Konf 111/2005 - 5

28. 11. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28.11.2007, čj. Konf 111/2005 - 5)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senátu zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Městského soudu v Praze na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Městským soudem v Praze a Okresním soudem v Karviné, za účasti žalobce: Ing. L. K., a žalovaných: 1) Ministerstva práce a sociálních věcí, se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1, 2) Úřadu práce v Karviné, se sídlem Karviná-Nové Město, Osvobození 1388/60a, o neurčitém nároku, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cad 68/2004, takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Podáním došlým zvláštnímu senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů se dne 29. 9. 2005 navrhl Městský soud v Praze, aby zvláštní senát rozhodl spor o věcnou příslušnost, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. (v dalším textu „kompetenční spor“) mezi Okresním soudem v Karviné a Městským soudem v Praze ve věci u městského soudu zapsané pod sp. zn. 1 Cad 68/2004.

Z předložených spisů vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Dne 27. 8. 2004 podal Ing. L. K. (dále též jen „žalobce“) u Okresního soudu v Karviné žalobu „o určení výše hmotného zabezpečení“, v níž se domáhal, aby soud rozsudkem 1) určil, že „rozhodnutí Úřadu práce v Karviné ze dne 30. března 2004 je neplatné“, 2) uložil Úřadu práce v Karviné (dále též jen „žalovaný“) „povinnost vydat nové rozhodnutí, ve kterém stanoví hmotné zabezpečení z pravděpodobného průměrného měsíčního výdělku žalobce ve funkci technicko-výrobního náměstka, tj. 26771 Kč netto“, 3) uložil žalovanému povinnost „nahradit žalobci finanční a sociální újmu“. Žalobu odůvodnil tím, že dne 5. 1. 2004 se přihlásil u žalovaného do evidence uchazečů o zaměstnání. Žalovaný poté dne 30. 3. 2004 vydal rozhodnutí, čj. KAB-701/2004-TBT1, jímž žalobci přiznal hmotné zabezpečení od 1. 1. 2004 ve výši 0 Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o kterém rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodnutím ze dne 13. 7. 2004, čj. 2004/23483-44 tak, že jej zamítlo a potvrdilo rozhodnutí úřadu práce.

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 19. 10. 2004, čj. 27 C 406/2004 – 9, řízení podle § 104b odst. 1 o. s. ř. zastavil a poučil žalobce o možnosti podat žalobu u věcně a místně příslušného správního soudu. Žalobce se tímto poučením řídil a dne 10. 11. 2004 podal obsahově shodnou žalobu u Městského soudu v Praze.

Městský soud v Praze poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh. Popřel svoji příslušnost a navrhl, aby zvláštní senát rozhodl tak, že příslušný je Okresní soud v Karviné.

Zvláštní senát jedná a rozhoduje v kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí, jehož stranami jsou soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo jehož stranami jsou soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví (§ 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.). Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. vymezuje kompetenční spor jako spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí (kladný kompetenční spor) nebo spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (záporný kompetenční spor).

Řízení před zvláštním senátem je zahájeno dnem, kdy návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu došel zvláštnímu senátu (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.). Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Účastníky řízení, vedle stran kompetenčního sporu, jsou i účastníci řízení, v němž se otázka pravomoci stala spornou. Řízení před zvláštním senátem probíhá za přiměřeného užití ustanovení části třetí hlavy první soudního řádu správního (tj. § 31 - § 64) [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb.].

Z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno (§ 37 odst. 3 věta první s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že žaloba, o níž má být meritorně rozhodováno, je prozatím v podobě, v jaké byla podána, pro svoji neurčitost neprojednatelná, není – logicky – vzato – možné učinit závěr, komu náleží její projednání a rozhodnutí.

Návrh Městského soudu v Praze byl proto odmítnut pro předčasnost [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb.]. Pro postup podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb., které zvláštnímu senátu ukládá zrušit rozhodnutí, jímž strana kompetenčního sporu nesprávně popřela svou pravomoc, nebyl proto  důvod.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2007

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2007, sp. zn. Konf 111/2005 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies