4 As 33/2006 - 99

28. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Dagmar Nygrínovou v právní věci žalobkyně: Z. o. o. p. s. s. h. B. a Š. (označovaná též jako „Z. o. evid. č. X Odborového svazu státních orgánů a organizací“), IČ: X, zast. Mgr. Jiřím Audym, advokátem, se sídlem Hlavní náměstí 18, Šternberk, proti žalovaným: 1) Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské náměstí 3/162, Praha 1, 2) Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2005, č. j. 8 Ca 242/2004 - 43,

takto :

Označení žalobkyně v záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, č. j. 4 As 33/2006 - 78, se opravuje tak, že správně zní:

Z. o. o. p. s. s. h. B. a Š. (označovaná též jako „Z. o. evid. č. X Odborového svazu státních orgánů a organizací“), IČ: X, se sídlem B. 8, adresa pro doručování: O., T. 1.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 31. 5. 2007, č. j. 4 As 33/2006 - 78, zrušil kasační stížností napadené usnesení Městského soudu v Praze, věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení a zástupci žalobkyně přiznal odměnu za zastupování ve výši 1075 Kč. Žalobkyni soud v záhlaví uvedeného rozsudku označil jako: „Z. o. evid. č. X Odborového svazu státních orgánů a organizací, dříve Z. o. o. p. s. s. h. B. a Š.“, když vycházel z jejího sdělení o změně názvu doloženého zápisem z její členské schůze konané dne 15. 8. 2005, kde byla změna názvu odsouhlasena.

Po vydání tohoto rozsudku podáním ze dne 22. 10. 2007 upozornil žalovaný č. 1 na to, že Nejvyšším správním soudem použitý „nový“ název žalobkyně (Z. o. evid. č. X Odborového svazu státních orgánů a organizací) nebyl Odborovým svazem státních orgánů a organizací (dále též „Svaz“) zaregistrován a tento název není nikde evidován. Naopak žalobkyně je nadále vedena pod původním názvem (Z. o. o. p. s. s. h. B. a Š.) a o správné označení žalobkyně se vede spor u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Nejvyšší správní soud z úřední činnosti zjistil, že předsednictvo Svazu odmítlo provést změnu názvu žalobkyně v evidenci Svazu, neboť nově navržený název nemá dostatečnou rozlišovací schopnost. Ze stanov Svazu vyplývá, že právní subjektivita základních organizací Svazu je fakticky odvozena od Svazu a základní organizace Svazu jsou přes svoji právní subjektivitu v určitých úkonech Svazem omezeny (srov. např. čl. 4.1, čl. 5.1, nebo čl. 15 stanov Svazu). Svaz přitom mj. eviduje základní organizaci pod určitým názvem (čl. 4.1 a čl. 15.5 stanov Svazu), který musí splňovat požadavky stanov Svazu. Je nepochybné, že při jejich nesplnění nemusí Svaz základní organizaci zaevidovat. Z uvedeného je zřejmé, že jakkoliv stanovy Svazu výslovně nehovoří o změně názvu základní organizace, musí být tato změna zaevidována Svazem. Nestane-li se tak, disponuje základní organizace svojí právní subjektivitou v rozsahu původní evidence, tj. pod původním názvem. Nelze ale přitom dovodit, že by odmítnutím registrace pouhé změny názvu zanikla právní subjektivita existující základní organizace.

Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že do doby, než bude nový název žalobkyně zaevidován Svazem, resp. než bude ve věci názvu žalobkyně pravomocně rozhodnuto, je třeba žalobkyni označovat názvem původním. Nejvyšší správní soud však v dané věci považuje za vhodné uvádět i název nový, neboť se jím sama žalobkyně označuje.

S ohledem na výše uvedené předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu tímto usnesením podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, tuto nesprávnost opravila.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. prosince 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 12. 2007, sp. zn. 4 As 33/2006 - 99, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies