2 A 12/2002 - 729

20. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci navrhovatele: Telefónica 02 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, zast. JUDr. Pavlem Dejlem, advokátem se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, proti odpůrci: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno, tř. Kpt. Jaroše 7, o návrhu na obnovu řízení vedeného u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 2 A 12/2002 – OL, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 5. 2002, č. j. R 15/2001, ukončeného rozsudkem ze dne 21. 12. 2004, č. j. 2 A 12/2002-OL- 503,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Rozsudkem ze dne 21. 12. 2004, č. j. 2 A 12/2002-OL-503, Nejvyšší správní soud zamítl žalobu právního předchůdce navrhovatele společnosti Eurotel Praha spol. s r. o. proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 5. 2002, č. j. R 15/2001. Tímto rozhodnutím předseda Úřadu změnil 1. výrokovou část, zrušil 2. výrokovou část a potvrdil 3. výrokovou část vydaného prvostupňového rozhodnutí ze dne 20. 7. 2001, č. j. S 18/01-1300/01-VOI, jímž Úřadpro ochranu hospodářské soutěže původně rozhodl tak, že: 1. právní předchůdce navrhovatele zneužil svého dominantního postavení na trhu mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích GSM a zneužil svého monopolního postavení na trhu mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích NMT jednáními v tomto rozhodnutí specifikovanými, čímž porušil ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, k újmě společnosti Český Mobil, a. s. a také k újmě spotřebitelů; 2. podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, Úřad předchůdci navrhovatele zakázal pokračovat ve zneužívání dominantního postavení a ve zneužívání monopolního postavení uvedeným jednáním; 3. podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, Úřad předchůdci navrhovatele uložil pokutu ve výši 48 000 000 Kč.

Proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2004, č. j. 2 A 12/2002-OL- 503 podala společnost Eurotel Praha spol. s r. o. návrh na obnovu řízení. Usnesením ze dne 3. 9. 2007, č. j. 2 A 12/2002-OL-716, Nejvyšší správní soud rozhodl o tom, že v řízení bude pokračováno se společností Telefónica 02 Czech Republic, a. s. jako navrhovatelem.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu faxem dne 7. 9. 2007 a následně dne 10. 9. 2007 doplněným písemným podáním shodného obsahu vzal navrhovatel předmětný návrh na obnovu řízení v uvedené věci v plném rozsahu zpět. Své zpětvzetí odůvodnil tím, že Ústavní soud vydal dne 11. 7. 2007 nález ve věci sp. zn. II. ÚS 192/05, kterým zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2004, č. j. 2 A 12/2002-OL-503, jakož i výše uvedená správní rozhodnutí odpůrce v prvním i druhém stupni. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vydané v řízení, jehož obnovy se navrhovatel domáhal, bylo zrušeno Ústavním soudem, není na straně navrhovatele nadále dán právní důvod žádat obnovu tohoto řízení.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o předmětném návrhu zastavil.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle uvedeného ustanovení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. V daném případě nepřichází v úvahu náhrada nákladů řízení navrhovateli podle § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., neboť navrhovatel nevzal předmětný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce ani nedošlo k uspokojení navrhovatele ve smyslu § 62 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 20. prosince 2007

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 2 A 12/2002 - 729, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies