28. 11. 2007. Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a § 40 s. ř. s. byl tento den posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost, podaná dne 29. 11. 2007, resp. dne 30. 11. 2007, byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 120 s. ř. s. odmítnout, aniž by se jí mohl zabývat věcně.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 a ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 30. ledna 2008

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 5 Ans 1/2008 - 59, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies