6 Ads 70/2005 - 106

20. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a doc. JUDr. Petra Průchy, CSc., v právní věci žalobkyně: H. R., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 7 Cad 4/2003 - 54 ze dne 17. 9. 2004,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni ustanovené předchozímu žalobci J. R. pro řízení o kasační stížnosti, advokátce Mgr. Dagmar Dřímalové, se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, se odměna za zastupování nepřiznává.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba J. R., B. 664/37, P. 2, proti rozhodnutí žalované č. j. 332 - 6003 - 2158 - 9.12.2002/Št ze dne 20. 12. 2002, kterým byl potvrzen platební výměr Pražské správy sociálního zabezpečení o uložení povinnosti zaplatit dlužné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za období roku 2001 ve výši 143 856 Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal tehdejší žalobce J. R. kasační stížnost.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti proti předmětnému rozsudku postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

V průběhu řízení u Nejvyššího správního soudu žalobce J. R. zemřel. Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. 6 Ads 70/2005, bude na místě zemřelého žalobce v řízení pokračováno s H. R., bytem B. 664/37, P. 2. Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) H. R. dne 18. 12. 2007 písemně sdělila tomuto soudu, že podanou kasační stížnost svého zemřelého manžela bere zpět. Projev vůle stěžovatelky nevzbuzuje pochybnosti o tom, že směřuje k ukončení a zastavení soudního řízení v této věci.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení usnesením zastaví. Jde-li o společný návrh více osob, musí být pro účinné zpětvzetí návrh vzat zpět všemi osobami. Vzhledem k tomu, že v daném případě se nejednalo o společný návrh více osob a projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Zástupkyně ustanovená předchozímu žalobci J. R. požadovala odměnu za nahlížení do spisu. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) náleží mimosmluvní odměna za každý z úkonů právní služby v uvedeném ustanovení uvedených. Studium spisu však není takovým úkonem, za který náleží odměna podle § 11 odst. 1 advokátního tarifu, proto soud odměnu advokátce nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 6 Ads 70/2005 - 106, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies