6 Azs 249/2006 - 79

26. 04. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: L. R , proti žalované mu: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného č. j. OAM - 1046/LE - PA03 - PA03 - 2005 ze dne 16. 12. 2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 56 Az 207/2005 - 48 ze dne 12. 7. 2006,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 56 Az 207/2005 - 48 ze dne 12. 7. 2006, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 12. 2005, č. j. OAM - 1046/LE - PA03 - PA03 - 2005, jímž žalovaný zamítl žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl doručen právnímu zástupci stěžovatele dne 4. 8. 2006. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost adresovaná Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně byla stěžovatelem podána k poštovní přepravě dne 18. 8. 2006, a to jako stížnost blanketní. Tentýž den podal stěžovatel k poštovní přepravě žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti z řad advokátů. Dne 5. 9. 2006 krajský soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy zaslal soudu vyplněný formulář o majetkových a výdělkových poměrech pro rozhodnutí o žádosti o ustanovení právního zástupce. Výzva byla stěžovateli doručena náhradním způsobem podle ustanovení § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dne 11. 9. 2006. Stěžovatel na výzvu nereagoval. Krajský soud proto usnesením ze dne 3. 10. 2006, č. j. 56 Az 207/2005 - 67, žádost stěžovatele o ustanovení zástupce zamítl a vyzval jej, aby odstranil nedostatky jím podané kasační stížnosti spočívající v tom, že stěžovatel není zastoupen advokátem. Usnesení bylo stěžovateli doručeno náhradním způsobem dle ustanovení § 50c odst. 4 občanského soudního řádu dne 23. 10. 2006. Na výzvu k odstranění vad stěžovatel nereagoval.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v po době absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Brně vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti dne 3. 10. 2006, výzva byla stěžovateli doručena dne 23. 10. 2006. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po  dni doručení, tj. 24. 10. 2006. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne- li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel však ani ve lhůtě stanovené krajským soudem, ani kdykoliv až do rozhodnutí Nejvyšší správního soudu neodstranil vadu spočívající v absenci povinného právního zastoupení. Krajský soud se opakovaně pokoušel výzvu doručovat jak na adresu pobytového střediska v Zastávce u Brna, tak i na stěžovatelem uvedenou adresu, avšak nikoli úspěšně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení ne jsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2007, sp. zn. 6 Azs 249/2006 - 79, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies