Aprk 1/2007 - 26 - Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

21. 02. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Z § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, vyplývá, že účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, může podat návrh, aby soud určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům, v případě, že podal stížnost na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, a ta jím nebyla, podle jeho názoru, řádně vyřízena; to znamená, že sice byla vyřízena, ale on se závěry vyřízení nesouhlasí, nebo nebyla ve lhůtě stanovené zákonem vyřízena vůbec.
Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, nelze podat současně se stížností na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, protože pak pro jeho věcné projednání nejsou splněny podmínky stanovené v citovaném ustanovení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21.02.2007, čj. Aprk 1/2007 - 26)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Radana Malíka v právní věci navrhovatele E. S., o návrhu navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci Městského soudu v Praze sp. zn. 8 Ca 369/2006,

takto :

I. Návrh se odmítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

U Městského soudu v Praze podal navrhovatel dne 13. 12. 2006 žalobu proti Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru občanskoprávních agend, Praha 1, Jungmannova 35/29, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2006, č. j. MHMP 443987/2006. Tímto rozhodnutím bylo zakázáno shromáždění oznámené svolavatelem - navrhovatelem E. S., které se mělo konat formou pouličního průvodu dne 9. 12. 2006 od 16,00 do 20,00 hodin v Praze 1 po trase Břehová – Maiselova – U starého hřbitova – Břehová – Maiselova – Široká – Žatecká – Platnéřská – Nám. Franze Kafky.

Dne 10. 1. 2007 byla Městskému soudu v Praze doručena písemnost navrhovatele datovaná 7. 1. 2007 označená jako věc: Stížnost na průtahy v řízení podle ust. § 172 a 173 zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Urgence podání č. j. 8 Ca 369/2006. V dalším textu navrhovatel poukazoval na to, že do dne sepsání písemnosti neobdržel na své podání žádnou reakci a upozornil na to, že soud mohl porušit zákon, neboť podle ust. § 11 odst. 3 zákona. č. 84/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí soud rozhodnout o opravném prostředku podaném proti zákazu shromáždění do tří dnů. Dále navrhovatel žádal, aby soud podle ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aby soud určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, to je rozhodnutí ve výše uvedené věci.

Městský soud v Praze předložil svůj spis sp. zn. 8 Ca 369/2006 Nejvyššímu správnímu soudu přípisem ze dne 22. 1. 2007. Spis Nejvyššímu správnímu soudu došel dne 25. 1. 2007.

Nejvyšší správní soud vyžádal od Městského soudu v Praze spis St 7/2007 ve věci stížnosti E. S. na průtahy ve věci sp. zn. 8 Ca 369/2006, přičemž vyžádaný spis mu došel dne 5. 2. 2007. Z jeho obsahu Nejvyšší správní soud zjistil, že na stížnost navrhovatele došlou Městskému soudu v Praze dne 10. 1. 2007 reagoval místopředseda Městského soudu v Praze pro věci správního soudnictví JUDr. Jan Ryba, CSc., přípisem ze dne 22. 1. 2007 (doručeným navrhovateli dne 23. 1. 2007) tak, že ji shledal důvodnou, protože ve věci mělo být rozhodnuto  do tří dnů, s tím, že činí organizační opatření, aby k obdobné situaci již nedošlo. Vzhledem k tomu, že navrhovatel podal současně návrh na určení lhůty podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., byl příslušný spis postoupen příslušnému Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí a teprve po vrácení spisu bude průběh řízení nadále sledovat, aby v něm nedošlo k dalšímu prodlení.

Nejvyšší správní soud vycházel z obsahu spisů Městského soudu v Praze sp. zn. 8 Ca 369/2006 a St 7/2007 a dospěl k těmto závěrům:

Podle ustanovení § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“).

Podle ustanovení § 174a odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb. návrh na určení lhůty se podává u soudu, vůči kterému jsou průtahy v řízení namítány. Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen „navrhovatel“), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován.

Podle ustanovení § 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, postoupí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrh na určení lhůty se svým vyjádřením soudu příslušnému o návrhu rozhodnout; o svém postupu navrhovatele informuje. Soudem příslušným o návrhu rozhodnout je v občanském a trestním řízení soud nejblíže vyššího stupně, směřuje-li návrh proti okresnímu, krajskému nebo vrchnímu soudu, a Nejvyšší správní soud, směřuje-li návrh proti krajskému soudu ve věci správního soudnictví; směřuje-li návrh proti Nejvyššímu soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu, rozhodne o něm jiný senát tohoto soudu, příslušný podle rozvrhu práce (dále jen „příslušný soud“).

Podle ustanovení § 174a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne, jestliže navrhovatel nepodal stížnost na průtahy v řízení, nebo byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo  doplněn.

Podle ustanovení § 174a odst. 7 zákona č. 6/2002 Sb. dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy; touto lhůtou je soud, příslušný k provedení procesního úkonu, vázán. Je-li návrh uznán jako oprávněný, hradí náklady řízení o něm stát.

Z citovaného ustanovení tedy vyplývá, že účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, může podat návrh, aby soud určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v případě, že podal stížnost na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, a ta jím nebyla, podle jeho názoru, řádně vyřízena. Takový postup ovšem navrhovatel nezvolil, protože dne 10. 1. 2007 podal stížnost na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudu a současně podal návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení. V době podání návrhu podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. ještě nebyla jeho stížnost příslušným orgánem státní správy soudu přezkoumána a tento orgán k ní nezaujal žádné stanovisko, nebyla tedy vyřízena.

Podle § 172 zákona č. 6/2002 Sb. orgán státní správy soudu je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Podle § 173 zákona č. 6/2002 Sb. stížnost musí být vyřízena do 2 měsíců, a jedná-li se o stížnost na průtahy v řízení, do 1 měsíce ode dne jejího  doručení orgánu státní správy soudů příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. V době podání návrhu navrhovatele podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. běžela orgánu státní správy soudů lhůta pro prošetření stížnosti navrhovatele, přičemž orgán státní správy městského soudu, jeho místopředseda pro věci správního soudnictví, ve stanovené lhůtě stížnost navrhovatele vyřídil a navrhovatele o tom vyrozuměl dne 23. 1. 2007.

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu byl, podle názoru Nejvyššího správního soudu , podán aniž byly splněny podmínky stanovené v § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. Navrhovatel k podání takového návrhu nebyl oprávněn přestože podal stížnost na průtahy v řízení, protože však nevyčkal jejího vyřízení příslušným orgánem státní správy soudu, a v průběhu lhůty zákonem k jejímu vyřízení stanovené, podal návrh podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu z ustanovení § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. vyplývá, že účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, může podat návrh, aby soud určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v případě, že podal stížnost na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, a ta jím nebyla, podle jeho názoru, řádně vyřízena, to znamená, že sice byla vyřízena, ale on se závěry vyřízení nesouhlasí, nebo nebyla ve lhůtě stanovené zákonem vyřízena vůbec. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle ustanovení § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. nelze podat současně (spojit) se stížností na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, protože pak pro jeho věcné projednání nejsou splněny podmínky stanovené v citovaném § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

Z důvodů uvedených výše Nejvyšší správní soud návrh navrhovatele podle ustanovení § 174a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. odmítl.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2007

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2007, sp. zn. Aprk 1/2007 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies